این سایت به فروش میرسد. به آی دی زیر در تلگرام، پیام ارسال فرمایید. 

hikhalayegh@

کتاب کار زبان دهم با جواب – تدریس کامل درس۲ کتاب کار زبان پایه دهم

تدریس کل مطالب درس دوم کتاب کار زبان دهم با جواب در سایت خلایق

این مقاله تدریس کامل و حل المسائل درس دوم کتاب کار زبان دهم با جواب همه تمرینات است. علاوه بر متن ۵ ویدئو ارائه کرده ایم. پیشنهاد می کنم حتما این ویدئوها را ببینید.

کتاب کار زبان دهم با جواب – ویدئوی اول : درک مطلب

کتاب کار زبان دهم با جواب

Microbes

میکروب ها

!Microbes are really wonderful. They are everywhere

میکروب ها واقعا شگفت انگیزند. آن ها همه جا هستند.

!They live all around you, on you and inside you

آن ها در همه {جای} اطراف شما زندگی می کنند. روی بدن و توی بدن شما.

.Microbes are very small, so you can’t see them

میکروب ها خیلی کوچکند بنابراین شما نمی توانید آن ها را ببینید.

.But don’t worry. Some microbes make you sick but most others

.keep you healthy and even help you to fight disease

اما نگران نباشید . بعضی میکروب ها شما را بیمار می کنند اما بیشتر آن ها شما را سالم نگه می دارند و حتی به شما کمک می کنند با بیماری بجنگید.

.There are so many different types of microbes

انواع خیلی متفاوتی میکروب وجود دارد.

.We still don’t really know how many there are, but we know

.that microbes do lots of different things

ما هنوز نمی دانیم واقعا چه تعدادی ]میکروب[ وجود دارد اما می دانیم که میکروب ها کارهایمختلفی می کنند.

.Bacteria and viruses are two important types of microbes

باکتری ها و ویروس ها دو گونه مهم از میکروب ها هستند.

.Bacteria are really important microbes

باکتری ها میکروب های واقعا مهمی هستند.

.They are very small. They have only one cell

آنها خیلی کوچکند. آن ها فقط یک سلول دارند.

.Bacteria can live in any area of the earth

باکتری ها می توانند در هر منطقه از زمین زندگی کنند.

!They  aren’t all bad; in fact you couldn’t live without some bacteria

همه ی آن ها بد نیستند.در واقع شما نمی توانستید بدون بعضی باکتری ها زندگی بمانید.

Viruses are among the smallest microbes on the earth, even smaller

.than the bacteria

ویروس ها جز ء کوچک ترین میکروب های روی زمین هستند. حتی کوچک تر از باکتری ها.

.They are different from bacteria because they cannot live on their own

آن ها با باکتری ها فرق دارند چون آن ها نمی توانند با اتکا به خودشان زندگی کنند.

.Viruses need to be inside a living cell to live and grow

ویروس ها برای زندگی و رشد نیاز دارند که درون یک سلول زنده  باشند.

There aren’t many good things about viruses – they usually attack

!your  body and  make  you sick

درباره ی ویروس ها چیزهای خیلی خوبی وجود ندارد.  آن ها معمولا به بدن شما حمله می کنند و شما را بیمار می کنند.

نمونه سوالات زبان پایه دهم

True or False

درست یا نادرست

 .Microbe is an important type of bacteria

میکروب یک نوع مهم باکتری است. (نادرست)

. Viruses can live in any place in the world

ویروس ها می توانند در هر جایی از جهان زندگی کنند.(نادرست)

 .Bacteria do not need to be inside a living cell to live

باکتری نیازی ندارد برای زنده ماندن درون یک سلول زنده قرار بگیرد.(درست)

Answer the following questions

نمونه سوالات زبان پایه دهم – به سوالات شفاها جواب دهید. 

? Where can we find bacteria

باکتری ها را در کجا می توانیم بیابیم؟

.We can find them in any area of the earth

آنها را می توانیم در هر ناحیه از زمین بیابیم.

? How are bacteria different from viruses

تفاوت باکتری ها با ویروس ها چیست؟

.They are bigger than viruses and can live in any area of the earth

آن ها از ویروس ها بزرگ ترند و می توانند در هر ناحیه ای از زمین زنده بمانند.

? Do you like to see microbes under a microscope

آیا شما دوست دارید میکروب ها را زیر میکروسکوپ ببینید؟

.Yes . I like see them under a microscope

بله. دوست دارم آن ها را زیر یک میکروسکوپ ببینم.

مطلب مرتبط:  آموزش زبان انگلیسی آنلاین درس 2 زبان انگلیسی پایه دهم

.Read the passage and find the following information

متن را خوانده و اطلاعات زیر را بیابید.

