پاسخ کتاب کار زبان دهم – تدریس کامل درس اول کتاب کار زبان پایه دهم

 پاسخ کتاب کار زبان دهم و تدریس کامل تمام مطالب این درس در مقاله حاضر

در این مقاله تمامی مطالب درس اول کتاب کار زبان دهم را به صورت ویدئویی و متنی تدریس کرده ایم. پاسخ کتاب کار زبان دهم و ترجمه و تحلیل تمام تمرین ها در دستور کار ما بوده است.

ویدئوی اول  – درک مطلب

برای آموزش بهتر مطالب زیر ، حتما ویدئوی بالا را ببینید.

پاسخ کتاب کار زبان دهم

Simple ways to protect wildlife

راه هایی ساده برای حفاظت از حیات وحش

One easy way to protect wildlife is learning about endangered animals that live around us

یک راه ساده برای حفاظت از حیات وحش ، یادگیری درباره ی حیوانات در معرض انقراضی است که در اطراف ما زندگی می کنند.

Teach your friends and family about the wonderful wildlife, birds, fish and plants that live near your home

به دوستان و خانواده تان در مورد حیات وحش شگفت انگیز ، پرندگان ، ماهی ها و گیاهانی که در نزدیکی خانه ی شما زندگی می کنند آموزش دهید.

In this way, they are going to be more careful about nature

از این طریق آن ها تصمیم می گیرند در مورد طبیعت بیشتر مراقب باشند.

You can also visit a national wildlife museum or park

شما همچنین می توانید از یک موزه ی حیات وحش  یا پارک ملی دیدن کنید.

These places give good information about how to protect endangered animals and their homes

این مکان ها اطلاعات خوبی درباره ی این که چگونه از حیوانات در معرض خطر و  زیستگاه هایشان مراقبت کنیم ]به ما [می دهند.

You can do voluntary work in these places to help animals and their babies

شما می توانید در این مکان ها برای کمک به حیوانات و بچه هایشان کار داوطلبانه انجام بدید.

Another thing you can do is protecting the natural home of the endangered animals

کار دیگری که می توانید انجام دهید محافظت از زیستگاه طبیعی حیوانات در معرض خطر است.

When you keep nature clean and safe, the animals will live longer

وقتی شما طبیعت را تمیز و سالم نگه دارید حیوانات بیشتر عمر خواهند کرد.

Protecting the trees of forests is also helpful

محافظت از درختان جنگل ها هم مفید است.

If you live in a village, you need to be very careful about who come to your village to hurt animals

اگر در یک روستا زندگی می کنید لازم است که راجع به شکارچیانی که برای آزار حیوانات به روستای شما می آیند خیلی مراقب باشید.

Whenever you see these people you need to call the police

وقتی شما این افراد را می بینید لازم است که باپلیس تماس بگیرید.

These are simple works, but they will help nature a lot

این ها کارهای ساده ای هستند اما به طبیعت کمک زیادی خواهند کرد.

True or False

درست یا نادرست

در این بخش چند گزاره درباره متن بالا گفته شده است. باید با توجه به متن فوق درستی یا نادرستی این گزاره ها را تعیین کنید.

 Learning about endangered animals is not important

دانستن { مطالب} درمورد حیوانات در حال انقراض مهم نیست. ( اشتباه)

 You can do voluntary work in wildlife parks

شما می توانید در پارک های حیات وحش به طور داوطلبانه کار کنید. (اشتباه)

Keeping the nature clean destroys animals

تمیز نگه داشتن طبیعت ، حیوانات را نابود می کند. (اشتباه)

.Answer the following questions

به سوالات زیر پاسخ دهید.

این سوالات هم درباره متن فوق هستند. باید به این سوالات شفاها پاسخ دهید.

 Is it good to give information to our family about wildlife

آیا کار خوبی است به خانواده مان درباره حیات وحش اطلاعات بدهیم؟

Yeah , it is good

بله. خوب است.

? Why is protecting the trees helpful for endangered animal

چرا محافظت از درختان برای حیوانات در معرض اقراض خوب است؟

Because the jungle trees are natural home of some animals

چون درختان جنگل خانه طبیعی بعضی از حیوانات است.

? Do you know another simple way to protect wildlife

مطلب مرتبط:  آموزش زبان انگلیسی آنلاین درس 2 زبان انگلیسی پایه دهم

آیا راه ساده دیگری برای حفاظت از حیات وحش بلد هستید؟

.Feeding the animals in winters

غذا دادن به حیوانات در زمستان ها

ویدئوی دوم – تمرینات مربوط به گرامر درس اول زبان دهم

پاسخ کتاب کار زبان دهم

.Complete the chart. Write the things you did in the past and you will do in the future

پاسخ کتاب کار زبان دهم – جدول را کامل کنید. کارهایی را که در گذشته انجام داده اید یا قرار است در آینده انجام دهید بنویسید.

