نمونه سوال امتحانی زبان انگلیسی دوم راهنمایی – تدریس کامل دروس پنجم تا هفتم

نمونه سوال امتحانی زبان ، کتاب هشتم زبان انگلیسی ، آموزش زبان انگلیسی ابتدایی در سایت خلایق

در این مقاله نمونه سوال امتحانی زبان را برای دروس پنجم ، ششم و هفتم انگلیسی دوم راهنمایی به همراه کلیه مطالب دیگر این دروس تدریس کرده ایم. مطالبی چون ترجمه انگلیسی به فارسی ، مکالمه انگلیسی هشتم ، گرامر دوم راهنمایی ، املا و هجی ، تلفظ صحیح ، دیکشنری زبان هشتم ( معمولی و تصویری ) در اینجا تدریس شده اند.

البته در کتاب انگلیسی دوم راهنمایی ، گرامر دوم راهنمایی به طور جدا تدریس نشده است. اما در بین مطالب به صورت غیر مستقیم و ضمنی به آن اشاره می شود.

در مجموعه فیلم آموزش زبان انگلیسی سعی کرده ایم انیمیشن آموزش زبان انگلیسی را به زیبایی طراحی و اجرا کنیم تا آموزش از کیفیت و جذابیت بالاتری برخوردار باشد.

لغات انگلیسی با معنی و تلفظ صحیح تدریس شده اند تا دانش آموز راه اشتباه را طی نکند.

با آموزش های ما در سایت خلایق همراه باشید.

به فیلم آموزش زبان انگلیسی درس پنجم توجه کنید:

نمونه سوال امتحانی زبان

درس پنجم

نمونه سوال امتحانی زبان

شهر من

نمونه سوال امتحانی زبان

گفتگو

.Listen to Morteza and Phanindra talking about Isfahan

لغات انگلیسی با معنی و تلفظ  – به گفتگوی مرتضی و فانیندرا درباره اصفهان گوش کنید.

?Phanindra: Morteza, tell me about Isfahan. Where is it

فانیندرا : مرتضی در مورد اصفهان به من بگو. کجا است؟

.Morteza: Well, Isfahan’s an old city in the center of Iran

مرتضی : خب ، اصفهان یک شهر قدیمی در مرکز ایران است.

?Phanindra: What’s it like

فانیندرا : چه شکلیه؟

.Morteza: It’s a big and clean city

مرتضی : شهر بزرگ و تمیزی است.

?Phanindra: Any famous buildings

فانیندرا : آیا بناهای معروفی داره؟

.Morteza: Yes, many. Actually, Isfahan is very famous for its mosques and palaces

مرتضی : بله. خیلی. در واقع اصفهان به خاطر مسجدها و اماکنش معروف است.

?Phanindra: Are there any museums

فانیندرا : موزه هم هست؟

.Morteza: Yes, some great ones

مرتضی : بله. چند موزه ی بزرگ

.Phanindra: I should see the city soon

فانیندرا : من باید شهر را به زودی ببینم.

.Morteza: Sure, and we can have special food downtown

مرتضی : حتماً. و ما در می توانیم در قسمت مرکزی شهر غذای خاص شهر را بخوریم.

نمونه سوال امتحانی زبان

نمونه سوال امتحانی زبان

 

 

نمونه سوال امتحانی زبان – تمرین ۱ : صحبت کردن در یک مکان (۱)

.Listen to the examples. Then ask and answer with a friend

انگلیسی دوم راهنمایی : به مثال ها گوش کرده و با یک دوست سوال و جواب کنید.

?Where is Isfahan

اصفهان کجا است؟

.It’s in the center of Iran

{اصفهان} در مرکز ایران است.

?Where is Maku

ماکو کجا است؟

.It’s in the north-west

{ماکو} در شمال غرب {ایران} است.

?Where is Karaj

کرج کجا است؟

.It’s near the capital

نزدیک پایتخت است.

?Where is it

آن کجا است؟

.It’s in the south

در جنوب است.

