زبان انگلیسی پایه دوازدهم – تدریس کامل درس سوم کتاب کار زبان ۱۲

زبان انگلیسی پایه دوازدهم – تدریس درس سوم کتاب کار به طور کامل

زبان انگلیسی پایه دوازدهم  – در این مقاله به تدریس کامل درس سوم کتاب کار زبان پایه دوازدهم می پردازیم. در واقع این مقاله درس سوم کتاب کار زبان انگلیسی پایه دوازدهم , انگلیسی دوازدهم تجربی ، ریاضی و انسانی را پوشش می دهد.

در ادامه این شما و این آموزش زبان انگلیسی رایگان سایت فرهیخته خلایق.

زبان انگلیسی پایه دوازدهم

زبان انگلیسی پایه دوازدهم

آماده شوید.

.Write the resources of renewable and non-renewable energy in the provided spaces

در جاهای خالی نام منابع انرژی تجدیدپذیر و تجدید ناپذیر را بنویسید.

انگلیسی دوازدهم تجربی ، ریاضی و انسانی

electricity energy – non renewable

انگلیسی دوازدهم تجربی ، ریاضی و انسانی

oil energy – non renewable

زبان انگلیسی پایه دوازدهم

nuclear energy – non renewable

زبان انگلیسی پایه دوازدهم

solar energy – renewable

زبان انگلیسی پایه دوازدهم

water energy – renewable

زبان انگلیسی پایه دوازدهم

wind energy – renewable

زبان انگلیسی پایه دوازدهم

?B. What do you see in this picture

آموزش زبان انگلیسی رایگان – در تصویر چه می بینید؟

زبان انگلیسی پایه دوازدهم

جواب:

   .I see an ancient turbine in the above picture. In English it is called windmills

در عکس بالا یک توربین متعلق به دوران باستان می بینم. این {شی} در انگلیسی windmills (آسیاب بادی) نامیده می شود.

Did you know that this machine was built in old Persia about two thousand years ago? Can you write how this machine ؟works

آیا می دانید این ماشین حدود ۲۰۰۰ سال قبل در ایران باستان ساخته شده بود؟  آیا می توانید بنویسید این ماشین چگونه کار می کند؟

جواب:

.A windmill is a mill that converts the energy of wind into rotational energy by means of it’s vanes

آسیاب بادی آسیابی است که به وسیله پره هایش انرژی باد را به انرژی چرخشی تبدیل می کند.

.and it can powders the grains

و می تواند دانه ها {ی مختلف را} آرد کند.

زبان انگلیسی پایه دوازدهم

بخش اول : درک مطلب

.Many countries now think that cars that burn fossil fuels should be replaced by electric cars

بسیاری از کشورها اکنون در این فکرند که ماشین هایی که سوخت های فسیلی می سوزانند باید با ماشین های برقی تعویض شوند.

.Electric cars don’t burn gasoline in the engine, so they don’t pollute the air

ماشین های برقی در موتور{شان} بنزین نمی سوزانند به همین دلیل هم هوا را آلوده نمی کنند.

.They use electricity stored on the car in batteries

آن ها از برق ذخیره شده در باتری های ماشین استفاده می کنند.

.Sometimes, 12 or 24 batteries, or more, are needed to power the car

گاهی برای به کار انداختن ماشین ۱۲ یا ۲۴ باتری یا حتی بیشتر لازم است.

Just like a remote-controlled car, an electric car has an electric motor that turns the wheels and a battery to run the motor

یک ماشین الکتریکی درست مثل یک ماشین کنترل با ریموت است. یک موتور الکتریکی دارد که چرخ ها را می چرخاند و یک باتری که موتور را به کار می اندازد.

.Electricity, the same energy that lights your lamps and runs your TV, is stored in batteries on an electric car

برق {الکتریسیته} – یعنی همان انرژی ای که لامپ های شما را روشن کرده و تلویزیون شما را راه می اندازد – در باتری های ماشین الکتریکی ذخیره می شود.

. The batteries can be like the batteries you find in flashlights or in regular gasoline cars

باتری ها ممکن است مانند همان باتری هایی باشد که در چراغ قوه ها یا ماشین های بنزینی معمول می بینید.