برای مرور گرامر درس اول اینجا کلیک کنید.

جدول کامل شده به صورت زیر است:

پاسخ کتاب کار زبان دهم

 Reza is thinking about his trip to Kish and what he will do there. Look at the pictures and write what Reza will do there

پاسخ کتاب کار زبان دهم – رضا دارد درباره سفرش به کیش و آن چه در آن جا انجام خواهد داد فکر می کند. به تصاویر نگاه کنید و بگویید رضا در آن جا چه خواهد کرد.

پاسخ کتاب کار زبان دهم

visit a wildlife museum

بازدید از یک موزه حیات وحش

.He will visit a wildlife museum

او از یک از یک موزه حیات وحش بازدید خواهد کرد.

پاسخ کتاب کار زبان دهم

go to a zoo

رفتن به باغ وحش

.He will go to a zoo

او به یک باغ وحش خواهد رفت.

پاسخ کتاب کار زبان دهم

enjoy nature

لذت بردن از طبیعت

.He will enjoy nature

او از طبیعت لذت خواهد برد.

پاسخ کتاب کار زبان دهم

learn more about endangered animals

بیشتر اموختن درباره حیوانات در معرض انقراض

. He will learn more about endangered animals

او درباره حیوانات در معرض انقراض بیشتر خواهد آموخت.

Yes or No

بله یا خیر.

پاسخ کتاب کار زبان دهم

جواب ها:

پاسخ کتاب کار زبان دهم

معنی جملات :

دانش آموزان دبیرستان یاد خواهند گرفت به حیوانات زخمی کمک کنند.

تعداد یوزپلنگ ها در آینده افزایش خواهد داشت.

ایرانی ها قصد دارند از حیوانات در معرض انقراض محافظت کنند.

وقتی ما زمین را تمیز و ایمن نگه داریم حیوانات بیشتر عمر خواهند کرد.

.Read the following text. Complete it with ‘to be going to’ verbs

پاسخ کتاب کار زبان دهم – متن زیر را خوانده و با فعل های ‘to be going to’ کامل کنید.

(Mr. Alavi is a teacher. Today, he and his students ————- (go

.on a school trip. They ——————–  (go) to a park out of the city

They —————–   (leave) the school at 9

They ————- (stay) in the park till afternoon

They ——————–  (go) into the nature and clean it

They ————————  (visit) the aquarium in the park, too

Mr. Alavi ——————–  (talk) about sea animals there

The students ———————–  (write) a report from this tri

They need to pay attention to everything they see. Other students

——————–(read) their friends’ reports and learn many things

about the nature and sea animals

کامل شده تعدادی از جملات بالا را می توانید در زیر ببینید.پاسخ کتاب کار زبان دهم

.Now answer the following questions

پاسخ کتاب کار زبان دهم – اکنون به سوالات زیر جواب دهید.

? Are students going to go to a zoo

.No , they are going to go to a park out of city

?Is Mr. Alavi going to read students’ reports

.No , the students are going to read the reports of each others

? Are you going to visit a museum this weekend

.No , I am not going to visit a museum

معنی سوال و جواب های فوق را می توانید در فیلم های آموزشی مربوطه ببینید.

ویدئوی سوم تمرینات درس اول کتاب کار درباره اصطلاحات و لغات این درس است.

پاسخ کتاب کار زبان دهم

بخش ۳ – لغت و اصطلاح

.Find 11 animals

پاسخ کتاب کار زبان دهم – یازده حیوان بیابید.

elephant, destroy, protect, bear, save, cheetah, endangered, wolf, watch, travel, teach, dolphin, mountain, plain, duck, mean, zookeeper, injured, leopard,  increase, life, goat, world, panda, weekend, hunter, lion, alive, zebra

معنی کامل این کلمات را می توانید در ویدئوی بالا ببینید.

جواب ها در زیر مشخص شده اند.

پاسخ کتاب کار زبان دهم

.One odd out

پاسخ کتاب کار زبان دهم – در هر گروه یک کلمه با بقیه متفاوت است. آن را مشخص کنید.

die out / live / kill / hunt

مطلب مرتبط:  انگلیسی دهم تجربی ، ریاضی و انسانی : جزوه و فیلم رایگان درس چهارم

goat / cow / hen / leopard

plain / mountain / jungle / zoo

hunters / zookeepers / teachers / farmers

save / take care of / protect / hurt

زیر جواب ها خط قرمز می کشیم. برای مشاهده معنی کلمات به ویدئوی بالا مراجعه کنید.

پاسخ کتاب کار زبان دهم

.Match columns A and B

پاسخ کتاب کار زبان دهم – کلمات موجود در ستون های زیر را با هم تطبیق دهید.

