جواب سوالات کتاب کار زبان یازدهم – درس سوم کتاب کار – زبان یازدهم

جواب سوالات کتاب کار زبان یازدهم در سایت فرهیخته و مردمی خلایق

در این مقاله جواب سوالات کتاب کار زبان یازدهم – البته درس سوم کتاب کار – را دریافت می کنید. هدف ما از ارائه این مقاله کمک به ارتقاء سطح علمی و تحصیلی دانش آموزان کشور است ، مخصوصا دانش آموزانی که از بضاعت مالی پایین تری برخوردارند.

جواب سوالات کتاب کار زبان یازدهم

 جواب سوالات کتاب کار زبان یازدهم

آماده شوید.

  A. People greet each other differently around the world. In the following,you can see some ways of greeting. Now, match the pictures with their greeting actions

جزوه زبان انگلیسی یازدهم – مردم در نقاط مختلف جهان به طرق مختلفی با هم احوالپرسی می کنند. در زیر می توانید برخی از روش های احوالپرسی را ببینید.

اکنون تصاویر را با نحوه احوالپرسی تطبیق دهید.

جواب سوالات کتاب کار زبان یازدهم

جواب

جواب سوالات کتاب کار زبان یازدهم

جزوه زبان انگلیسی یازدهم

?B. Where can you see these greeting actions

جواب سوالات کتاب کار زبان یازدهم – این نوع احوالپرسی ها را در چه جاهایی می توانید ببینید؟ (جواب بر عهده خودتان)

جواب سوالات کتاب کار زبان یازدهم

جواب سوالات کتاب کار زبان یازدهم

جواب سوالات کتاب کار زبان یازدهم

بخش اول: درک مطلب

Cultures and Lifestyles

فرهنگ و سبک های زندگی

.Culture is a system of shared beliefs that are common in a society

فرهنگ سامانه {سیستم} ای از عقاید مشترک است که در یک جامعه رایجند.

 , Often , we think of the food, music, clothing, and holidays that are common in a society as its culture, but these are only some of the elements

ما اغلب مواقع غذا ، موسیقی ، پوشاک و تعطیلات رایج را به عنوان فرهنگ آن جامعه می پنداریم اما این ها فقط تعدادی از المان ها هستند.

.Other elements include customs, values, behaviors, and artifacts

المان ها {مولفه ها} ی دیگر شامل آداب و رسوم ، ارزش ها ، رفتارها و مصنوعات می شوند.

  . Culture is therefore, a combination of thoughts, feelings, attitudes, and beliefs

بنابراین فرهنگ آمیزه ای از اندیشه ها ، احساسات ، رفتارها و عقاید است.

.With more than 190 countries and 7 billion people on earth, it is not hard to imagine that many cultures exist

با وجود بیش از ۱۹۰ کشور و ۷ میلیارد نفر روی زمین ، تصور وجود فرهنگ های متعدد سخت نیست.

No matter where you go around the world, you will face people, lifestyles and cultures that are

.different to what you have

مهم نیست که به کجای جهان می روید {در هر صورت} با مردم ، سبک زندگی و فرهنگ هایی آشنا خواهید شد که با فرهنگ شما متفاوتند.

.People around the world have very different lives and ways of living

مردم سراسر جهان زندگی و سبک زندگی های بسیار متفاوتی دارند.

.They have different beliefs and customs

آنها عقاید و آداب و رسوم مختلفی دارند.

.So they usually live and behave according to what they believe to be right and wrong

بنابراین آن ها معمولا بر طبق آنچه که فکر می کنند درست یا غلط است زندگی و رفتار می کنند.

.Learning to respect other cultures is important for having new experiences and learning about the world

یادگیری احترام به سایر فرهنگ ها از این جهت مهم است که تجارب و یادگیری {بینش} تازه ای درباره جهان بدست می آوریم.

One of the first steps to learn about other cultures is to simply accept that there are many different cultures exist other than our own culture

یکی از اولین مراحل برای یادگیری درباره فرهنگ های دیگر پذیرش ساده {این واقعیت} است که به غیر از فرهنگ ما فرهنگ های بسیار متفاوتی وجود دارند.

One of the most important ways to learn to become respectful of other cultures is to spend some

.time reflecting on our own

یکی از مهم ترین راه ها برای این که یاد بگیریم به فرهنگ های دیگر احترام بگذاریم این است که برای فرهنگ خودمان کمی وقت گذاشته و درباره آن تامل کنیم.

.Then it is important to understand somethings about other cultures

بعد {از این مرحله} مهم است که در مورد فرهنگ های دیگر چیزهایی بفهمیم.

For those who want to learn about other cultures, but do not know where to start, a great place to start is reading about the cultures that interest them

برای آن هایی که می خواهند درباره فرهنگ های دیگر {چیز} یاد بگیرند اما نمی دانند از کجا شروع کنند یک جای عالی برای شروع ، مطالعه کردن درباره فرهنگ هایی است که به آن علاقمندند.

مطلب مرتبط:  یادگیری زبان انگلیسی پایه یازدهم - درس سوم: هنر و فرهنگ

.In today’s world if we all are able to know about other cultures, and respect them, life would be easier for most of us

در جهان امروزی ، اگر همه بتوانیم در باره فرهنگ های دیگر اطلاعات کسب کرده و به آن ها احترام بگذاریم ، زندگی برای بیشتر ما آسان تر خواهد شد

آموزش زبان انگلیسی پایه یازدهم

A. True or False

جواب سوالات کتاب کار زبان یازدهم – درست یا نادرست

.Culture is only a combination of food, clothing and holidays

فرهنگ فقط آمیزه ای است از غذا ، پوشاک و تعطیلات. (نادرست)

.Different people of the world may have different cultures and lifestyles

مردم مختلف جهان می توانند فرهنگ ها و سبک های زندگی متفاوتی داشته باشند. (درست)

.Respecting other cultures often makes our lives easier

احترام گذاشتن به سایر فرهنگ ها اغلب زندگی ما را ساده تر می کند. (درست)

.Scan the ‘text’ to find the following information

جواب سوالات کتاب کار زبان یازدهم – متن را اسکن کرده و اطلاعات زیر را بیابید.

?How many countries are there in the world

در جهان چند کشور وجود دارد؟

.more than 190 countries

بیش از ۱۹۰ کشور

?What are the elements of culture

المان {مولفه} های یک فرهنگ چیست؟

 .food, music, clothing, holidays , customs, values, behaviors and artifacts

غذا ، موسیقی ، پوشاک ، تعطیلات ، آداب و رسوم ، ارزش ها ، رفتارها و مصنوعات.

?How can we start learning about other cultures

چگونه می توانیم درباره سایر فرهنگ ها شروع به یادگیری کنیم؟

.by studding

با مطالعه

آموزش زبان انگلیسی پایه یازدهم

.Find what these words refer to

جواب سوالات کتاب کار زبان یازدهم – این کلمات به چه چیزی اشاره دارند؟

:(its (paragraph 1

اشاره به کلمه society به معنای جامعه

:(they (paragraph 2

اشاره به کلمه People به معنای مرد در جمله قبل

:(them (paragraph 4

اشاره به cultures به معنی فرهنگ ها

جواب سوالات کتاب کار زبان یازدهم

جواب سوالات کتاب کار زبان یازدهم

بخش دوم : لغت

.Read the ‘text’ and find antonyms for the following words

جواب سوالات کتاب کار زبان یازدهم – متن را خوانده و مترادف کلمات زیر را بیابید.

similar

متضاد این کلمه می شود : different

false

متضاد این کلمه می شود : right

finish

متضاد این کلمه می شود : start

unimportant

متضاد این کلمه می شود : important

جواب سوالات کتاب کار زبان یازدهم

.B. One odd out

جواب سوالات کتاب کار زبان یازدهم – یکی از کلمات هر سطر با بقیه فرق دارد. آن را بیابید.

a. nation         b. society          c. country            d. economy

a. produce      b. create            c. collect             d. make

a. vast             b. beauty           c. great               d. large

a. right             b. true               c. wrong             d. correct

جواب

جواب سوالات کتاب کار زبان یازدهم

.C. Match the columns and write the correct forms of the words

جواب سوالات کتاب کار زبان یازدهم – ستون های زیر را با هم تطبیق داده و فرم صحیح کلمات را بنویسید.

جواب سوالات کتاب کار زبان یازدهم

جواب

جواب سوالات کتاب کار زبان یازدهم

معنی کلمات از بالا به پایین :      فرهنگی ، به سادگی ، ماهر ، گوناگونی ، ایرانی ، گردشگر

.D. Scan the ‘text’ for the suffixes of -ing and -ly

نمونه سوال زبان یازدهم – متن را اسکن کرده و پسوند های ing و ly را اسکن کنید. ( به عهده خودتان )

جواب سوالات کتاب کار زبان یازدهم

.E. Complete the following verbs with a suitable noun

نمونه سوال زبان یازدهم – فعل های زیر را با اسم مناسب کامل کنید.

جواب سوالات کتاب کار زبان یازدهم

بخش سوم : گرامر

.A. Complete the following sentences

نمونه سوال زبان یازدهم – جملات زیر را کامل کنید.

.If my brother (go)……………………. out with his friends tonight, I (watch) …………… the football match on TV

 .I (earn) …………………… a lot of money if I (get)……………………. a good job

.If Kate (hurry / not)……………….. , she (miss) ………………..the bus

.If we (meet)……………. them tomorrow, we (say)……………….your hello

.The air (be)………………… clean if people (use)…………………………public transportation

مطلب مرتبط:  آموزش زبان انگلیسی پایه یازدهم - درس دوم: یک زندگی سالم

جواب:

جواب سوالات کتاب کار زبان یازدهم

معنی جملات:

اگر برادرم امشب با دوستانش بیرون برود من مسابقه فوتبال را با تلویزیون تماشا خواهم کرد.

اگر شغل خوبی گیرم بیاید پول زیادی به دست خواهم آورد.

اگر کیت عجله نکند اتوبوس را از دست خواهد داد.

اگر فردا آن ها را ملاقات کنیم سلام شما را خواهیم رساند.

اگر مردم از حمل و نقل عمومی استفاده کنند هوا تمیز خواهد شد.

جواب سوالات کتاب کار زبان یازدهم

.B. Complete the following conditional sentences

یادگیری زبان انگلیسی پایه یازدهم – جملات شرطی زیر را کامل کنید.

 …………………,If I learn English well

………………………..,If I see my first English teacher

………………………I won’t pass my exam if

……………………..I will go to Mashhad if

تمام این جملات شرطی نوع اول هستند. برای یادآوری می توانید به درس سوم کتاب اصلی مراجعه کنید.

جواب سوالات کتاب کار زبان یازدهم

معنی جمله ها:

اگر انگلیسی را به خوبی یاد بگیرم آن را به سادگی پاس خواهم کرد.

اگر اولین معلم انگلیسیم را ببینم از او تشکر خواهم کرد.

اگر سخت مطالعه نکنم امتحانم را پاس نخواهم کرد.

اگر پول کافی داشته باشم  به مشهد خواهم رفت.

جواب سوالات کتاب کار زبان یازدهم

بخش چهارم : تلفظ

.Read the following sentences with the appropriate intonation

یادگیری زبان انگلیسی پایه یازدهم – جملات زیر را با آهنگ مناسب بخوانید.

.If you study hard, you can pass your exam

.If it rains, we will stay at home

.You won’t get the train if you don’t hurry up

به عهده خودتان

جواب سوالات کتاب کار زبان یازدهم

بخش پنجم : نوشتاری

.A. Complete the sentences with the appropriate forms of the following verbs

یادگیری زبان انگلیسی پایه یازدهم – جمله ها را با فرم های مناسب فعل های زیر کامل کنید.

جواب سوالات کتاب کار زبان یازدهم

.Mark………………… to learn Spanish when he was 40

.I am…………………. to go to Ardebil

.The bank………………………. to lend him fifty million Rials

.Maryam is seventeen and she……………….. to be a translator

جواب ها:

جواب سوالات کتاب کار زبان یازدهم

مارک وقتی ۴۰ ساله بود شروع به یادگیری اسپانیایی کرد.

من دارم برنامه ریزی می کنم به اردبیل بروم.

بانک موافقت کرد که به او پنجاه میلیون ریال وام بدهد.

مریم ۱۷ ساله است و امیدوار است یک مترجم شود.

.B. Complete the sentences with infinitive forms of the following verbs

دانلود کتاب زبان انگلیسی پایه یازدهم – جملات را با فرم های مصدری فعل ها کامل کنید.

جواب سوالات کتاب کار زبان یازدهم

.It is not dangerous ………………….. in the pool

.I am surprised ……………………my teacher again

.My brother was really sorry…………………. that mistake

.It is easy………………. this machine

یادآوری : هر گاه جمله با it شروع شود فعل با to همراه می شود.

یادآوری : بعد از صفاتی چون sorry و surprised فعل با to می آید.

جواب:

.It is not dangerous … to swim… in the pool

.I am surprised ….to see….my teacher again

.My brother was really sorry….to make… that mistake

.It is easy…to use… this machine

معنی جملات :

شناکردن در این استخر خطرناک نیست.

از دیدن دوباره معلمم شگفت زده هستم.

برادرم از انجام آن اشتباه واقعا متاسف بود.

استفاده از این ماشین واقعا آسان است.

.C. Different people want Amir to do different things. Complete the sentences

پاسخ کتاب کار زبان یازدهم – افراد مختلفی از امیر می خواهند کارهای مختلفی انجام دهد. این جمله ها را کامل کنید.

جواب سوالات کتاب کار زبان یازدهم

…………………………The teacher told Amir

………………………..His little brother asked

………………………His parents advised

………………………..His grandmother wants

پاسخ بر عهده دانش آموز. به تمرین بالا و قواعد درس درباره فعل های ing دار و با to توجه کنید.

?D. What do your parents want you to do/be in life

پاسخ کتاب کار زبان یازدهم – پدر و مادرت از تو می خواهند چگونه باشی/یا چه کارهایی انجام دهی؟

پاسخ بر عهده دانش آموز.

.E. Read the ‘text’ and find all infinitives

پاسخ کتاب کار زبان یازدهم – متن را خوانده و مصدرها را بیابید.

پاسخ بر عهده دانش آموز.

جواب سوالات کتاب کار زبان یازدهم در سایت فرهیخته و مردمی خلایق

پاسخ کتاب کار زبان یازدهم , دانلود کتاب زبان انگلیسی پایه یازدهم , یادگیری زبان انگلیسی پایه یازدهم , نمونه سوال زبان یازدهم , آموزش زبان انگلیسی پایه یازدهم , جزوه زبان انگلیسی یازدهم , جواب سوالات کتاب کار زبان یازدهم

اگر مطلب فوق به‌درد‌بخور است، با بقیه به اشتراک بگذارید تا از آن استفاده کنند:

مطالب مرتبط