نمونه سوال زبان هشتم + تدریس کامل درس ۴ درس اول انگلیسی دوم راهنمایی

تدریس کامل ۴ درس اول انگلیسی دوم راهنمایی در قالب جزوه و فیلم ، به همراه حل نمونه سوال زبان هشتم در مقاله حاضر

آشنایی با انواع نمونه سوال زبان هشتم برای گذراندن این درس ، بسیار مفید است. در این مقاله انواع نمونه سوال امتحانی زبان را به دو صورت جزوه و فیلم تدریس کرده ایم. این مقاله کلیه مطالب ۴ درس اول را در بر می گیرد. مطالبی چون ترجمه انگلیسی به فارسی ، مکالمه انگلیسی هشتم ، نمونه سوال های انگلیسی هشتم ، درس اول انگلیسی هشتم تا درس چهارم ، نمونه سوال درس دوم زبان هشتم ، دانلود لیسنینگ زبان انگلیسی ، دیکشنری زبان هشتم و… در این مقاله قابل استفاده هستند.

در کتاب درسی حاضر ، گرامر دوم راهنمایی تدریس نشده است. یعنی سیاست های کلی کتاب به این صورت است که دستور زبان انگلیسی در آن تدریس نمی شود. امیدوارم از سبک آموزش زبان انگلیسی آنلاین ما استفاده کامل را ببرید.

فیلم آموزش زبان انگلیسی درس اول را در زیر ببینید:

نمونه سوال زبان هشتم

درس اول

نمونه سوال زبان هشتم

ملیت من

نمونه سوال زبان هشتم

گفتگو

Listen to the conversation in the English class. Shayan is introducing his cousin Sam to his teacher

نمونه سوال زبان هشتم : به گفتگوی درون یک کلاس درس گوش کنید. شایان دارد پسر عمویش سام را به معلمش معرفی می کند.

نمونه سوال زبان هشتم

Shayan: Mr. Chaychi, this is my cousin Sam. He speaks French , English, and a little Persian

شایان : آقای چایچی ، این پسرعموی من سام است. او فرانسوی ، انگلیسی و کمی هم فارسی صحبت می کند.

.Teacher:  Oh, nice to meet you, Sam

معلم : اوه ، از ملاقات شما خوشحالم سام.

.Sam: Nice to meet you, too

سام: من هم از ملاقات شما خوشحالم.

?Teacher:  Are you from Iran

معلم : آیا شما اهل ایران هستید؟

.Sam: Yes, I’m originally Iranian, but I live in France

سام : بله. من اصالتا ایرانی هستم، اما در فرانسه زندگی می کنم.

.Teacher: Welcome to our class. How do you like it in Iran

معلم :  به کلاس ما خوش آمدی. از این که ایران هستی خوشحالی؟

.Sam: Iran is great! I love it. It’s a beautiful country

سام : ایران عالی است. من عاشقش هستم. کشور زیبایی است.

نمونه سوال زبان هشتم

نمونه سوال امتحانی زبان – تمرین ۱ : صحبت درباره ملیت ها (۱)

.Listen to the examples. Then ask and answer with a friend

نمونه سوال زبان هشتم : به مثال ها گوش کرده و سپس با یک دوست ، سوال و جواب کنید.

?Are you from Iran

شما اهل ایران هستید؟

.Yes, I am. / Yes, we are

بله. اهل ایرانم/ بله. اهل ایرانیم.

?Are you from France

آیا شما اهل فرانسه هستید؟

.No, I’m not. / No, we’re not

نه اهل فرانسه نیستم./ نه. اهل فرانسه نیستیم.

?Is she/he from England

آیا او اهل انگلستان است؟

.Yes, she/he is

بله. اهل انگلستان است.

?Is she/he from China

آیا او اهل چین است؟

.No, she/he isn’t

نه اهل چین نیست.

?Are they from Spain

آیا آنها اهل اسپانیا هستند؟

.Yes, they are

بله. اهل اسپانیا هستند.

?Are they from Brazil

آیا آن ها اهل برزیل هستند؟

.No, they aren’t

نه. آن ها اهل برزیل نیستند.

نمونه سوال زبان هشتم

نمونه سوال زبان هشتم – تمرین ۲ : صحبت درباره ملیت ها (۲)

.Listen to the examples. Then ask and answer with a friend

درس اول انگلیسی هشتم : به مثال ها گوش کرده و سپس با یک دوست ، سوال و جواب کنید.

?Are you Iranian

آیا شما ایرانی هستید؟

.Yes, I am. / Yes, we are

بله. ایرانی هستم./بله. ایرانی هستیم.

?Are you French

آیا شما فرانسوی هستید؟

.No, I’m not. / No, we’re not

نه. فرانسوی نیستم./ نه. فرانسوی نیستیم.

?Is she/he British

آیا او بریتانیایی است؟

.Yes, she/he is

بله. او بریتانیایی است.

?Is she/he Chinese

آیا او چین است؟

.No, she/he isn’t

نه. او چینی نیست.

?Are they Spanish

آیا آن ها اسپانیایی هستند؟

.Yes, they are

بله. اسپانیایی هستند.

?Are they Brazilian

آیا آن ها برزیلی هستند؟

.No, they aren’t

نه. برزیلی نیستند.

نمونه سوال زبان هشتم

انگلیسی هشتم درس اول – تمرین ۳ : صحبت درباره ملیت ها (۳)

.Listen to the examples. Then ask and answer with a friend

درس اول انگلیسی هشتم : به مثال ها گوش کرده و سپس با یک دوست ، سوال و جواب کنید.

?Where are you from

شما اهل کجایید؟

.(I’m /We’re from ( Iran

من اهل ایران هستم./ما اهل ایران هستیم.

?Where is Mary /she from

ماری اهل کجا است؟

.(She’s from (England

او اهل انگلستان است.

?Where is Mark /he from

مارک اهل کجا است؟ او اهل کجا است؟

.(He’s from (France

او اهل فرانسه است.

?Where are they from

آن ها اهل کجا هستند؟

.(They’re from (Spain

آن ها اهل اسپانیا هستند.

نمونه سوال زبان هشتم

مکالمه انگلیسی هشتم : هجی کردن و تلفظ

.Listen to two students doing a crossword puzzle

به ۲ دانش آموزی که دارند جدول متقاطع حل می کنند گوش کنید.

?”Student 1: How do you spell “chair

دانش آموز ۱ : شما کلمه chair را چگونه هجی می کنید؟

.Student 2: That’s C-H-A-I-R

دانش آموز ۲ : C-H-A-I-R

? in English , S-H-O-O-S or S-H-O-S-E کفش Student 1:  And which is correct for

دانش آموز ۱ : در انگلیسی کدام {املا} برای “کفش” درست است؟ S-H-O-O-S یا S-H-O-S-E؟

.Student 2: S-H-O-E-S

دانش آموز ۲ : S-H-O-E-S

.Student 1: Thanks

دانش آموز ۱ : ممنونم.

.Now do the rest of the puzzle in pairs

نمونه سوال های انگلیسی هشتم – حالا دو نفر دو نفر باقی جدول را حل کنید.

در این جا یک جدول متقاطع کلمات داریم. باید عبارت های سمت راست را خوانده و طبق دستور حل جدول ، آن را حل کنیم.

اگر کلمه ای را بلد نیستید آن را موقتا رها کرده و به سراغ مورد بعدی بروید. در مراحل بعدی به آن برگردید و جواب درست را آورید.

نمونه سوال زبان هشتم

جواب جدول به صورت زیر است:

نمونه سوال زبان هشتم

نمونه سوال زبان هشتم

نمونه سوال زبان هشتم – شنیداری و نوشتاری

.Listen to the conversations and fill out the table below

انگلیسی هشتم درس اول : به گفتگوها گوش کرده و جدول زیر را پر کنید.

نمونه سوال زبان هشتم

جواب ها را در فیلم آموزش زبان انگلیسی بالا ببینید.

انیمیشن آموزش زبان انگلیسی درس دوم را در زیر می توانید ببینید:

نمونه سوال زبان هشتم

درس ۲

نمونه سوال زبان هشتم

هفته من

.Listen to the English teacher and the student talking about helping a classmate

مکالمه انگلیسی هشتم : به گفتگوی دانش آموز و معلم انگلیسی درباره کمک به یک همکلاسی گوش کنید.

نمونه سوال زبان هشتم

 ?Teacher: What do you do in the afternoons, Reihaneh

معلم: ریحانه ، بعد از ظهرها چه می کنی؟

.Student: Well, I go to the gym on Sundays and Tuesdays

دانش آموز : خب ، من یک شنبه ها و سه شنبه ها به ورزشگاه می روم.

.Teacher: How about Friday mornings

معلم : جمعه ها صبح چی؟

?Student: I stay at home and relax. Why

دانش آموز : در خانه مانده و استراحت می کنم. چرا؟

?Teacher: You know, Shiva is not very good at English. Can you help her

معلم : تو می دانی که انگلیسی شیوا خیلی خوب نیست . آیا می توانی به او کمک کنی؟

.Student: Oh, sure

دانش آموز : اوه. مطمئنا.

?Teacher:That sounds great! When can you start

معلم : خوبه. کِی می توانی شروع کنی؟

.Student: This Wednesday afternoon

دانش آموز : همین چهارشنبه بعد از ظهر.

.Teacher: That’s fine. Thank you. I’ll let her know

معلم: خوب است. متشکرم. به او اطلاع می دهم.

نمونه سوال زبان هشتم

نمونه سوال زبان هشتم – تمرین ۱ : صحبت درباره فعالیت های روزمره (۱)

.Listen to the examples. Then ask and answer with a friend

نمونه سوال امتحانی زبان : به مثال ها گوش کرده و سپس با یک دوست ، سوال و جواب کنید.

?What do you do in the mornings

مطلب مرتبط:  نمونه سوال امتحانی زبان انگلیسی دوم راهنمایی - تدریس کامل دروس پنجم تا هفتم

صبح ها چه می کنی؟

.I go to school

به مدرسه می روم.

?What do you do in the afternoons

بعد از ظهرها چه می کنید؟

.We play sports

ورزش می کنیم.

?What do you do in the evenings

عصرها چه می کنید؟

.I study my lessons

درس هایم را مطالعه می کنم.

?What do you do on Friday mornings

صبح های جمعه چه می کنید؟

.We watch TV

تلویزیون تماشا می کنیم.

?What do you do on Thursday evenings

عصرهای پنج شنبه چه می کنید؟

.I visit my relatives

خویشاوندانم را می بینم.

در ادامه به جدول زیر توجه کنید. در این جدول روزهای هفته و پایان هفته ، به همراه تعدادی از فعالیت های روزمره آورده شده است. توضیحات کامل را در فیلم آموزشی مربوط به درس ۲ در بالا ببینید.

نمونه سوال زبان هشتم

نمونه سوال زبان هشتم

نمونه سوال زبان هشتم – تمرین ۲ : صحبت درباره فعالیت های روزمره (۲)

.Listen to the examples. Then ask and answer with a friend

دانلود لیسنینگ زبان انگلیسی : به مثال ها گوش کرده و سپس با یک دوست ، سوال و جواب کنید.

?When/What days do you go to school

چه روزهایی به مدرسه می روید؟

.Every week day

هر روز هفته.

?When/What days do you go shopping

چه روزهایی به خرید می روید؟

.Every Wednesday afternoon

هر چهارشنبه بعد از ظهر.

?When/What days do you play sports

چه روزهایی ورزش می کنید؟

.On Saturdays and Tuesdays

شنبه ها و سه شنبه ها.

?When/What days do you study English

چه روزهایی انگلیسی مطالعه می کنید؟

.On Monday mornings

دوشنبه ها صبح.

?When/What days do you go to the library

چه روزهایی به کتابخانه می روید؟

.On Sunday afternoons

بعد از ظهرهای یک شنبه.

نمونه سوال زبان هشتم

طرح فوق زمان های مختلف شبانه روز را نشان می دهد. نیمه بالایی دایره روز (day) و نیمه پایینی شب (night) را نشان می دهد. ساعت ۶ صبح طلوع خورشید (sunrise) و ساعت ۶ عصر ، غروب خورشید (sunset)  را نشان می دهد.

ساعت ۱۲ ظهر نیمه روز یا ظهر ( noon-midday ) و ساعت ۱۲ شب نیمه شب (midnight)  نامیده می شود.

فواصل زمانی بین این ۴ نقطه هم ۴ تا هستند: ۶ صبح تا ۱۲ ظهر ( morning ) ، ساعت ۱۲ ظهر تا ۶ غروب بعد از ظهر ( afternoon ) ، ساعت ۶ غروب تا ۱۲ شب ، عصر ( evening ) و دوباره ۱۲ شب تا ۶ صبح morning نامیده می شود.

برای توضیحات بیشتر و درک معنی و تلفظ کلمات به فیلم آموزش زبان انگلیسی بالا مراجعه کنید.

نمونه سوال زبان هشتم

نمونه سوال درس دوم زبان هشتم – هجی و تلفظ

.Listen to a conversation between the teacher and the student

دانلود لیسنینگ زبان انگلیسی : به گفتگوی بین معلم و دانش آموز گوش کنید.

?in English روزهای هفته Student: Excuse me, sir, what’s

دانش آموز :ببخشید آقا ، روز های هفته به انگلیسی چه می شود؟

.’Teacher: That’s ‘weekdays

معلم: می شود : weekdays

?Student: How do you spell it

دانش آموز : چگونه آن را هجی می کنید؟

.Teacher: W-E-E-K-D-A-Y-S

معلم : W-E-E-K-D-A-Y-S

.’Student : Thanks. And how do you say S-T in ‘study

دانش آموز : متشکرم. و S-T در study را چطور می گویید؟

‘.Teacher: The correct pronunciation is ‘study

معلم : تلفظ درست “ستادی” است.

?Student: There’s no /e / at the beginning, right

دانش آموز: در ابتدای کلمه e {اِ} وجود ندارد. درسته؟

.Teacher: No, there isn’t

معلم : نه نیست.

.Now find other words with ‘st’ at the beginning and practice saying them

نمونه سوال زبان هشتم – اکنون کلمات دیگری بیابید که اولشان st دارد و آن ها را تمرین کنید.

نمونه سوال زبان هشتم

شنیداری و نوشتاری

.Listen to the conversations and fill out the table below

نمونه سوال درس دوم زبان هشتم – به گفتگوها گوش کرده و جدول زیر را پر کنید.

نمونه سوال زبان هشتم

جواب ها :

نمونه سوال زبان هشتم

دیکشنری زبان هشتم درس دوم به همراه فیلم آموزش درس دوم آورده شده است.

انیمیشن آموزش زبان انگلیسی درس سوم را ببینید:

نمونه سوال زبان هشتم

درس سوم

نمونه سوال زبان هشتم

توانایی های من

نمونه سوال زبان هشتم

گفتگو

نمونه سوال زبان هشتم

.Listen to the students talking about their abilities

ترجمه انگلیسی به فارسی : به دانش آموزان زیر که دارند درباره توانایی هایشان صحبت می کنند گوش کنید.

.Elham: Wow! Your drawing is very good

الهام : وای! نقاشی تو خیلی خوب است.

?Sara: Thanks. Can you draw

سارا : متشکرم. می توانی نقاشی بکشی ؟ {بلدی نقاشی بکشی؟}

.Elham: No, I’m not good at drawing. But I can take good photos

الهام : نه. نقاشیم خوب نیست. اما می توانم عکس های خوبی بیندازم.

?Sara: Really? Can I see your photos

سارا : واقعا؟ می توانم عکس هایت را ببینم؟

Elham: Why not? Come to my house this afternoon.

الهام : چرا که نه؟ امروز بعد از ظهر به خانه من بیا.

?Sara: Oh, I can’t make it today. How about Thursday afternoon

سارا : امروز نمی توانم این کار را انجام دهم. بعد از ظهر ۵ شنبه چطور است؟

.Elham: That’s fine. You can bring your drawing book, too

الهام : خوب است. می توانی کتاب نقاشیت را هم بیاوری.

.Sara: Sure

سارا : مطمئنا.

نمونه سوال زبان هشتم

نمونه سوال زبان هشتم – تمرین ۱ : صحبت کردن درباره توانایی ها (۱)

.Listen to the examples. Then ask and answer with a friend

ترجمه انگلیسی به فارسی : به مثال ها گوش کرده و سپس با یک دوست ، سوال و جواب کنید.

?Are you good at drawing

آیا نقاشیت خوب است؟

.Yes, I am./ No, I’m not

بله. خوب است. / نه. خوب نیست.

?Is she good at cooking

آیا او آشپزیش خوب است؟

.Yes, she is./ No, she isn’t

بله. خوب است./ نه. نیست.

?Is he good at playing football

آیا او بازی فوتبالش خوب است؟

.Yes, he is./ No, he isn’t

بله. خوب است. / نه . خوب نیست.

?Are you good at searching the Web

آیا وبگردی شما خوب است؟

.Yes, we are./ No, we aren’t

بله. خوب است. / نه خوب نیست.

?Are they good at swimming

آیا شنای آن ها خوب است؟

.Yes, they are./ No, they aren’t

بله. خوب است. / نه. خوب نیست.

نمونه سوال زبان هشتم

تمرین ۲: صحبت کردن درباره توانایی ها (۲)

.Listen to the examples. Then ask and answer with a friend

نمونه سوال زبان هشتم : به مثال ها گوش کرده و سپس با یک دوست ، سوال و جواب کنید.

?Can you make a cake

آیا می توانید یک کیک درست کنید؟

.Yes, I can./ No, I can’t

بله می توانم./ نه نمی توانم.

?Can she search the Web

آیا او می تواند وبگردی کند؟

.Yes, she can./ No, she can’t

بله. می تواند./ نه نمی تواند.

?Can he do a puzzle

آیا او می تواند یک پازل را حل کند؟

.Yes, he can./ No, he can’t

بله. می تواند./ نه. نمی تواند.

?Can you ride a bicycle

آیا شما می توانید دوچرخه سواری کنید؟

.Yes, we can./ No, we can’t

بله. می توانیم. / نه. نمی توانیم.

?Can they play basketball

آیا آن ها می توانند فوتبال بازی کنند؟

.Yes, they can./ No, they can’t

نه. نمی توانند. / بله . می توانند.

نمونه سوال زبان هشتم

نمونه سوال زبان هشتم – تمرین ۳ : صحبت کردن درباره توانایی ها (۳)

.Listen to the examples. Ten ask and answer with a friend

دستور زبان انگلیسی : به مثال ها گوش کرده و سپس با یک دوست ، سوال و جواب کنید.

?Who can work with a computer

مطلب مرتبط:  نمونه سوال امتحانی زبان انگلیسی دوم راهنمایی - تدریس کامل دروس پنجم تا هفتم

چه کسی می تواند با یک کامپیوتر کار کند؟

.All students can

همه دانش آموزان می توانند..

?Who can play tennis

چه کسی می تواند تنیس بازی کند؟

.Ali can play tennis well

علی می تواند به خوبی تنیس بازی کند.

?Who can draw

چه کسی می تواند نقاشی کند؟

.Parham can, but not very well

پرهام می تواند. اما خیلی خوب نه.

?Who can take photos

چه کسی می تواند عکس بگیرد؟

.Marjan and Leila can

مرجان و لیلا می توانند.

?Who is good at telling stories

چه کسی در داستان تعریف کردن خوب است؟

.Me

من.

در زیر ۸ مورد تصویر می بینید که قابلیت ها و توانایی ها را نشان می دهند. در زیر تصویر توانایی مربوطه نوشته شده است.

توصیه می کنم فیلم مربوط به درس ۳ را ببینید تا با معنی و تلفظ دقیق این کلمات آشنا شوید.

نمونه سوال زبان هشتم

نمونه سوال زبان هشتم

هجی و تلفظ

.Listen to the conversation between the teacher and the students in the English class

گرامر دوم راهنمایی : به گفتگوی بین معلم و دانش آموزان ، در کلاس انگلیسی گوش کنید.

.Student 1: Excuse me, I have a question

دانش آموز ۱ : ببخشید ، من یک سوال دارم.

?Teacher: Yes

معلم: بله؟

?’Student 1: How do you say O-O in the words ‘football’∗ and ‘afternoon

دانش آموز ۱:  O-O را در کلمات football و afternoon چگونه تلفظ می کنید؟

Teacher:  Say double O. Well, the sound is short in ‘football’ and long  in ‘afternoon

معلم : بگو دابِل اُ. خب. { این دو حرف} در football صدای اُ کوتاه و در afternoon صدای اُ بلند می دهند.

.Student 1: Thank you

دانش آموز ۱ : متشکرم.

?Student 2:  Excuse me, I have a question, too. We write P-L-A-Y but we  say ‘play’, why

دانش آموز ۲ : ببخشید . من هم یک سوال دارم. ما می نویسیم P-L-A-Y اما می گوییم play. چرا؟

!Teacher:   Well, that’s ‘play’. There’s no /e/ between P and L, ‘play’\

معلم : خب ، play درست است. بین P و L ، حرف e {اِ} وجود ندارد. {بخوان} play

?’Student 2:  Thanks. And how do you say S-W in ‘swimming

دانش آموز ۲ : متشکرم. و شما S-W در کلمه swimming را چطور می گویید؟

.’Teacher:  Swimming’. Say ‘swimming

معلم : {با تلفظ صحیح می گوید:} سوییمینگ. بگو : سوییمینگ

.Find, say and write 5 more words with ‘oo’ in this lesson

۵ کلمه دیگر این درس را که در آن ها oo بکار رفته را یافته و بنویسید.

نمونه سوال زبان هشتم

نمونه سوال زبان هشتم – شنیداری و نوشتاری

.Listen to the conversations and fill out the table below

آموزش زبان انگلیسی آنلاین : به گفتگوها گوش کرده و جدول زیر را پر کنید.

نمونه سوال زبان هشتم

جواب ها در ویدئوی آموزشی مربوطه موجود می باشد.

به فیلم آموزش زبان انگلیسی درس چهارم توجه کنید:

نمونه سوال زبان هشتم

درس چهارم

نمونه سوال زبان هشتم

سلامتی من

نمونه سوال زبان هشتم

گفتگو

نمونه سوال زبان هشتم

.Listen to the English teacher and the student talking

آموزش زبان انگلیسی آنلاین : به گفتگوی بین معلم انگلیسی و دانش آموز گوش کنید.

?Teacher: Are you OK

معلم : حال شما خوب است؟

.Student: No, I’m not. I have a headache

دانش آموز : نه. خوب نیستم. سردرد دارم.

.Teacher: Oh, you have sore eyes, too You should go home and rest

معلم: شما چشم درد هم دارید. . باید به خانه رفته و استراحت کنید.

.Student: Yes, but we have one more class

دانش آموز : بله. اما ما یک کلاس دیگر هم داریم.

.Teacher: Don’t worry. I’ll talk to your teacher

معلم: نگران نباش. من با معلمت صحبت خواهم کرد.

.Student: Thanks for your help

دانش آموز : از کمکتان متشکرم.

.Teacher: Let’s go to the office and call your parents first

معلم : بیا برویم دفتر و اول با والدینت تماس بگیریم.

.Class, be quiet! I’ll be back in a minute

کلاس ، ساکت باشید. در عرض یک دقیقه بر خواهم گشت.

نمونه سوال زبان هشتم

تمرین ۱ : صحبت درباره مشکلات سلامتی

.Listen to the examples. Then use mimes to ask and answer with a friend

آموزش زبان انگلیسی آنلاین : به مثال ها گوش کرده و با یک دوست سوال و جواب کنید.

?Are you OK

حالتان خوب است؟

.No, I have a headache

نه. سردرد دارم.

?Is she all right

آیا او حالش خوب است؟

.No, she has a sore throat

نه. گلودرد دارد.

?Is he OK

آیا او حالش خوب است؟

.No, he has a backache

نه. او کمردرد دارد.

?What’s wrong

مشکلی پیش آمده است؟

.I have a toothache

نه. دندان درد دارم.

?What’s the matter

موضوع چیست؟

?He has a running nose

او آبریزش بینی دارد.

?What’s the problem

مشکل چیست؟

.I have the flu

من آنفولانزا دارم.

در تصاویر زیر می توانید تعدادی از مشکلات سلامتی را که می تواند برای هر کسی پیش بیاید ، همراه با تصویر مربوطه ببینید. برای دریافت تلفظ صحیح به فیلم درس چهارم توجه کنید.

نمونه سوال زبان هشتم

نمونه سوال زبان هشتم

تمرین ۲ : توصیه پزشکی دادن

.Listen to the examples. Ten practice with a friend

نمونه سوال زبان هشتم – به مثال ها گوش کرده و سپس با یک دوست تمرین کنید.

.I have a headache

من سردرد دارم.

?Why don’t you get some rest

چرا قدری استراحت نمی کنی؟

.I have a sore throat

من گلودرد دارم.

.You should see a doctor

شما باید یک دکتر را ببینید.

.I have a cold

من سرما خورده ام.

.You should rest

باید استراحت کنید.

.I have a toothache

من دندان درد دارم.

.Go to the dentist

برو دندانپزشکی

.I have a running nose

من آبریزش بینی دارم.

?Why don’t you see a doctor

چرا یک دکتر را نمی بینی؟ {چرا نزد دکتر نمی روی؟}

نمونه سوال زبان هشتم

نمونه سوال زبان هشتم – هجی و تلفظ

.Listen to a conversation between a student and her English teacher

انگلیسی دوم راهنمایی : به گفتگوی بین یک دانش آموز و معلم انگلیسی اش گوش کنید.

?Student : I see A-C-H-E in some words. What is it

دانش آموز: من A-C-H-E را در برخی کلمات می بینم. این چیست؟

.Teacher :It’s for pain

معلم : این کلمه برای { نشان دادن } درد است.

?Student : Thank you. And how do you say it

دانش آموز : متشکرم. و چطور آن را می گویید؟

.’Teacher :That’s ‘ache

معلم : ache { اِیک }

?’Student : How about E-A in ‘headache’ and ‘health’

دانش آموز : عبارت E-A در {کلمات} headache و health چطور؟

.’Teacher:  That’s /e / in these words. Say ‘headache’ and ‘health

معلم : {این عبارت } در این کلمات صدای اِ می دهد. بگو هِدِیک و هِلث.

.’Find and say other words with ‘ch’ and ‘ea

سایر کلمات دارای ch و ea را بیابید و بگویید.

نمونه سوال زبان هشتم

نمونه سوال زبان هشتم – شنیداری و نوشتاری

.Listen to the conversations and  fill out the table below

انگلیسی دوم راهنمایی : به گفتگوها گوش کرده و جدول زیر را پر کنید.

نمونه سوال زبان هشتم

جواب در ویدئوی بالا موجود است.

تدریس کامل ۴ درس اول انگلیسی دوم راهنمایی در قالب جزوه و فیلم ، به همراه حل نمونه سوال زبان هشتم در مقاله حاضر

نمونه سوال زبان هشتم , نمونه سوال امتحانی زبان , درس اول انگلیسی هشتم , مکالمه انگلیسی هشتم , دیکشنری زبان هشتم , دانلود لیسنینگ زبان انگلیسی , نمونه سوال درس دوم زبان هشتم , نمونه سوال های انگلیسی هشتم , انگلیسی هشتم درس اول , کتاب هشتم زبان انگلیسی , انگلیسی دوم راهنمایی , ترجمه انگلیسی به فارسی , دستور زبان انگلیسی , فیلم آموزش زبان انگلیسی , انیمیشن آموزش زبان انگلیسی , آموزش زبان انگلیسی آنلاین , گرامر دوم راهنمایی

اگر مطلب فوق به‌درد‌بخور است، با بقیه به اشتراک بگذارید تا از آن استفاده کنند:

مطالب مرتبط