آموزش گرامر زبان انگلیسی ، زمان حال استمراری در زبان انگلیسی

 آموزش گرامر زبان انگلیسی ، زمان حال استمراری در زبان انگلیسی

 در این درس از  آموزش گرامر زبان انگلیسی با زمان حال استمراری در زبان انگلیسی ، استفاده از زمان حال استمراری  ، صحبت در باره زمان آینده در انگلیسی ، کلمات ربط در انگلیسی  و برخی نکات گرامری دیگر آشنا می شوید.

 آموزش گرامر زبان انگلیسی

 آموزش گرامر زبان انگلیسی ، گرامر will و going to

بسیاری از زبان آموزان برای صحبت در باره زمان آینده در زبان انگلیسی فقط  از will یا  going to استفاده می کنند. اما  برای صحبت در باره زمان آینده در زبان انگلیسی و کارهای برنامه ریزی شده استفاده از زمان حال استمراری بسیار رایج است:

.I’m having dinner with friends tonight

امشب با دوستانم شام می خورم.

. She’s meeting David at the train station tomorrow+

فردا در ایستگاه راه آهن دیوید را ملاقات می کند.

. He isn’t coming to the party-

به مهمانی نمی رود.

.We aren’t seeing our family this weekend –

این آخر هفته خانواده مان را نمی بینیم

 

? What are you doing on Saturday ?

شنبه چکار می کنی؟

? Is Mary arriving at 7:00 or 8:00 tomorrow morning?

مری فردا صبح ساعت ۷  می رسد یا ۸ ؟

می توانید برای برنامه هایی که در زمان آینده قصد انجام آن را دارید از حال استمراری به همراه این قیدها استفاده کنید:

امشب، فردا، این آخر هفته      tonight, tomorrow, this weekend

هفته اینده/ ماه آینده/ سال اینده          next week/month/year

 این تابستان/ پاییز/ زمستان/ بهار     this summer/fall/winter/spring

دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه وغیره      on Monday/Tuesday/Wednesday

  دوشنبه / سه شنیه/ چهارشنبه آینده و غیره  next Monday/Tuesday/Wednesday

آموزش گرامر زبان انگلیسی، گرامر will و going to

 در زبان انگلیسی دو روش دیگر برای صحبت در باره آینده وجود دارد:

Will/won’t و  going to

از going to برای برنامه ها و قرارها استفاده می شود.

چند مثال برای حال استمراری انگلیسی

.On my next vacation, I’m going to stay in a nice hotel in Paris

برای تعطیلات بعدی می خواهم در هتلی زیبا در پاریس اقامت کنم.

.She’s going to look for a new job after her current contract ends

بعد از اتمام قراردادش بدنبال شغل جدیدی می گردد.

.David’s going to meet me at the airport at 8:00

ساعت ۸ دیوید در فرودگاه به دیدار من می آید.

.We’re going to get married next July

ژولای سال آینده از دواج می کنیم.

They’re going to visit Amy next week. They made plans to meet you on Monday

هفته آینده به دیدن ایمی می روند. برای دوشنبه برنامه ریزی کرده اند.

Peter and Paul are going to share an apartment when they move to  New York.

وقتی پیتر و پائول به نیویورک بروند در یک آپارتمان زندگی می کنند

توجه: همچنین می توانید از حال استمراری برای آینده در موارد زیر استفاده کنید:

On my next vacation, I’m staying at a nice hotel in Paris.

برای تعطیلات بعدی می خواهم در هتلی زیبا در پاریس اقامت کنم.

David’s meeting me at the airport at 8:00.

مطلب مرتبط:  بازی های آموزشی زبان انگلیسی ، چگونه بازی کشتی جنگی به یادگیری زبان انگلیسی کمک می کند

ساعت ۸ دیوید در فرودگاه به دیدار من می آید

We’re getting married next July

ژولای سال آینده از دواج می کنیم    .

آموزش گرامر زبان انگلیسی، استفاده از will/won’t برای قول و قرار

I‘ll send you an e-mail.

برایتان ایمیل می فرستم

I won’t tell anyone your secret.

راز شما را به کسی نمی گویم.

He‘ll pay you back tomorrow .

فردا پول شما را پس می دهد

We won’t forget your birthday   ..

تولدت را فراموش نمی کنیم

آموزش گرامر زبان انگلیسی ، کاربرد will در زبان انگلیسی

استفاده از  will برای پیشنهاد دادن

“Would you like potatoes or rice?”

سیب زمینی می خوری یا برنج؟

“I‘ll have the rice.”

برنج می خورم

”Which shirt do you like?”

کدام بلوز را می خواهی؟

“Well, the red one is cheaper, but I prefer the color blue. I‘ll take the

blue one.”

خوب، بلوز قرمز ارزانتره ولی رنگ آبی را ترجیح می دهم. بلوز آبی رو می خرم.

آموزش گرامر زبان انگلیسی

می توانید برای پیش بینی یا اظهارات کلی در باره آینده  از will/ won’t یا going to  استفاده کنید

My company‘s going to move its headquarters overseas next year.

شرکت من سال آینده دفتر مرکزی اش را به خارج منتقل می کند

My company will move its headquarters overseas next year.

شرکت من سال آینده  دفتر مرکزش اش را به خارج منتقل می کند.

Your wife will love those flowers – they’re beautiful!

همسر شما این گل ها را دوست دارد- آنها زیبا هستند!

Your wife’s going to love those flowers – they’re beautiful!

همسر شما این گل ها را دوست دارد- آنها زیبا هستند!

The economy isn’t going to improve much this year.

امسال اوضاع اقتصادی پیشرفت بیشتری ندارد.

The economy won’t improve much this year.

امسال اوضاع اقتصادی پیشرفت بیشتری ندارد

He won’t pass the test. He hasn’t studied at all.

در امتحان موفق نمی شود. اصلا درس نخوانده است.

He’s not going to pass the test. He hasn’t studied at all. د

در امتحان موفق نمی شود. اصلا درس نخوانده است

آموزش گرامر زبان انگلیسی ، کلمات ربط در انگلیسی

کلمات ربط در انگلیسی : Reasons و Results

کاربرد حروف ربط در زبان انگلیسی :کلمات ربط کمک می کنند تا چند موضوع در جمله به یکدیگر ربط پیدا کنند. در این درس با کاربرد حروف ربط در زبان انگلیسی آشنا شده و برخی کلمات ربط رایج برای بیان دلیل و نتیجه را یاد می گیرید.

 آموزش گرامر زبان انگلیسی

 

حرف ربط در زبان انگلیسی :Reasons

برای بیان نظر در باره آینده ازwill  I think…. و I don’t think …. Will استفاده کنید.

از I think…. won’t استفاده نکنید.( طبیعی بنظر نمی رسد).

  • I think you won’t like this movie. It’s very violent.

فکر کنم این فیلم را دوست نداشته باشی. خیلی خشن هست.

  • I don’t think you’ll like this movie. It’s very violent.
  • فکر نمی کنم این فیلم را دوست داشته باشی. خیلی خشن هست.

آموزش گرامر زبان انگلیسی ، Because/ because of

تفاوت بین این دو کلمه این است که بعد از  because فاعل+ فعل می آید و بعد از because of اسم می آید.

مطلب مرتبط:  بازی نقاشی آموزش زبان انگلیسی و نقش آن در يادگيرى زبان انگليسى

 آموزش گرامر زبان انگلیسی

The game was canceled because of the rain.

  • بخاطر بارش باران بازی لغو شد.
  • The game was canceled because it was raining.
  • بازی لغو شد چون باران می آمد

آموزش گرامر زبان انگلیسی، Due to/ Owing to

بعد از Due to    و owing to اسم می آید. این دو کلمه کمی رسمی تر هستند.

آموزش گرامر زبان انگلیسی

There’s a lot of traffic today due to the upcoming holiday.

بخاطر تعطیلات پیش رو، امروز ترافیک زیادی است

( holiday= اسم)

The after-school program was canceled owing to lack of interest from the students.

بخاطر اینکه بچه ها علاقه نداشتند برنامه بعد از مدرسه لغو شد.

(lack = اسم)

آموزش گرامر زبان انگلیسی ، Due to the fact that / Owing to the fact that

از این عبارت ها قبل از فاعل+ فعل استفاده کنید. این عبارت ها هم کمی رسمی تر هستند.

آموزش گرامر زبان انگلیسی

Many people are still unemployed due to the fact that the economic recovery has been slower than anticipated

بخاطر این مساله که سرعت  رشد اقتصادی کمتر از آن چیزیست که پیش بینی شده است، بسیاری افراد هنوز بیکار هستند.

The publisher rejected the author’s latest work owing to the fact that the manuscript was full of errors.

ناشر بخاطر این مساله  که نسخه دستی پر از اشتباه بود، جدیدترین کار نویسنده را رد کرد 

آموزش گرامر زبان انگلیسی ،Since/ As

Since و as غیر رسمی تر بوده و قبل از فاعل + فعل می آید.

  • I’m going to bed at 10 PM since I need to get up early tomorrow.

ساعت ۱۰ شب به رختخواب می روم چون باید صبح زود بیدار شوم

  • I didn’t go to the gym today, as I had a lot of homework to do.

امروز به بدنسازی نمی روم چون تکالیف زیادی باید انجام دهم

آموزش گرامر زبان انگلیسی ،حرف ربط در زبان انگلیسی: Results

بسیاری افراد هنگام مکالمه زبان انگلیسی از ‘cause بعنوان فرم کوتاه because استفاده می کنند.

Therefore/ Consequently/ As a result

این کلمات رسمی تر بوده و معمولا در نوشتن انگلیسی استفاده می شوند.

Our company’s profits have increased 150% in the past year. Therefore, we’re going to invest in new equipment and training programs.

سود شرکت ما در سال گذشته ۱۵ درصد رشد داشت. بنابراین می خواهیم بر برنامه های آموزشی و تجهیزات جدید سرمایه گذاری کنیم

The tennis player had knee surgery mid-October; consequently, she took the rest of the season off.

تنیس باز اواسط اکتبر زانویش را جراحی کرد. در نتیجه بقیه فصل استراحت کرد.

There have been heavy rains throughout the interior of the state. As a result, several areas have experienced flooding.

در تمام کشور باران سنگینی باریده است.به همین دلیل چند نقطه سیل آمده است.

آموزش گرامر زبان انگلیسی ، So

So غیر رسمی بوده و معمولا در مکالمه زبان انگلیسی از آن استفاده می شود.

آموزش گرامر زبان انگلیسی

We were hungry, so we stopped at a cafe for a snack.

گرسنه بودیم، پس برای خوردن غذای مختصر در یک رستوران کوچک توقف کردیم

اگر مطلب فوق به‌درد‌بخور است، با بقیه به اشتراک بگذارید تا از آن استفاده کنند:

مطالب مرتبط

0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها