درس ۴ تا ۸ زبان انگلیسی هفتم متوسطه – آموزش زبان انگلیسی به فارسی

آموزش زبان انگلیسی به فارسی در کتاب زبان انگلیسی کلاس هفتم 

آموزش زبان انگلیسی به فارسی در سایت خلایق : کتاب زبان انگلیسی کلاس هفتم در مجموع از ۸ درس تشکیل شده است. در این مقاله درس های چهارم تا هشتم کتاب درسی زبان انگلیسی هفتم را به طور کامل در قالب جزوه و فیلم آموزش زبان انگلیسی هفتم تدریس کرده ایم.

زبان انگلیسی هفتم متوسطه در کل از بخش هایی چون مکالمه زبان انگلیسی ، ترجمه انگلیسی به فارسی ، آموزش زبان انگلیسی صوتی ، لغت نامه تصویری ، املا و تمرین نوشتاری تشکیل شده است.

اما دستور زبان انگلیسی به طور مستقیم در آن تدریس نشده است و تدریس آن به سال های آتی محول گردیده است.

برای شروع ، فیلم آموزش زبان انگلیسی درس پنجم را می توانید ببینید:

آموزش زبان انگلیسی به فارسی

درس پنجم

آموزش زبان انگلیسی به فارسی

ظاهر من

آموزش زبان انگلیسی به فارسی

کتاب زبان انگلیسی کلاس هفتم : گفتگو

.Listen to the student and his father talking about the student’s teachers at school

به گفتگوی دانش آموز و پدرش درباره معلمان مدرسه دانش آموز گوش کنید.

آموزش زبان انگلیسی به فارسی

?Father: Is that your English teacher

پدر : آیا آن معلم انگلیسی تو است؟

.Student: No, my English teacher is the tall man. He’s wearing a gray suit. He’s over there

دانش آموز: نه. معلم انگلیسی من مرد قد بلندی است. او یک کت شلوار خاکستری می پوشد. او آنجا است.

?Father: And which one is your math teacher

پدر : و کدام یک معلم ریاضی تو است؟

.Student: He’s wearing a blue suit and a white shirt

دانش آموز: او یک کت شلوار  آبی و  یک پیراهن سفید می پوشد.

.Father: Let’s meet your English teacher first

پدر : بیا اول معلم انگلیسیت را ببینیم.

آموزش زبان انگلیسی به فارسی

تمرین ۱ : صحبت درباره ظاهر ( قد ، لباس ها و رنگ )

.Listen to the examples. Then ask and answer with a friend

زبان انگلیسی هفتم متوسطه : به مثال ها گوش کنید. سپس با یک دوست سوال و جواب کنید.

?Who is Mr. Davoodi

آقای داوودی کیست؟

.He’s the tall man. He’s wearing a gray suit

او آن مرد قد بلند است. او یک کت خاکستری می پوشد.

?Who’s Mrs. Lari

خانم لاری کیست؟

.She’s the tall woman. She’s wearing a black chador

او آن خانم قد بلند است. او یک چادر مشکی می پوشد.

?Which one is Laleh

کدام یک ، لاله است؟

.She’s the tall girl. She’s wearing a brown scarf

او آن دختر قد بلند است. او یک روسری قهوه ای می پوشد.

?Which one is Reza

کدام یک رضا است؟

.He’s the short boy. He’s wearing a white shirt

او آن مرد قد کوتاه است. او یک پیراهن سفید می پوشد.

.Listen to the examples. Then ask and answer with a friend

به مثال ها گوش کنید. سپس با یک دوست سوال و جواب کنید.

?Who is Mr. Lotf

آقای لطفی کیست؟

.He’s the old man. He’s wearing a green jacket

او آن مرد مسن است. او یک ژاکت سبز می پوشد.

?Who’s Mrs. Danesh

خانم دانش کیست؟

.She’s the old woman. She’s wearing a brown manteau

او آن خانم مسن است. او یک مانتوی قهوه ای می پوشد.

?Which one is Dorna

کدام یک درنا است؟

.She’s the young girl. She’s wearing a gray scarf

او آن دختر جوان است. او یک روسری خاکستری می پوشد.

?Which one is your teacher

کدام یک معلم شما است؟

.He’s the young man. He’s wearing a blue suit

او آن مرد جوان است.  او یک کت آبی می پوشد.