کتاب کار زبان دهم با جواب

جواب

کتاب کار زبان دهم با جواب

کتاب کار زبان دهم با جواب – ویدئوی دوم : تمرینات مربوط به گرامر

کتاب کار زبان دهم با جواب

گرامر

.Circle the correct answer

دور جواب درست خط بکشید.

.His new car is faster / the fastest than my car

.Russia is bigger / the biggest country of the world

.The whale is heavier / the heaviest sea animal

.Kazem is taller / the tallest player in the team

.Mary and Fatima are older / the oldest than Leila

جواب ها

کتاب کار زبان دهم با جواب

معنی این جملات را به همراه توضیحات مربوطه در ویدئوی دوم ببینید.

.Fill in the blanks with the following adjectives

جاهای خالی را با صفت های زیر پر کنید.

کتاب کار زبان دهم با جواب

.Elephants are the ——————-and ———————- land animals in the world

.They only eat plants and fruits. There are two types of elephants

. The —————–  elephant lives in Africa and the Indian elephant lives

.in Asia. The African elephant is——————-than the Indian elephant

.It has larger ears, too. The Indian, or the —————- elephant is

.————— than the African elephant and has smaller ears

جواب ها

کتاب کار زبان دهم با جواب

معنی جملات:

فیل ها بزرگ ترین و قوی ترین حیوانات خشکی در جهان هستند. آن ها فقط گیاهان و میوه جات رامی خورند.  دو نوع فیل وجود دارد . فیل افریقایی در آفریقا زندگی می کند و فیل هندی در اسیا زندگی می کند. فیل افریقایی از فیل هندی بزرگ تر است و گوش های بزرگ تری هم دارد. فیل هندی یا فیل آسیایی از گونهآفریقایی کوچک تر است و گوش های کوچک تری دارد.

.Now answer the following questions

جزوه زبان انگلیسی دهم – اکنون به سوالات زیر پاسخ دهید.

?What type of elephant lives in Asia

در آسیا چه نوعی از فیل زندگی می کند؟

.Asian elephant or Indian elephant lives in Asia

در آسیا فیل آسیایی زندگی می کند.

?Is the African elephant smaller than the Asian elephant

آیا فیل آفریقایی از فیل آسیایی کوچک تر است؟

.No , the African elephant is bigger than the Asian elephant

نه. فیل آفریقایی از فیل آسیایی بزرگ تر است.

?Do Indian elephants have bigger ears than African elephants

آیا گوش های فیل های هندی از فیل های آفریقایی بزرگ تر است؟

.No , their ears are smaller than African elephants

نه. گوش های آن ها از گوش های فیل های آفریقایی کوچک تر است.

.Fill in the blanks with irregular comparative forms of the following adjectives

جاهای خالی را با اشکال تفضیلی بی قاعده صفات زیر پر کنید.

good                          bad                           far

.—————I know that my cooking is bad, but your cooking

.The bed was hard, but it was —————— than nothing

.It’s too dark. I can not see ——————— than two meters

برای دریافت جواب ها به ویدئوی دوم در بالا مراجعه کنید.

کتاب کار زبان دهم با جواب – ویدئوی سوم : تمرین لغت

کتاب کار زبان دهم با جواب

لغت

:Match the words with their definitions

جزوه زبان انگلیسی دهم – کلمات را با تعریف ها تطبیق دهید.

.a place from which people can watch the planets and stars

مکانی که مردم می توانند سارات و ستاره ها را ببینند.

.a large and round body of rock or gas that moves around the Sun

جسم بزرگ و گردی از جنس سنگ که به دور خورشید می گردد.

.the yellow liquid that carries the blood cells

مایع زردی که حامل گلبول های قرمز است.

.it uses lenses to make very small things look larger

از عدسی ها استفاده می کند تا چیزها را خیلی بزرگ تر نشان دهد.

.it is inside your head and controls your body

در سر شما قرار دارد و بدن شما را کنترل می کند.

جواب ها را با دایره های مشابه در زیر مشخص کرده ایم. برای درک بهتر به ویدئوی بالا مراجعه کنید.

کتاب کار زبان دهم با جواب

.One odd out

یکی {از کلمات زیر} با بقیه فرق دارد.

interesting / amazing / useful / wonderful

Mars / Saturn / Jupiter / Sun

heart / brain / blood / moon

red / yellow / liquid / white

microbe / cell / virus / bacteria

جواب ها

مطلب مرتبط:  پاسخ کتاب کار زبان دهم - تدریس کامل درس اول کتاب کار زبان پایه دهم

کتاب کار زبان دهم با جواب

معنی کلمات و توضیحات آن ها را در ویدئوی بالا ببینید.

.Match columns A and B

ستونهای A و B را با هم تطبیق دهید.

کتاب کار زبان دهم با جواب

جواب ها را می توانید در زیر ببینید. توضیحات مربوطه در ویدئوی آموزشی بالا موجود است.