.To get the battery ready to roll, you have to charge it

برای این که باتری آماده به کار شود ، بایستی آن را شارژ کنید.

This process isn’t much different from the way you charge the portable devices you carry around every day: your cell phone, MP3 player, or digital camera

این فرایند با روش شارژ وسایل جابجاپذیری که هر روز شارژ می کنید – مثل گوشی موبایل ، MP3 player یا دوربین دیجیتال – فرق چندانی ندارد.

.The difference is that you deal with a much bigger gadget that carries you around instead

تفاوت {ماشین برقی با ابزارهای نامبرده} در این است که شما با ابزار خیلی بزرگ تری سر و کار دارید که به جای این که شما آن را حمل کنید آن شما را حمل می کند.

زبان انگلیسی پایه دوازدهم

.The electric car is usually plugged in at night

ماشین الکتریکی معمولا در شب به برق وصل می شود.

.The car can be plugged into a special charging unit even at houses

این ماشین می تواند حتی به واحد شارژ خاصی در خانه ها وصل شود.

مطلب مرتبط:  دانلود کتاب انگلیسی دوازدهم - تدریس درس اول زبان 12 به همراه حل تمام تمرینات

.Some electric cars can be plugged right into a regular electrical wall outlet

برخی از ماشین های برقی می توانند به یک پریز برق معمولی در دیوار وصل شوند.

.Others need a larger outlet, like the kind that a stove or a vacuum cleaner plugs into

سایر ماشین های برقی به پریز بزرگ تری نیاز دارند مانند نوع {پریزی} که بخاری {برقی} یا پریزهای جارو برقی به آن وصل می شوند.

.The engineers are trying to make better batteries that hold more energy and last longer

مهندسین در تلاشند باتری های بهتری بسازند که انرژی بیشتری را ذخیره کرده و بیشتر عمر کنند.

.To overcome the problem of charging electric cars, hybrid cars are also available

به منظور فائق آمدن بر مشکل ماشین های برقی شارژی خودروهای هیبریدی نیز موجودند.

.Hybrid cars combine the benefits of gasoline engines and electric motors

خودروهای هیبریدی مزایای موتورهای بنزینی و برقی را با هم ترکیب می کنند.

.They can be designed to meet different goals, such as better fuel economy or more power

این خودرو ها می توانند برای برطرف کردن اهداف مختلف طراحی شوند. اهدافی نظیر سوخت اقتصادی تر یا ارتقای بیشتر {کیفیت ماشین ها}.

زبان انگلیسی پایه دوازدهم

A. True or False

زمان مجهول در زبان انگلیسی – درست یا غلط؟

.Electric cars use both fossil fuel and electricity

ماشین های برقی هم از سوخت فسیلی هم از الکتریسیته استفاده می کنند. (غلط)

.All electric cars have batteries

تمام ماشین های الکتریکی باتری دارند. (درست)

.People can charge electric cars at home

مردم می توانند ماشین های الکتریکی را در خانه شارژ کنند. (درست)

.Answer the following questions

به سوالات زیر پاسخ دهید.

?What is an electric car

ماشین الکتریکی چیست؟

.It’s a kind of car that has batteries and uses electricity stored on it’s batteries

نوعی ماشین است که باتری دارد و از الکتریسیته ذخیره شده در باتری هایش استفاده می کند.

?Why do people use hybrid cars

چرا مردم از ماشین های هیبریدی استفاده می کنند؟

.Because they have both benefits of gasoline and electrical cars

چون آن ها هم مزایای خودروهای بنزینی را دارند هم خودروهای الکتریکی.

?Have you ever seen an electric car

آیا تابحال یک ماشین الکتریکی دیده اید؟

.Yes, I have seen. /No, I haven’t see

بله. دیده ام. / نه. ندیده ام.

زبان انگلیسی پایه دوازدهم

.Skim the text and write a title for it

متن را skim کرده و برای آن عنوانی بنویسید.

برعهده خودتان

زبان انگلیسی پایه دوازدهم

بخش دوم : لغت

.Make new words by combining the items in line 1 with those in line 2

با ترکیب گزینه های موجود در خط ۱ با گزینه های خط ۲ کلمات جدید بسازید.

زبان انگلیسی پایه دوازدهم

جواب ها:

hydro power     sunshine        wind tower     non renewable      powerful

.Odd one out

یکی از کلمات هر سطر با بقیه فرق دارد. آن را بیابید.

a. water               b. tree             c. coal                  d. sun

a. pollution         b. waste          c. garbage           d. resource

a. yard                 b. balcony      c. roof                   d. motor

a. absorb             b. use up        c. generate          d. digest

جواب :

زبان انگلیسی پایه دوازدهم

.C. Write the Persian equivalent of the following English proverbs

معادل فارسی ضرب المثل های انگلیسی زیر را بنویسید.

زبان انگلیسی پایه دوازدهم

.Money does not grow on trees

معنی تحت اللفظی : پول روی درختان سبز نمی شود.

نابرده رنج گنج میسر نمی شود.

زبان انگلیسی پایه دوازدهم

.Easy come, easy go

معنی تحت اللفظی : {آنچه آسان بیاید آسان می رود}

باد آورده را باد می برد.

زبان انگلیسی پایه دوازدهم

.There’s no place like home

معنی تحت اللفظی : هیچ جایی مثل خانه نمی شود.

هیچ جا خانه آدم نمی شود. / هیچ جا وطن آدم نمیشود.

زبان انگلیسی پایه دوازدهم

.Absence makes the heart grow fonder

معنی تحت اللفظی : پیش هم نبودن باعث افزایش علاقه می شود.

دوری و دوستی

D. Fill in the blanks with the given words. Make the necessary changes

زمان مجهول در زبان انگلیسی – جاهای خالی را با کلمات داده شده پر کنید.

زبان انگلیسی پایه دوازدهم

.Special …………………………can be made for guests with disabilities

.The students constantly had to be…………………. about their homework

………………………Asia is a continent rich in natural

 .The people of this city come from a…………………..of different backgrounds

 .Wind turbines……………………. electricity for the local community

جواب:

انگلیسی دوازدهم تجربی ، ریاضی و انسانی

معنی:

برای مهمانان معلول ، می توان ترتیبات (تشریفات) خاصی فراهم کرد.

مطلب مرتبط:  انگلیسی دوازدهم تجربی ، ریاضی و انسانی - درس سوم : انرژی تجدید پذیر

تکالیف دانش آموزان باید دائما به آن ها یادآوری شود.

آسیا قاره ای است سرشار از منابع طبیعی.

مردم این شهر از نسلی با پس زمینه های مختلف می آیند.

توربین های بادی برق {مورد نیاز} برای این اجتماع محلی را فراهم می کنند.

زبان انگلیسی پایه دوازدهم

زبان انگلیسی پایه دوازدهم

زبان انگلیسی پایه دوازدهم

بخش سوم : گرامر

.A . Fill in the blanks with the correct form of the verbs

افعال مدال در زبان انگلیسی – جاهای خالی را با فرم صحیح فعل ها پر کنید.

.The river may……………….. (pollute) with aluminum

.The list can……………………. (arrange) alphabetically

.Nowadays power can…………………… (generate) by resources other than fossil fuels

.The waste should ……………………(collect) every night to be sent to the landfill

جواب:

انگلیسی دوازدهم تجربی ، ریاضی و انسانی

معنی:

ممکن است رودخانه توسط آلومینویم آلوده گردد.

این لیست می تواند به صورت الفبایی مرتب گردد.

امروزه برق می تواند توسط منابع دیگری غیر از سوخت های فسیلی تولید گردد.

زباله باید هر شب جمع آوری گردد تا به سایت دفن زباله ارسال شود. ( مکان دفن زباله ها=landfill)

.B. Look at the pictures and write passive sentences

افعال مدال در زبان انگلیسی – به تصاویر نگاه کرده و جملات مجهول بنویسید.

زبان انگلیسی پایه دوازدهم

.wind towers were made in Iran first time

بادگیرها اولین بار در ایران ساخته شدند.

زبان انگلیسی پایه دوازدهم

.water energy can be used to produce electricity

انرژی آب می تواند برای تولید الکتریسیته مورد استفاده قرار بگیرد.

زبان انگلیسی پایه دوازدهم

.sun light can be changed to electricity in these solar panels

نور خورشید می تواند در این پنل های خورشیدی به الکتریسیته تبدیل شود.