زبان انگلیسی هفتم متوسطه : در تصویر زیر چند رنگ به همراه چند لباس معرفی شده است. اسم لباس مذکور در زیر آن نوشته شده است. رنگ مربوط به هر لباس را همراه آن بیاورید.

به خاطر داشته باشید که در انگلیسی رنگ ها صفت محسوب می شوند و همیشه قبل از اسم ها می آیند.

مثلا می گوییم:   green scarf     یعنی     روسری سبز

برای دریافت توضیحات کامل به فیلم آموزش زبان انگلیسی هفتم در بالا مراجعه کنید.

آموزش زبان انگلیسی به فارسی

آموزش زبان انگلیسی به فارسی

مکالمه زبان انگلیسی : صداها و حروف

.Listen to the student and her teacher talking

آموزش زبان انگلیسی به فارسی : به گفتگوی دانش آموز و معلمش گوش کنید.

?in English چادر Student: Excuse me, teacher? What’s

دانش آموز : ببخشید استاد؟ معنی چادر به انگلیسی چه می شود؟

.Teacher: Chador

معلم : Chador

? دستکش Student: And

دانش آموز : و دستکش؟

.Teacher: Gloves

معلم : Gloves

?Student: And how do you spell them

دانش آموز : و شما آن ها را چطور هجی می کنید؟ { هجی این کلمات چگونه است؟ }

.Teacher: C-H-A-D-O-R, and G-L-O-V-E-S

معلم : C-H-A-D-O-R و  G-L-O-V-S-E

.Now say the words for clothing items in English and spell them

اکنون کلمات مربوط به پوشاک را به انگلیسی گفته و هجی کنید.

برای دریافت تلفظ صحیح و درک صحیح روخوانی مکالمه فوق حتما از فیلم آموزش زبان انگلیسی هفتم فوق استفاده کنید.

آموزش زبان انگلیسی به فارسی

آموزش زبان انگلیسی صوتی : شنیداری و خواندنی

.Listen to the conversations and check the correct items

نمونه سوالات زبان انگلیسی کلاس هفتم : به گفتگوها گوش کرده و جواب های صحیح را تیک بزنید.

آموزش زبان انگلیسی به فارسی

جواب ها را با توجه به مکالمه می توانید ببینید.

آموزش زبان انگلیسی به فارسی

ویدئوی آموزش کامل درس ۵ کتاب کار

آموزش زبان انگلیسی پایه هفتم – درس ۶

آموزش زبان انگلیسی به فارسی

درس ششم

آموزش زبان انگلیسی به فارسی

خانه من

.Listen to Farid and his mother talking at home

آموزش زبان انگلیسی صوتی : به گفتگوی فرید و مادرش در خانه گوش کنید.

?Farid: Mom, where are you

مطلب مرتبط:  نمونه سوالات انگلیسی هفتم درس 1 تا 4 + تدریس کامل 4 درس

فرید: کجایی مامان؟

.Mom: I’m in the kitchen

مامان: من در آشپزخانه ام

?Farid: Hello. Where’s Dad

فرید : سلام. بابا کجا است؟

.Mom: In the garage

مامان : در گاراژ

.Farid: What’s he doing? I’m so hungry

فرید : دارد چه می کند؟ من خیلی گرسنه ام.

. OK, wash your hands and come for lunch.  I’ll call Dad; he’s fxing the car

مامان: خیلی خوب. دستانت را بشور و بیا برای ناهار. من پدر را صدا خواهم زد. او دارد ماشین را تعمیر می کند.

Farid: OK

فرید : باشه.

آموزش زبان انگلیسی به فارسی

تمرین ۱ : صحبت در مورد جایی که مردم هستند.

.Listen to the examples. Then ask and answer with a friend

آموزش زبان انگلیسی به فارسی : به مثال ها گوش کنید . سپس با یک دوست سوال و جواب کنید.

?Where are you

شما کجا هستید؟

.I’m in the bedroom

در رختخواب هستم.

?Where is he

او کجا است؟

.He’s in the living room

او در اتاق نشمین است.

?Where is she

او کجا است؟

.She is in her office

او در دفترش { اداره اش } است.

?Where are they

آن ها کجا هستند؟

.They’re in the garage

آن ها در گاراژ هستند.

آموزش زبان انگلیسی به فارسی

تمرین ۲ : صحبت کردن درباره کاری که مردم می کنند.

.Listen to the examples. Then ask and answer with a friend

کتاب درسی زبان انگلیسی هفتم : به مثال ها گوش کنید. سپس با یک دوست سوال و جواب کنید.

?What are you doing

دارید چه می کنید؟

.I’m cooking

دارم آشپزی می کنم.

?What is he doing

او دارد چه کار می کند؟

.He’s watching TV

او دارد تلویزیون تماشا می کند.

?What is she doing

او دارد چکار می کند؟

.She’s reading a book

او دارد یک کتاب می خواند

?What are they doing

آن ها دارند چه می کنند؟

.They’re playing football

آن ها دارند فوتبال بازی می کنند.

آموزش زبان انگلیسی به فارسی

کتاب درسی زبان انگلیسی هفتم : صداها و حروف

.Listen to the conversation between Fatemeh and her teacher

آموزش زبان انگلیسی به فارسی : به گفتگوی بین فاطمه و معلمش گوش کنید.

?Teacher: Fatemeh, look at this picture. What’s the man doing

معلم : فاطمه به تصویر نگاه کن. آن مرد دارد چه می کند؟

.Fatemeh: He’s working

فاطمه :He’s working {او دارد کار می کند.- فاطمه w را با صدای v تلفظ می کند.}

.Teacher: Say it again

معلم: دوباره بگو.

.Fatemeh: He’s working

فاطمه : He’s working {او دارد کار می کند.- فاطمه باز هم w را با صدای v تلفظ می کند.}

./Teacher: He’s working. It’s /w/, not /v

معلم : He’s working {او دارد کار می کند.- معلم w را به طور صحیح تلفظ می کند تا تلفظ درست را به فاطمه بیاموزد}

?Do you know any other words in English with the letter w

 …., Example: window, wall

آیا کلمات دیگری در انگلیسی با تلفظ حرف W می شناسید؟ کلماتی مانند window , wall , …

.Listen to the conversations and check the correct items

مکالمه زبان انگلیسی : به مکالمه ها گوش کرده و گزینه های صحیح را انتخاب کنید.

آموزش زبان انگلیسی به فارسی

جواب ها با توجه به مکالمه به صورت زیرند:

آموزش زبان انگلیسی به فارسی

فیلم لغت نامه تصویری درس ۶

فیلم کامل تدریس درس ۶ کتاب کار

فیلم آموزش زبان انگلیسی : درس هفتم

آموزش زبان انگلیسی به فارسی

درس هفتم

آموزش زبان انگلیسی به فارسی 23

آدرس من

.Listen to the students talking about going to a friend’s house

آموزش زبان انگلیسی به فارسی : به گفتگوی بین دانش آموزان که دارند درباره رفتن به خانه یک دوست صحبت می کنند گوش کنید.

.Omid: Ali’s not well. I’m going to visit him today

امید : حال علی خوب نیست. من قصد دارم امروز او را ملاقات کنم.

?Are you coming with me

تو هم با من می آیی؟

?Hossein: What time are you going

حسین : چه ساعتی می روی؟

.Omid: Around 5 in the afternoon

امید : حدود ۵ بعد از ظهر.

?Hossein: I’m not sure I can, but I’ll try. What’s his address

حسین : مطمئن نیستم بتوانم. اما سعی خواهم کرد. آدرس او چیست؟

.Omid: 5 Azadi Street

امید : خیابان آزادی پنجم

.Hossein: Call me before you go. My phone number is 586-2144

حسین : قبل از این که بروی با من تماس بگیر. شماره تلفن من  ۵۸۶-۲۱۴۴ است.

.Omid: OK, bye

امید: باشه. خداحافظ

آموزش زبان انگلیسی به فارسی

تمرین ۱ : صحبت کردن درباره آدرس شما

.Listen to the examples. Then ask and answer with a friend

ترجمه انگلیسی به فارسی : به مثال ها گوش کنید. سپس با یک دوست سوال و جواب کنید.

?What’s your address

آدرس شما چیست؟

.۱۵ Shahid Hakim Street, Manzarieh

خیابان شهید حکیم ، منظریه ۱۵

?Where do you live

کجا زندگی می کنید؟

.۲۴ Laleh Street, Sa’dieh

خیابان لاله ، خیابان سعدیه ۲۴

?What’s his address

آدرس او چیست؟

.۳۹ Kargar Street, Baharestan

خیابان کارگر ، بهارستان ۳۹.

?What’s her address

آدرس او چیست؟

.۶۷ Mahan Street

خیابان ماهان ۶۷

?What’s their address

آدرس آن ها چیست؟

.۸۱ Farnam Street

خیابان فرنام ۸۱.

آموزش زبان انگلیسی به فارسی

تمرین ۲ : صحبت کردن درباره شماره تلفن

.Listen to the examples. Then ask and answer with a friend

ترجمه انگلیسی به فارسی : به مثال ها گوش کنید. سپس با یک دوست سوال و جواب کنید.

?What’s your telephone number

شماره تلفن شما چیست؟

۴۳۳-۷۸۹۱

۴۳۳-۷۸۹۱

?What’s Ali’s home number

شماره تلفن علی چیست؟

.۶۵۲-۰۷۹۶

۶۵۲-۰۷۹۶

?What’s his mobile phone number

شماره موبایل او چیست؟

.۲۱۳-۴۵۶۱

۲۱۳-۴۵۶۱

?What’s their telephone number

شماره تلفن آن ها چیست؟

۵۹۸-۹۸۶۳

۵۹۸-۹۸۶۳

آموزش زبان انگلیسی به فارسی

تمرین ۳ : گفتن زمان

.Listen to the examples. Then ask and answer with a friend

آموزش زبان انگلیسی به فارسی : به مثال ها گوش کنید. سپس با یک دوست سوال و جواب کنید.

?What time is it

مطلب مرتبط:  نمونه سوالات انگلیسی هفتم درس 1 تا 4 + تدریس کامل 4 درس

ساعت چنده؟

.۱۰ (O’clock)

ساعت ۱۰ است.

?What time are you going

قصد داری ساعت چند بروی؟

.At 5:45 in the afternoon/p.m

در ساعت ۵:۴۵ دقیقه عصر/ بعد از ظهر.

?What time is he going

او چه ساعتی می رود؟

.۸:۲۰  in the morning / a

در صبح. در ساعت ۸:۲۰.

?What time is she coming back

او چه ساعتی بر می گردد؟

.۷:۱۵ in the evening/p.m

در ساعت ۷:۱۵ عصر.

?What time are they leaving

آن ها در چه ساعتی می روند؟

.At 9:30

در ساعت ۹:۳۰ دقیقه

دستور زبان انگلیسی : صداها و حروف

.Listen to the man giving his contact information to a secretary

آموزش زبان انگلیسی به فارسی : به مردی که دارد اطلاعات تماسش را به یک منشی می دهد گوش کنید.

?Secretary: What’s your phone number

منشی: شماره تلفن شما چیست؟

.Man: It’s 344-530

مرد : ۳۴۴-۵۳۰

?Secretary: And your e-mail address

منشی: و آدرس ایمیلتان؟

Man: h-omidi60@xymail.com

مرد: ….

.Say your e-mail address and spell it

آدرس ایمیلتان را بگویید و هجی کنید.

.Listen to the conversations and check the correct items

آموزش زبان انگلیسی به فارسی : به مکالمات گوش کرده و گزینه های صحیح را انتخاب نمایید.

آموزش زبان انگلیسی به فارسی

جواب ها را در فیلم مربوط به درس هفتم ببینید

در زیر می توانید فیلم آموزش لغت نامه تصویری درس هفتم را ببینید.

فیلم کامل تدریس درس هفتم کتاب کار :

به فیلم انیمیشن آموزش زبان انگلیسی درس هشتم توجه کنید:

آموزش زبان انگلیسی به فارسی

درس هشتم

آموزش زبان انگلیسی به فارسی

غذای مورد علاقه من

آموزش زبان انگلیسی به فارسی

  گفتگو

.Listen to the students talking about their favorite food

کتاب زبان انگلیسی پایه هفتم : به دانش آموزانی که دارند درباره غذای مورد علاقه شان صحبت می کنند گوش کنید.

آموزش زبان انگلیسی به فارسی

?Student 1: Look, it’s enough. I’m hungry. How about you

دانش آموز ۱ : ببین. کافیه. من گرسنه ام. تو چی؟

.Student 2: Me, too. Let’s have some cake and milk

دانش آموز ۲ : من هم همین طور. بیا قدری کیک و شیر بخوریم.

!Student 1: Sounds good, but I’d like some tea with my cake. That’s my favorite

دانش آموز ۱ : به نظر خوب می آید. اما من قدری چای را با کیکم ترجیح می دهم . این { خوردنی } مورد علاقه من است.

?Student 2: OK, let’s go to the kitchen. Mom

دانش آموز ۲ : باشه. بیا برویم آشپزخانه. مامان؟

آموزش زبان انگلیسی به فارسی

تمرین ۱ : صحبت کردن درباره غذا و نوشیدنی های مورد علاقه تان.

.Listen to the examples. Then ask and answer with a friend

کتاب زبان انگلیسی پایه هفتم : به مثال ها گوش کرده و بعد با یک دوست سوال و جواب کنید.

?What’s your favorite food

غذای مورد علاقه شما چیست؟

.Rice and kebab

برنج و کباب.

?What’s your favorite drink

نوشیدنی مورد علاقه شما چیست؟

.Orange juice

آب پرتقال

?What do you like to eat/drink

دوست دارید چه بخورید/ بنوشید؟

.Some cake and milk

قدری کیک و شیر.

در تصویر زیر می توانید عکس چند خوردنی را به همراه معنی انگلیسی آنها ببینید. توصیه می کنم برای دریافت معنی و تلفظ دقیق به فیلم آموزش زبان انگلیسی هفتم در بالا مراجعه کنید.

آموزش زبان انگلیسی به فارسی

آموزش زبان انگلیسی به فارسی

تمرین ۲ : پیشنهاد دادن.

.Listen to the examples. Then practice with a friend

آموزش زبان انگلیسی به فارسی : به مثال ها گوش کنید. سپس با یک دوست تمرین کنید.

.I’m hungry

من گرسنه ام.

?How about some cake and milk

نظرت در مورد قدری کیک و شیر چیه؟

.I’m thirsty

من تشنه ام.

.Let’s have something to drink

بیا چیزی برای نوشیدن پیدا کنیم.

.I feel hungry/thirsty

من احساس گرسنگی/تشنگی می کنم.

.Let’s take something to eat/drink

بیا چیزی برای خوردن/نوشیدن ، بیاوریم.

آموزش زبان انگلیسی به فارسی

آموزش زبان انگلیسی به فارسی : صداها و حروف

? به ، ژله و نارگیل , and کدو ? Majid: Excuse me, sir? How do you say these words in English

مجید : ببخشید آقا؟ شما به این کلمات در انگلیسی چه می گویید؟ کدو ، نارگیل ، ژله و به.

ژله J-E-L-L-Y , jelly for  ,  .نارگیل Teacher: Coconut, C-O-C-O-N-U-T for for

به quince, Q-U-I-N-C-E for

  کدو and zucchini, Z-U-C-C-H-I-N-I for

معلم : به نارگیل ، coconut ، به ژله ، jelly ، به میوه بِه ، quince و به کدو zucchini می گوییم.

.Majid: Thank you

مجید: ممنونم.

.Say English words for food and drinks and spell them

کلمات انگلیسی مربوط به انواع غذا و نوشیدنی ها را بگویید و آن ها را هجی کنید.

آموزش زبان انگلیسی به فارسی

شنیداری و خواندنی

.Listen to the conversations and check the correct items

نمونه سوالات زبان انگلیسی کلاس هفتم : به مکالمات گوش کرده و گزینه های درست را انتخاب کنید.

آموزش زبان انگلیسی به فارسی

جواب ها با توجه به مکالمه: آموزش زبان انگلیسی به فارسی

لغت نامه تصویری و درس هشتم کتاب کار را در قالب دو فیلم انیمیشن آموزش زبان انگلیسی در زیر ببینید:

      آموزش زبان انگلیسی به فارسی در کتاب زبان انگلیسی کلاس هفتم

      آموزش زبان انگلیسی به فارسی , کتاب زبان انگلیسی کلاس هفتم , فیلم آموزش زبان انگلیسی هفتم , نمونه سوالات زبان انگلیسی کلاس هفتم , کتاب درسی زبان انگلیسی هفتم , کتاب زبان انگلیسی پایه هفتم , زبان انگلیسی هفتم متوسطه , مکالمه زبان انگلیسی , ترجمه انگلیسی به فارسی , آموزش زبان انگلیسی صوتی , دستور زبان انگلیسی , فیلم آموزش زبان انگلیسی

اگر مطلب فوق به‌درد‌بخور است، با بقیه به اشتراک بگذارید تا از آن استفاده کنند:

مطالب مرتبط