نمونه سوال امتحانی زبان

نمونه سوال امتحانی زبان – تمرین ۲ : صحبت درباره یک مکان (۲)

.Listen to the examples. Then ask and answer with a friend

کتاب هشتم زبان انگلیسی : به مثال ها گوش کرده و با یک دوست سوال و جواب کنید.

?What’s Isfahan like

اصفهان چه شکلی است؟

?What is it famous for

{اصفهان} برای چه مشهور است؟

.It’s old

باستانی است.

.It’s a big city

شهر بزرگی است.

.It’s very clean

خیلی تمیز است.

.It’s very famous for its old mosques

به خاطر مساجد قدیمی اش خیلی معروف است.

نمونه سوال امتحانی زبان

نمونه سوال امتحانی زبان – تمرین ۳ : صحبت کردن درباره یک مکان (۳)

.Listen to the examples. Then ask and answer with a friend

کتاب هشتم زبان انگلیسی – به مثال ها گوش کرده و با یک دوست سوال و جواب کنید.

?Are there any libraries

آیا کتابخانه هم دارد؟

.Yes, there are./ No, there aren’t

بله کتابخانه هم هست. / نه کتابخانه ندارد.

?Is there a metro system

آیا آن جا سامانه مترو هست؟

.Yes, there is./ No, there isn’t

بله هست. نه نیست.

?Are there any restaurants

آیا رستوران دارد؟

.Yes, many

بله. خیلی.

?Are there any museums

آیا موزه ای دارد؟

.Yes, some great ones

بله. چند مورد . از نوع عالی.

?Is there a stadium

آیا استادیوم دارد؟

.Yes, a new one

بله. یکی. آن هم از انواع جدید.

نمونه سوال امتحانی زبان

نمونه سوال امتحانی زبان

نمونه سوال امتحانی زبان مکالمه انگلیسی هشتم – هجی و تلفظ

.Listen to a conversation between the student and his teacher

نمونه سوال امتحانی زبان – به گفتگوی بین دانش آموز و معلمش گوش کنید.

?in English جنوب غربی Student : Excuse me, what’s

دانش آموز : معذرت می خواهم. جنوب غربی به انگلیسی چه می شود؟

‘Teacher : ‘South-west

معلم : South-west

.Student: Please say it again

دانش آموز : لطفا دوباره بگویید.

.Teacher : South-west

معلم : South-west

?Student : But my friends say ‘south-west’. Is it correct

دانش آموز : اما دوست من می گوید : south-west. درست می گوید؟ { دوستش کلمه را با تلفظ غلط بیان کرده است. }

.’Teacher: No, that’s not correct. Say ‘south

معلم: نه. درست نیست. بگو south. { معلم کلمه را با تلفظ صحیح بیان می کند. }

مطلب مرتبط:  نمونه سوال زبان هشتم + تدریس کامل درس 4 درس اول انگلیسی دوم راهنمایی

.Student : Thank you

دانش آموز : متشکرم.

?Can you say and write the location of 5 famous cities in Iran

آیا می توانید مکان ۵ شهر مشهور ایران را بگویید.

نمونه سوال امتحانی زبان

نمونه سوال امتحانی زبان – شنیداری و نوشتاری

.Listen to the conversations and fill out the table below

مکالمه انگلیسی هشتم – به گفتگوها گوش کرده و جدول زیر را پر کنید.

نمونه سوال امتحانی زبان

برای دریافت جواب ها به انیمیشن آموزش زبان انگلیسی درس پنجم در بالا نگاه کنید.

تدریس کامل درس ششم را در انیمیشن آموزش زبان انگلیسی زیر ببینید.

نمونه سوال امتحانی زبان

درس ششم

نمونه سوال امتحانی زبان

روستای من

نمونه سوال امتحانی زبان

گفتگو

.Listen to Sam and Hamid talking about a village

مکالمه انگلیسی هشتم – به گفتگوی سام و حمید درباره یک روستا گوش کنید.