پاسخ کتاب کار زبان دهم

جواب ها را با دایره های هم رنگ مشخص می کنیم. توضیح کامل در مورد این کلمات در ویدئوی بالا موجود است.

پاسخ کتاب کار زبان دهم

.Put the words in three groups considering their natural home

آموزش زبان انگلیسی پایه دهم – کلمات (حیوانات) را بر حسب زیستگاه طبیعیشان در ۳ گروه طبقه بندی کنید.

whale, cow, lion, panda, bear, leopard, tiger, fish, wolf, dolphin, duck, zebra, goat

جواب ها را در تصویر زیر ببینید.

پاسخ کتاب کار زبان دهم

.(Look at the following graph. Order the following animals based on their average life span (from short to long

آموزش زبان انگلیسی پایه دهم – به نمودار زیر نگاه کنید. حیوانات را بر اساس میانگین عمرشان از کوتاه به بلند مرتب کنید.

elephant, lion, wolf, camel, whale, mouse, sheepپاسخ کتاب کار زبان دهم جواب ها به صورت زیرند. برای دریافت معنی و تلفظ درست کلمات به ویدئوی بالا مراجعه کنید.پاسخ کتاب کار زبان دهم

.Fill in the blanks with the given words

کتاب کار زبان دهم – جاهای خالی را با کلمات داده شده پر کنید.

protect, injured, plain, future, relatives, destroyed

.The hunters killed the tiger and ……………  its home

………………….. There are lots of beautiful zebras living in this

of it. I brought the ………………….  bird into the room and took care

 ……………………. Hopefully, people will pay more attention to wildlife in the

One of our …………………………..  is a zookeeper in Mazandaran

جواب ها

پاسخ کتاب کار زبان دهم

معنی جملات فوق به صورت زیرند:

شکارچیان ببر را کشتند و خانه اش را تخریب کردند.

تعداد زیادی گوره خر زیبا در دشت توران زندگی می کنند.

امید بر این است که مردم در آینده به حیات وحش توجه بیشتری کنند.

یکی از اقوام ما در مازندران نگهبان باغ وحش است.

.Unscramble the following sentences

کتاب کار زبان دهم – جملات زیر را مرتب کنید.

.protection / animals / need / endangered / and /attention/

.Lakes / jungles / humans / destroy / and /

?hurt/animals / nature / and / hunters / do /

?There / a few / are / alive / Iranian cheetahs /

جواب ها را ببینید.پاسخ کتاب کار زبان دهم

تلفظ : ویدئوی ۴ را ببینید.

پاسخ کتاب کار زبان دهم

تلفظ

.Ask and answer with falling intonation

زبان انگلیسی پایه دهم – با آهنگ نزولی سوال و جواب کنید.

نحوه تلفظ آهنگ نزولی و معنی جملاه های زیر را در ویدئوی شماره ۴ می توانید ببینید.

?Who will protect our Earth

.We will protect our earth ourselves

?What will happen to endangered animals

.They will die out

?Who will protect our forests

.We will protect our forests ourselves

?What are you going to do to save nature

.We are going to clean the nature

تمرینات نوشتاری – ویدئوی مربوطه را ببینید:

پاسخ کتاب کار زبان دهم

بخش ۵ : نوشتاری

.Unscramble the letters and make nouns. Then put nouns in the appropriate group

جواب سوالات کتاب کار زبان دهم – حروف زیر را مرتب نموده و کلمه بسازید. سپس کلمات را در گروه های مناسب طبقه بندی کنید.

پاسخ کتاب کار زبان دهم

جواب ها

پاسخ کتاب کار زبان دهم

طبقه بندی کلمات به صورت زیر است:

پاسخ کتاب کار زبان دهم

.Read the text in Part I

زبان انگلیسی پایه دهم – متن را در بخش اول بخوانید.

.Find all singular nouns. Change them into plural

تمام اسامی مفرد {در متن} را یافته و آن ها را به جمع تبدیل کنید.

کلمات مربوطه این ها هستند:

پاسخ کتاب کار زبان دهم

.Find all plural nouns. Change them into singular

جواب سوالات کتاب کار زبان دهم – تمام اسامی جمع را یافته و به مفرد تبدیل کنید.

این کلمات:

پاسخ کتاب کار زبان دهم

 پاسخ کتاب کار زبان دهم و تدریس کامل تمام مطالب این درس در مقاله حاضر

پاسخ کتاب کار زبان دهم ، کتاب کار زبان دهم , جواب سوالات کتاب کار زبان دهم , زبان انگلیسی پایه دهم , آموزش زبان انگلیسی پایه دهم

اگر مطلب فوق به‌درد‌بخور است، با بقیه به اشتراک بگذارید تا از آن استفاده کنند:

مطالب مرتبط

53 نظرات
بیشترین رای
جدیدترین قدیمی ترین
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها