کتاب کار زبان یازدهم با جواب – تدریس کامل درس دوم کتاب کار

کتاب کار زبان یازدهم با جواب در سایت خلایق موجود است.

کتاب کار زبان یازدهم با جواب – در این مقاله به آموزش درس ۲ کتاب کار زبان یازدهم می پردازیم. تلاش کنید تمرین ها را خودتان حل کرده و با جواب های ما چک کنید.

پاسخ کتاب کار زبان یازدهم

 کتاب کار زبان یازدهم با جواب

آماده شوید.

.Match sentences with pictures

جمله ها را با تصاویر تطبیق دهید.

کتاب کار زبان یازدهم با جواب

.Eat balanced proportions of food

نسبت های متعادل از { انواع } غذا را بخورید.

 کتاب کار زبان یازدهم با جواب

.Drink enough water a day

 روزانه به مقداری کافی آب بنوشید.

کتاب کار زبان یازدهم با جواب

.Quit bad habits

عادات بد را ترک کنید.

 کتاب کار زبان یازدهم با جواب

.Eat dinner before 7:30

قبل از ساعت ۷:۳۰  شام بخورید.

کتاب کار زبان یازدهم با جواب

.Sleep enough

به اندازه کافی بخوابید.

کتاب کار زبان یازدهم با جواب

.A. Write the name of five healthy food

کتاب کار زبان یازدهم با جواب – نام ۵ غذای سالم را بنویسید.

kebab – chicken – season salad – fried fish – fried egg

پاسخ کتاب کار زبان یازدهم

.B. Write the name of five sports

نام ۵ ورزش رابنویسید.

Archery – Badminton – Basketball – Beach Volleyball – Boxing – Chess

کتاب کار زبان یازدهم با جواب

 کتاب کار زبان یازدهم با جواب

بخش اول: درک روخوانی

.The modern lifestyle has had both positive and negative effects on people’s lives

سبک زندگی مدرن بر زندگی مردم هم تاثیرات مثبت داشته است هم منفی.

Modern technologies have enabled us to have easy access to information, become more creative, experience fast communication, travel easier, and have a more comfortable life

فن آوری های مدرن ما را قادر ساخته است به اطلاعات دسترسی ساده داشته باشیم ، خلاق تر شویم ، ارتباطات سریع را تجربه کنیم ، راحت تر مسافرت کنیم و زندگی راحت تری داشته باشیم.

?Have you ever imagined a world without the Internet, tablets, mobile phones, airplanes, and vacuum cleaners

آیا تاکنون دنیایی بدون اینترنت ، تب لت ، گوشی های همراه ، هواپیما و جارو برقی را تصور کرده اید؟

.Most people cannot do that, as technology is the miracle of our time

بیشتر مردم نمی توانند این موضوع را تصور کنند چون فن آوری اعجاز دوران ماست.

.But using new technologies has changed people’s lifestyle in a harmful way in this century as well

اما از طرفی استفاده از فناوری های جدید در این قرن سبک زندگی مردم را به طرز زیان آوری تغییر داده است.

.Some technologies are dangerous to our health and can harm our body

بعضی از فناوری ها برای سلامتی ما خطرناکند و می توانند برای بدن ما مضر باشند.

Using mobile phones or surfing the Internet for long hours can increase people’s blood pressure and cause sleep problems

ساعت های طولانی استفاده از گوشی های موبایل و وب گردی می تواند فشار خون افراد را افزایش داده موجب مشکلات خواب گردد.

.Playing video games for long hours makes people nervous and harm their heart and nervous system

ساعت ها بازی کردن گیم های کامپیوتری مردم را عصبی کرده و به قلب و سیستم عصبی آن ها زیان می رساند.

.Listening to music by headsets can be harmful to one’s hearing and even brain

گوش کردن موسیقی با هدست می تواند برای شنوایی و حتی مغز فرد مضر باشد.

.Using technology in a wrong way has created bad habits and new types of addictions

استفاده از فناوری به روش اشتباه ، عادات بد و انواع جدید اعتیاد را ایجاد کرده است.

.It is not strange now to call someone an Internet or mobile addict

اکنون عجیب نیست که یک نفر را معتاد به اینترنت یا موبایل بنامیم.

Technology addicts are people with serious problems to control themselves to use various kinds of technology, in particular the Internet, smartphones, tablets and laptops

معتادان فناوری افرادی هستند که در کنترل خودشان برای استفاده از انواع فناوری مشکلات جدی دارند. خصوصا اینترنت ، گوشی های هوشمند ، تب لت ها و لپ تاب ها.

Technology addicts do not like to socialize with people; instead, they prefer to be alone and spend lots of their time working with their devices

معتادان فناوری علاقه ای ندارند با مردم بجوشند در عوض ترجیح می دهند تنها باشند و مقدار زیادی از وقتشان را با کار کردن با وسایلشان سپری کنند.

.This makes them depressed and impatient. Specialists have found different ways to cure technology addicts

این باعث می شود آنها افسرده و بی حوصله شوند. متخصصان برای درمان معتادان فناوری راه های مختلفی یافته اند.

To avoid this type of addiction, people should spend more time with their friends and family members, do daily exercise, and limit the time of working with technologies

برای اجتناب از این نوع اعتیاد ، مردم باید وقت بیشتری با دوستان و اعضای خانواده خود بگذرانند ، هر روز ورزش کنند و زمان کار با فن آوری ها را محدود کنند.

.They also need to enjoy nature more and have regular plans to travel

مطلب مرتبط:  پاسخ کتاب کار زبان یازدهم - تدریس درس اول کتاب کار یازدهم

آن ها همین چنین لازم است بیشتر از طبیعت لذت ببرند و بیشتر برای مسافرت برنامه ریزی کنند.

A. True or False

کتاب کار زبان یازدهم با جواب – درست یا نادرست

.Technology has only negative effects

فناوری فقط اثرات منفی دارد. ( غلط )

.Listening to music is harmful

گوش کردن به موسیقی مضر است. ( غلط )

Technology may cause depression

فناوری می تواند باعث افسردگی شود. ( درست )

کتاب کار زبان یازدهم با جواب

.B. Answer the following questions

به سوالات زیر پاسخ دهید.

?Who is a technology addict

معتاد به تکنولوژی کیست؟

.He is person with serious problems to control himself to use various kinds of technology

شخصی است با مشکلات جدی در کنترل خودش برای استفاده از انواع مختلف فناوری.

?Are there any cure for technology addicts

آیا برای معتادان فناوری معالجه ای وجود دارد؟

.Yes, there are

بله. وجود دارد.

?What types of technologies do you use

شما از چه نوع فناوری هایی استفاده می کنید؟

the Internet, smartphones and laptops

اینترنت ، گوشی هوشمند و لپ تاپ.

.C. Write the main ideas of paragraphs 2 and 3

کتاب کار زبان یازدهم با جواب – ایده اصلی پاراگراف های ۲ و ۳ را بنویسید. (بر عهده خودتان)

.D. Skim the text and write a topic for it

متن را skim کرده و برای آن موضوعی بنویسید.

(بر عهده خودتان)

کتاب کار زبان یازدهم با جواب

کتاب کار زبان یازدهم با جواب

بخش دوم : لغت

.A. Match the definitions with the words

پاسخ کتاب کار زبان یازدهم – برای کلمات زیر تعریف هایی ارائه دهید.

 کتاب کار زبان یازدهم با جواب

جواب

 کتاب کار زبان یازدهم با جواب

معنی ها:

مرتبط به عواطف : عاطفی

بدون نگرانی : آرام

با تمام بخش هایی که در نسبت های صحیح قرار دارند : متعادل

اتفاق افتادن یا شروع کردن مدت کوتاهی قبل : اخیرا

مربوط به بدن : بدنی

.B. One odd out

کتاب کار زبان یازدهم با جواب – در هر سطر یکی از کلمات با بقیه متفاوت است. آن را بیابید.

a. create            b.increase        c. prevent         d. improve

a. harmful         b. valuable       c. friendly         d. worthy

a. percent          b. number       c. measure       d. society

a. depression    b. health         c. diet                d. wellness

a. always           b. usually        c. often             d.rarely

جواب:

 کتاب کار زبان یازدهم با جواب

کتاب کار زبان یازدهم با جواب

.C. Match the columns to make new words

نمونه سوالات زبان پایه یازدهم – ستون ها را با هم تطبیق داده و کلمات جدید بسازید.

 کتاب کار زبان یازدهم با جواب

جواب ها :

پیشوندها کلماتی هستند که به قبل از اسامی و فعل ها اضافه شده و معنی آن کلمات را تغییر می دهند.

(ناراحت) redo , unhappy (دوباره انجام دادن) , (ناتوان) impossible , disable (غیر ممکن)

, midnight (نیمه شب) , indirect (غیر مستقیم)

نمونه سوالات زبان پایه یازدهم

D. Put the phrases under the correct columns

این عبارت ها را در زیر ستون های صحیح قرار دهید.

 کتاب کار زبان یازدهم با جواب

کتاب کار زبان یازدهم با جواب

جواب:

کتاب کار زبان یازدهم با جواب

معنی عبارت های سمت چپ از بالا به پایین:

چک کردن سلامت عمومی

عبادت

وقت گذراندن با دوستان

ورزش روزانه انجام دادن

معنی عبارت های سمت راست از بالا به پایین:

سیگار کشیدن

زیاد بازی های رایانه ای انجام دادن

خوردن هله هوله

اضافه وزن

نمونه سوالات زبان پایه یازدهم

.E. Fill in the blanks with the given words

جاهای خالی را با کلمات داده شده پر کنید.

کتاب کار زبان یازدهم با جواب

………………You need to have vitamins and minerals in your

………………….The dish has about 250 calories per

……………….The nurse will take your blood

!You almost gave me a………………………. there

.I was ……………………at the thought of all the hard work ahead

جملات کامل شده:

 کتاب کار زبان یازدهم با جواب

معنی:

لازم است که در رژیم خود ویتامین ها و مواد معدنی داشته باشید.

این بشقاب در هر پرس ۲۵۰ کالری دارد.

این پرستار فشار خون شما را اندازه خواهد گرفت.

تو اونجا تقریبا منو سکته قلبی دادی.

از فکر این که این همه کار سخت در پیش دارم دپرس شدم.

F. Complete the following verbs with a noun, adjective, or adverb

فعل های زیر را با یک اسم ، صفت یا قید کامل کنید.

…………..gain

…………….increase

…………….measure

…………..live

…………..check

بر عهده خودتان

 کتاب کار زبان یازدهم با جواب

بخش سوم : گرامر

.A. Fill in the blanks with the correct form of the verbs

جزوه زبان انگلیسی یازدهم – جاهای خالی را با فرم صحیح فعل ها پر کنید.

.Sheida ……………..(finish) reading the book yet

?Have you ever……………… (read) that storybook

.The workers (work) in this factory for 25 years

.Reza……………….. (find) a job yet

.I ………………..(go) to school since ten years ago

جواب:

 کتاب کار زبان یازدهم با جواب

معنی ها:

شیدا تا الان خواندن کتاب را تمام کرده است.

مطلب مرتبط:  ترجمه انگلیسی به فارسی و آموزش کامل درس اول انگلیسی پایه یازدهم

آیا تابحال ان کتاب داستان را خوانده ای؟

این کارگرها به مدت ۲۵ سال در این کارخانه کار کرده اند.

رضا تا بحال کار پیدا کرده است.

من از ۱۰ سال قبل {تابحال} مدرسه رفته ام.

جزوه زبان انگلیسی یازدهم

.B. Look at Amir’s list of the things he has to do today. Write what he has done and what he hasn’t yet

به لیست کارهای امیر که باید امروز انجام دهد نگاه کنید. بنویسید که تابحال چه {کارهایی} انجام داده است و چه انجام نداده است.

 کتاب کار زبان یازدهم با جواب

.Example: Amir has pressed his shirt

.He hasn’t washed his bike yet

مثال : امیر پیراهنش را اتو زده است.

او دوچرخه اش را هنوز نشسته است.

.Amir has bought groceries

امیر خواروبار خریده است.

.He hasn’t called Ahmad

او هنوز به احمد زنگ نزده است.

 .Amir has done hid math exercises

امیر  تمرین های ریاضی اش را انجام داده است.

.He hasn’t cleaned his room

او اتاقش را تمیز نکرده است.

.C. Answer the following questions

جزوه زبان انگلیسی یازدهم – به سوالات زیر شفاها جواب دهید.

?Have you ever traveled to Yazd

.No, I haven’t travel

آیا تابحال به یزد سفر کرده ای؟ نه سفر نکرده ام.

?Have you ever read Shahnameh

.No, I haven’t read

آیا تابحال شاهنامه را مطالعه کرده ای؟ نه نخوانده ام.

?Has your mother ever cooked any Indian food

.Yes, she has cooked

آیا تابحال مادرت غذای هندی پخته است؟ بله . پخته است.

?Has your father ever been to Bushehr

.Yes, he has been

آیا پدر شما تابحال در بوشهر بوده است؟ بله بوده است.

نمونه سوال زبان یازدهم

‘D. Look at the pictures and fill in the blanks with appropriate two-word verbs using ‘present perfect tense

به تصاویر نگاه کرده و جاهای خالی را با استفاده از افعال دوکلمه ای مناسب و زمان حال کامل پر کنید.

کتاب کار زبان یازدهم با جواب

.They……………………… yet

.They…haven’t quit smoking …. yet

آنها هنوز سیگار را ترک نکرده اند.

کتاب کار زبان یازدهم با جواب

………………………………….I

………I ……..haven’t…. compromised hotel yet

من هنوز با هتل تسویه حساب نکرده ام.

کتاب کار زبان یازدهم با جواب

…..He………..has turned radio on

او رادیو را روشن کرده است.

 کتاب کار زبان یازدهم با جواب

.My brother………………………. yet

.My brother…..hasn’t woken up… yet

برادرم هنوز از خواب بیدار نشده است.

نمونه سوال زبان یازدهم

کتاب کار زبان یازدهم با جواب

بخش چهارم: تلفظ

.A. Say the phrases with stress over both parts

عبارت های زیر را با استرس بر روی دو بخش بیان کنید. ( به عهده خودتان )

!Look out

!Come back

!Sit down

!Go away

!Take care

نمونه سوال زبان یازدهم

 کتاب کار زبان یازدهم با جواب

بخش پنجم : نوشتاری

.A. Circle the gerunds

دور جِرند ( اسم مصدر) خط بکشید.

.Reza is tired of hearing that old story

رضا از شنیدن ان داستان قدیمی خسته است.

.Mahsa was watching TV

مهسا داشت تلویزیون تماشا می کرد.

.Don’t worry about washing the dishes

در مورد شستن ظروف نگران نباش.

.Thank you for coming soon

بخاطر زود آمدن از شما متشکرم.

.He’s going to the park now

او الان دارد به سمت پارک می رود.

جواب ها:

 کتاب کار زبان یازدهم با جواب

دانلود کتاب زبان انگلیسی پایه یازدهم

.B. Complete the following sentences

جملات زیر را کامل کنید.

.Jane enjoys (plan)……………………. for the future

.He is good at (change)………………….. flat tires

.She goes (swim) ……………..every other week

.Thank you for (come)………………. soon

.Our teacher can speak two hours without (use)………………… notes

جواب

کتاب کار زبان یازدهم با جواب

معنی جمله ها:

جِین از برنامه ریزی برای آینده لذت می برد.

او در تعویض لاستیک های پنچر مهارت دارد.

او یک هفته در میان به شنا می رود.

بابت زود آمدن از شما ممنونم.

معلم ما می تواند دو ساعت بدون استفاده از یادداشت صحبت کند.

دانلود کتاب زبان انگلیسی پایه یازدهم

.C. Complete the following sentences with gerunds. Make the necessary changes

جملات زیر را با جِرند کامل کنید. تغییرات لازم را اعمال نمایید.

کتاب کار زبان یازدهم با جواب

.My uncle is thinking of…………………. his house

.that book was very interesting…………………..

.Do you mind ………………….the window, please

…………………He drove two hundred miles without

.I’ve really enjoyed ………………….you

جواب:

 کتاب کار زبان یازدهم با جواب

معنی:

عموی من در فکر نقاشی خانه اش است.

خواندن آن کتاب خیلی جالب بود.

ممکنه بی زحمت پنجره را ببندی؟

او دویست مایل را بدون توقف رانندگی کرد.

از ملاقات شما واقعا لذت بردم.

دانلود کتاب زبان انگلیسی پایه یازدهم

.D. Read the ‘text’ and find all gerunds

متن را خوانده و تمام جِرند ( اسم مصدر ) ها را پیدا کنید. (به عهده خودتان )

کتاب کار زبان یازدهم با جواب در سایت خلایق موجود است.

پاسخ کتاب کار زبان یازدهم , دانلود کتاب زبان انگلیسی پایه یازدهم , نمونه سوال زبان یازدهم , جزوه زبان انگلیسی یازدهم , نمونه سوالات زبان پایه یازدهم

اگر مطلب فوق به‌درد‌بخور است، با بقیه به اشتراک بگذارید تا از آن استفاده کنند:

مطالب مرتبط