نمونه سوال امتحانی زبان

?Sam: Where are you from, Hamid

سام : اهل کجایی حمید؟

.Hamid: Ghez-ghal’eh

جمید : قزقلعه

?Sam: Where is it

سام : کجاست؟

.Hamid: It’s a village in West Azarbaijan, near the city of Khoy

حمید : روستایی در آذربایجان غربی است. نزدیک شهر خوی.

?Sam: What’s it like

سام : چه شکلیه؟

.It’s famous for its sunflower fields. It’s a mountain village with many trees and flowers

حمید : قز قلعه یک روستای کوهپایه ای است با درختان و گل های بسیار. این روستا به خاطر مزرعه های گل آفتاب گردانش معروف است.

?Sam: What’s the people’s job

سام : شغل مردم چیست؟

.Hamid: They work on farms and raise animals

حمید : آن ها روی کشتزارها کار می کنند و حیوانات را پرورش می دهند.

?Sam: What about the weather

سام : آب و هواش چطوره؟

.Hamid: There’s a lot of wind in summer, fall and winter

حمید : در تابستان ، پاییز و زمستان باد زیادی می وزد.

.It’s very cold from Aban to Farvardin

از آبان تا فروردین خیلی سرد است.

.Sam: It sounds to be a very interesting place

سام : به نظر می رسد جای خیلی جالبی باشد.

نمونه سوال امتحانی زبان

نمونه سوال امتحانی زبان – تمرین ۱ : صحبت کردن درباره یک مکان (۱)

.Listen to the examples. Ten ask and answer with a friend

ترجمه انگلیسی به فارسی – به مثال ها گوش کرده و سپس با یک دوست پرسش و پاسخ کنید.

?What is Ghez-ghal’eh like

قزقلعه چه شکلی است ؟ { چه طور جایی است؟ }

.It’s a mountain village

یک روستای کوهپایه ای است.

?Is it near the city

نزدیک شهر است؟

.Yes, it is./ No, it isn’t

بله. نزدیک شهر است. / نه. نزدیک شهر نیست.

?What is it famous for

{ قزقلعه } به خاطر چی مشهور است؟

.It’s famous for its sun flower fields

به خاطر مزارع آفتاب گردانش مشهور است.

?What’s the people’s job

شغل مردمش چیست؟

.They work on farms and raise animals

آن ها روی مزارع کار می کنند و حیوانات را پرورش می دهند.

نمونه سوال امتحانی زبان

نمونه سوال امتحانی زبان – تمرین ۲ : صحبت کردن درباره یک مکان (۲ )

?Are there any fields

آیا آن جا مزرعه ای وجود دارد؟

.Yes, there are

بله. ندارد.

?Is there a river

آیا آن جا یک رودخانه وجود دارد؟

.No, there isn’t

نه. نیست.

?Is there a mountain

آیا آن جا یک کوه هست؟

.Yes, there is

بله. یک کوه هست.

?Are there many people in the village

آیا مردم زیادی در روستا هستند؟

.No, there aren’t

نه. زیاد نیستند.

نمونه سوال امتحانی زبان

تمرین ۳ : صحبت کردن درباره آب و هوا و فصول

.Listen to the examples. Then ask and answer with a friend

ترجمه انگلیسی به فارسی – به مثال ها گوش کرده و با یک دوست سوال و جواب کنید.

?What’s the weather like in Ghez-ghal’eh

آب و هوای قزقلعه چگونه است؟

 .It’s windy/sunny/rainy/snowy in summer

در تابستان طوفانی/آفتابی/بارانی/برفی است.

?What about the weather

آب و هوا چگونه است؟

.It’s hot/cold/warm/wet/dry

داغ/سرد/گرم/رطوبتی/خشک است.

?Is it cold in winter

آیا در زمستان سرد است؟

.Yes, it is./ No, it isn’t

بله . سرد است. / نه. سرد نیست.

?Is there much rain in spring

آیا در بهار باران زیادی می بارد؟

 .Yes, there is./ No, there isn’t

بله. همین طور است. / نه . این طور نیست.

در زیر تعدادی تصویر می بینید. کلمه مربوط به هر تصویر در زیر آن آورده شده است. برای مشاهده معنی و تلفظ این کلمات به فیلم آموزش زبان انگلیسی درس فوق مراجعه کنید.

نمونه سوال امتحانی زبان

نمونه سوال امتحانی زبان

نمونه سوال امتحانی زبان

نمونه سوال امتحانی زبان – هجی و تلفظ

.Listen to the conversation between a student and her English teacher

نمونه سوال امتحانی زبان – به گفتگوی بین یک دانش آموز و معلمش گوش کنید.

?Student : Can you help me, madam

دانش آموز : می توانید به من کمک کنید خانم؟

?Teacher : Yes, what’s the problem

معلم : بله. مشکل چیست؟

?Student: How do you say T-H? Is it the same in all words

دانش آموز : شما T-H را چطور می گویید؟ آیا T-H در همه کلمات یکسان است؟

.Teacher : No, it’s sometimes different

معلم: نه. بعضی اوقات متفاوته.

?Student : Can you give me some examples

دانش آموز : می توانید برای من چند مثال بزنید؟

./Teacher: Yes, in ‘there’, ‘this’, and ‘they’, it’s /ð

مطلب مرتبط:  نمونه سوال زبان هشتم + تدریس کامل درس 4 درس اول انگلیسی دوم راهنمایی

معلم : بله. در {کلمات} ‘there’، ‘this’ ، ‘they’ صدای دِ می دهد.

/In ‘north’, ‘south’, ‘thank’, and ‘three’, it’s /θ

در {کلمات} ‘south’ ، ‘thank’ ، ‘thank’ و ‘three’ صدای ث می دهد.

.Student : Thank you

دانش آموز : متشکرم

?’Can you say and write some other words with ‘th

آیا می توانید کلمات دیگری بگویید و بنویسید که در آن ها th به کار رفته باشد؟

نمونه سوال امتحانی زبان

شنیداری و نوشتاری

.Listen to the conversations and fill out the table below

نمونه سوال امتحانی زبانبه گفتگوهای زیر گوش کرده و جدول زیر را پر کنید.

نمونه سوال امتحانی زبان

جواب ها را در فیلم آموزش زبان انگلیسی درس ششم ببینید.

تدریس کامل درس هفتم را در زیر ببینید:

نمونه سوال امتحانی زبان

درس هفتم

نمونه سوال امتحانی زبان

سرگرمی های من

نمونه سوال امتحانی زبان

گفتگو

نمونه سوال امتحانی زبان

لغات انگلیسی با معنی و تلفظ :

?Teacher: Do you have any hobbies, Zahra

معلم: زهرا آیا تو سرگرمی داری؟ (سرگرمی های تو چیست؟)

.Zahra: Yes, I do. I watch movies as a hobby

زهرا : بله دارم. من برای سرگرمی فیلم می بینم.

?Teacher: Interesting! How about you, Samira

معلم : جالب است. تو چی سمیرا؟

.Samira: Well, I love reading

سمیرا : خب ، من عاشق مطالعه هستم.

?Zahra: Really? What sort of things do you read

زهرا : واقعا؟  چه جور چیزهایی می خوانی؟

.Samira: Books, magazines, sports news on the Net, and sometimes poems

سمیرا : کتاب ها ، مجلات ، اخبار ورزشی توی نت  و گاهی اوقات شعر.

?Zahra: And how about you, Mrs. Emami

زهرا : و شما چی خانم امامی؟

.Teacher: Actually, I don’t have any hobbies. But I usually go to the gym in my free time

معلم : در واقع من سرگرمی ندارم. اما توی اوقات فراغتم معمولا به ورزشگاه می روم.

نمونه سوال امتحانی زبان

دیکشنری زبان هشتم – تمرین ۱ : صحبت درباره سرگرمی هایتان

.Listen to the examples. Then ask and answer with a friend

آموزش زبان انگلیسی ابتدایی : به مثال ها گوش کرده و با یک دوست سوال و جواب کنید.

?Do you have any hobbies

آیا شما سرگرمی دارید؟

.Yes, listening to stories on the radio

بله. گوش کردن به داستان های رادیو.

?What do you do as a hobby

شما به عنوان سرگرمی چه کارهایی انجام می دهید؟

.I watch movies as a hobby

من برای سرگرمی فیلم می بینم.

?Do you like reading

آیا شما {چیز} خواندن را دوست دارید؟

.Yes, very much

بله. خیلی زیاد.

?What’s your hobby

سرگرمی شما چیست؟

.I enjoy searching the Web

من از وب گردی لذت می برم.

نمونه سوال امتحانی زبان

تمرین ۲ : صحبت کردن درباره فعالیت های اوقات فراغتتان

Listen to the examples. Then practice with a friend

آموزش زبان انگلیسی ابتدایی – به مثال ها گوش کرده و بعد با یک دوست تمرین کنید.

? What do you do in your free time

شما در اوقات فراغتتان چه می کنید؟

.I go horse riding

من به اسب سواری می روم.

.I play tennis

تنیس ، بازی می کنم.

.I usually go shopping

من معمولا به خرید می روم.

?What do you like to do in your free time

دوست دارید در اوقات فراغتتان چه کنید؟

.I walk in the park

در پارک قدم می زنم.

.I like playing computer games

من دوست دارم بازی های کامپیوتری انجام دهم.

دیکشنری زبان هشتم – در زیر چند تصویر و چند لغات مربوط به آن ها را می توانید ببینید. در انیمیشن آموزش زبان انگلیسی درس هفتم می توانید با معنی و تلفظ دقیق این کلمات آشنا شوید.

نمونه سوال امتحانی زبان

نمونه سوال امتحانی زبان

نمونه سوال امتحانی زبان

 

 

گرامر دوم راهنمایی –  املا و  تلفظ

.Listen to a conversation between a student and her English teacher

به مکالمه بین یک دانش آموز و معلم انگلیسیش گوش کنید.

? ‘Student : Excuse me. How do you say I-N-G in ‘reading’, ‘playing’ and ‘searching

دانش آموز : معذرت می خواهم. شما I-N-G را در کلمات ‘reading’ ، ‘playing’ و ‘searching’ چگونه می گویید؟

? ‘Teacher : Oh, there’s no /g/ at the end. Say ‘reading’, ‘playing’, and ‘searching

معلم: اوه . در پایان { این کلمات } g وجود ندارد. بگو ….{ برای مشاهده تلفظ دقیق به ویدئوی درس هفتم مراجعه کنید}

?Student: Thanks. How about B-R-O-W-S-I-N-G? How do you say it

دانش آموز : متشکرم . نظرتان درباره B-R-O-W-S-I-N-G چیست؟ آن را چگونه می گویید؟

.’Teacher : That’s ‘browsing

معلم : آن…. است.

.’Find and say some other words with ‘-ing

کلمات دیگری بیابید که دارای ing باشند و آن ها را تلفظ کنید.

نمونه سوال امتحانی زبان

 

 

دیکشنری زبان هشتم – شنیداری و نوشتاری

.Listen to the conversations and fill out the table below

به گفتگوها گوش کرده و جدول زیر را پر کنید.

نمونه سوال امتحانی زبان

جواب ها را می توانید در فیلم آموزش زبان انگلیسی بالا ببینید.

نمونه سوال امتحانی زبان ، کتاب هشتم زبان انگلیسی ، آموزش زبان انگلیسی ابتدایی در سایت خلایق

نمونه سوال امتحانی زبان , انگلیسی دوم راهنمایی , کتاب هشتم زبان انگلیسی , آموزش زبان انگلیسی ابتدایی , ترجمه انگلیسی به فارسی , مکالمه انگلیسی هشتم , گرامر دوم راهنمایی , دیکشنری زبان هشتم , فیلم آموزش زبان انگلیسی , انیمیشن آموزش زبان انلیسی , لغات انگلیسی با معنی و تلفظ

اگر مطلب فوق به‌درد‌بخور است، با بقیه به اشتراک بگذارید تا از آن استفاده کنند:

مطالب مرتبط