زبان انگلیسی پایه دوازدهم 444

.A  beautiful city may be polluted by smoke of cars and plants

یک شهر زیبا می تواند با دود ماشین ها و کارخانجات آلوده شود.

.C. Answer the following questions

کتاب کار زبان دوازدهم با جواب – به سوالات زیر پاسخ دهید.

?Should fossil fuels be saved for our children

آیا سوخت های فسیلی باید برای بچه های ما ذخیره شود؟

.Yes, it should be saved

بله. باید ذخیره شود.

?Can electricity be generated from plants

آیا الکتریسیته می تواند از گیاهان تولید شود؟

.Yes, it can be generated

بله . می تواند تولید شود.

?Have you ever seen a solar panel

آیا تا به حال یک پنل خورشیدی دیده اید؟

.Yes, I have seen./No I haven’t seen

بله دیده ام./ نه ندیده ام.

?How does a solar panel work

یک پنل خورشیدی چگونه کار می کند؟

.It can changes the sun light to electricity

می تواند نور خورشید را به برق تبدیل کند.

زبان انگلیسی پایه دوازدهم

.D. Look at the pictures and fill in the blanks using simple past and past perfect tenses

کتاب کار زبان دوازدهم با جواب – به تصاویر نگاه کرده و جاهای خالی را با گذشته ساده و ماضی بعید پر کنید.

این تمرین مربوط به بحث ماضی بعید در انگلیسی است. برای مشاهده و یادآوری کامل بحث ماضی بعید در انگلیسی به آدرس زیر مراجعه کنید.

زبان انگلیسی پایه دوازدهم

.(I………………. (eat) lunch before………………(go out

.I had eaten lunch before went out

قبل از این که بیرون بروم ناهار خورده بودم.

زبان انگلیسی پایه دوازدهم

………………………, When I ………………..(get) home

(already……………….. . (fall asleep

  .When I got home , the baby already had fallen to asleep

وقتی رسیدم خانه ، نی نی تازه خوابیده بود.

زبان انگلیسی پایه دوازدهم

.(She………………….. (upset) because…………(get a bad score

 .She was upset because she had gotten a bad score

او غمگین بود چون نمره بدی گرفته بود.

زبان انگلیسی پایه دوازدهم , انگلیسی دوازدهم تجربی

زبان انگلیسی پایه دوازدهم

بخش چهارم : نوشتاری

.A. Look at the following figure and write a paragraph about it

سوالات زبان انگلیسی پایه دوازدهم – به عکس زیر نگاه کرده و درباره آن پاراگرافی بنویسید.

انگلیسی دوازدهم تجربی ، ریاضی و انسانی

بر عهده دانش آموز

.B. Choose one of the following topics and write a paragraph about it

سوالات زبان انگلیسی پایه دوازدهم – یکی از موضوع های زیر را انتخاب کرده و درباره آن پاراگرافی بنویسید.

انگلیسی دوازدهم تجربی ، ریاضی و انسانی

تکنولوژی ( فن آوری ) – سیگار کشیدن – خیریه (صدقه)

برعهده خودتان

زبان انگلیسی پایه دوازدهم را با سایت خلایق به طور رایگان بیاموزید و نمره بیست بگیرید. فراموش نکنید سایت ما را به دوستان و آشنایان معرفی کرده و از مطالب فقط در درون سایت استفاده نمایید.

زبان انگلیسی پایه دوازدهم , انگلیسی دوازدهم تجربی , آموزش زبان انگلیسی رایگان , سوالات زبان انگلیسی پایه دوازدهم , کتاب کار زبان دوازدهم با جواب , ماضی بعید در انگلیسی , افعال مدال در زبان انگلیسی , زمان مجهول در زبان انگلیسی

زبان انگلیسی پایه دوازدهم – تدریس درس سوم کتاب کار به طور کامل

اگر مطلب فوق به‌درد‌بخور است، با بقیه به اشتراک بگذارید تا از آن استفاده کنند:

مطالب مرتبط

Subscribe
اطلاع رسانی برای :
12 نظرات
بیشترین رای
جدیدترین قدیمی ترین
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها