اعضای مجله خلایق

پدرام-ملکی

پدرام ملکی تکلیمی

از استان گیلان

سید-مالک-میرزایی۳

سید مالک میرزائی

از استان گلستان

محمد-رضا-برقانی۴

محمد رضا برقانی

از استان گیلان

فریده میرزایی

فریده میرزایی

از استان تهران

بهاره قاسم پور

بهاره قاسم پور

از استان اصفهان

اکبر جودکی

اکبر جودکی

از استان لرستان

سمیرا عنایتی

سمیرا عنایتی

از استان اردبیل

مینا قطب الدینی

مینا قطب الدینی

از استان بوشهر

سمانه طبسی

سمانه طبسی

از استان خراسان رضوی

رویا کامیار

رویا کامیار

از استان تهران

لیلا عسگری

لیلا عسگری

از استان همدان

مهسا ثباتی

مهسا ثباتی

از استان تهران