کتاب کار زبان دهم با جواب

.Put the words in three groups based on their size

نمونه سوال زبان دهم – کلمات را با توجه به اندازه شان در سه گروه طبقه بندی کنید.

کتاب کار زبان دهم با جواب

جواب ها به صورت زیرند:

کتاب کار زبان دهم با جواب

 .(Look at the picture and order the planets based on their size (from the largest to smallest

نمونه سوال زبان دهم – به تصویر زیر نگاه کنید و سیارات را با توجه به اندازه شان از بزرگ به کوچک مرتب کنید.

کتاب کار زبان دهم با جواب

جواب :

کتاب کار زبان دهم با جواب

.Look at the above picture and fill in the blanks

دانلود کتاب زبان انگلیسی پایه دهم – به تصویر بالا  نگاه کرده و جاهای خالی را پر کنید.

The farthest planet from the Sun:  Pluto

دورترین سیاره از خورشید : پلوتو

The closest planet to the Sun: Mercury

نزدیک ترین سیاره به خورشید : عطارد

  The Red Planet which is the neighbor of Earth: Mars

سیاره قرمز که همسایه زمین است: مریخ

 The planet on which we live: Earth

سیاره ای که ما در آن زندگی می کنیم: زمین

.Fill in the blanks with the given words

دانلود کتاب زبان انگلیسی پایه دهم – جاهای خالی را با کلمات داده شده پر کنید.

کتاب کار زبان دهم با جواب

.White blood cells —————- body  against diseases

.The sky is cloudy. We cannot see the —————— tonight

.You need a ———————–microscope to see something so small

Daily exercise keeps us strong and ——————–

.The Hubble ————————– goes around the Earth every 97 minutes

کتاب کار زبان دهم با جواب 19

معنی این جمله ها را در ویدئوی سوم ببینید.

کتاب کار زبان دهم با جواب – ویدئوی چهارم

کتاب کار زبان دهم با جواب

.Ask and answer with appropriate intonation

کتاب زبان انگلیسی سال دهم – ا آهنگ مناسب سوال و جواب کنید.

این تمرین در مورد آهنگ صعودی و نزولی است. لطفا برای درک تلفظ صحیح و توضیحات مربوطه به ویدئوی بالا مراجعه کنید.

?Is a cheetah faster than a lion

آیا یوزپلنگ از شیر سریع تر است؟

.Yes, it is faster

بله. سریع تر است.

?Is football more interesting than volleyball

آیا فوتبال از والیبال جالب تر است؟

.Yes , it is more interesting

بله. جالب تر است.

?Are you the tallest person in your family

آیا شما قدبلند ترین فرد خانواده تان هستید؟

.No , my brother is the tallest

نه. بردارم قد بلندترین است.

?Is Mercury’s orbit different from other planets’ orbits

آیا مدار عطارد با مدار بقیه سیارات متفاوت است؟

.No , it is same as them

نه. شبیه بقیه است.

کتاب کار زبان دهم با جواب – ویدئوی پنجم: تمرینات نوشتاری

کتاب کار زبان دهم با جواب

.Write the comparative and superlative forms of the following adjectives

کتاب زبان انگلیسی سال دهم – فرم تفضیلی و عالی صفات زیر را بنویسید.

کتاب کار زبان دهم با جواب

جواب

کتاب کار زبان دهم با جواب

.Compare each pair of things in the box. Write two sentences for each pair

هر جفت از چیزهای درون جدول را با هم مقایسه کنید. برای هر جفت دو جمله بنویسید.

کتاب کار زبان دهم با جواب

 .Earth is larger than Mars

زمین از مریخ بزرگ تر است.

. Mars is colder than Earth

مریخ از زمین سردتر است.

.Cheetahs are faster than lions

یوزپلنگ ها از شیرها سریع ترند.

.lions are stronger than Cheetahs

شیرها از یوزپلنگ ها قوی ترند.

.Bus travel is cheaper than train travel

مسافرت با اتوبوس از مسافرت با قطار ارزان تر است.

.Train travel is safer than bus travel

مسافرت با قطار از مسافرت با اتوبوس امن تر است.

.Mashhad is busier than Abadan

مشهد از آبادان شلوغ تر است.

.Abadan is hotter than Mashhad

آبادان از مشهد گرم تر است.

تدریس کل مطالب درس دوم کتاب کار زبان دهم با جواب در سایت خلایق

نمونه سوالات زبان پایه دهم , کتاب کار زبان دهم با جواب , کتاب زبان انگلیسی سال دهم , دانلود کتاب زبان انگلیسی پایه دهم , نمونه سوال زبان دهم , جزوه زبان انگلیسی دهم

اگر مطلب فوق به‌درد‌بخور است، با بقیه به اشتراک بگذارید تا از آن استفاده کنند:

مطالب مرتبط

5 نظرات
بیشترین رای
جدیدترین قدیمی ترین
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها