این سایت به فروش میرسد. به آی دی زیر در تلگرام، پیام ارسال فرمایید. 

hikhalayegh@

آموزش زبان انگلیسی پایه یازدهم – درس دوم: یک زندگی سالم

آموزش زبان انگلیسی دبیرستان: درس دوم انگلیسی پایه یازدهم : یک زندگی سالم (a healthy lifestyle)

در این مقاله درس ۲ انگلیسی یازدهم را به طور کامل تدریس می کنیم. این آموزش شامل ترجمه فارسی به انگلیسی ، ترجمه انگلیسی به فارسی ، دستور زبان انگلیسی ، آموزش زبان انگلیسی صوتی و تصویری ، تلفظ ، مکالمه زبان انگلیسی می باشد. 

در واقع شما در اینجا یک آموزش زبان انگلیسی آنلاین را در اختیار دارید. در ضمن در این مقاله دو فیلم آموزش زبان انگلیسی برای تدریس درس ۲ زبان یازدهم تعبیه شده است که با مشاهده و استفاده رایگان از آن ها می توانید موفقیت خود را در این درس ، زبان کنکور و کنکور زبان تضمین کنید.

آموزش زبان انگلیسی

آموزش زبان انگلیسی : آماده شوید.

 Look at the people in the pictures. Check

 .if what they are doing is good for their health

به مردم درون عکس نگاه کنید. بررسی کنید که آیا کاری که انجام می دهند برای سلامتی شان خوب است یا نه؟

آموزش زبان انگلیسی

تصاویر فوق در دو مورد ورزش کردن را نشان می دهند. یک عکس گیم بازی کردن ، یک مورد هله هوله خوردن و یک تصویر هم رابطه دوستانه بین افراد را نشان می دهد. تصاویری را که برای سلامتی مفیدند با علامت ضربدر مشخص کرده ایم.

.Now match the pictures with the words and sentences

 آموزش زبان انگلیسی : اکنون تصویرها را با کلمات و جمله ها مطابقت دهید.

آموزش زبان انگلیسی

تمرین حاضر می گوید باید جاهای خالی در جملات را با توجه به تصاویر بالا و با استفاده از کلمات داده شده پر کنیم. جواب ها را می توانید ببینید.

.Behzad likes —eating—– junk food when he’s watching TV

.Reza is —–surfing—- the net

.I go out and — jog —- every morning at 6

.Mahdi —–hangs out — with his friends on Fridays

They —-climbed—- Mount Damavand last year

معنی جملات به صورت زیر است.

بهزاد دوست دارد موقع دیدن تلویزیون هله هوله بخورد.

رضا دارد وب گردی می کند.

من هر روز صبح ساعت ۶ بیرون رفته و پیاده روی می کنم.

مهدی و دوستانش جمعه ها دور هم جمع می شوند.

آن ها پارسال از کوه دماوند بالا رفتند.

.In the pyramid below circle the food you eat each day

آموزش زبان انگلیسی : در هرم زیر دور غذایی را که هر روز می خورید را خط بکشید.

آموزش زبان انگلیسی

برای دریافت معنی کلمات به فیلم آموزش زبان انگلیسی بالای صفحه مراجعه کنید.

,Read the following sentences and use adverbs of frequency (never

.sometimes, often, usually, always) to show how often you do them

انگلیسی پایه یازدهم : جملات زیر را بخوانید. با استفاده از قید های تکرار داده شده بگویید که این کارها را هر چند وقت یک بار انجام می دهید.

جملات اصلی و جملات بازنویسی شده با قید تکرار را می توانید در زیر ببینید.

  1. .I work on my computer

.I sometimes work on my computer

  1. .I watch TV in the afternoon

.I usually watch TV in the afternoon

  1. .I go out and play with my friends

.I often go out and play with my friends

  1. .I eat fast food

.I never eat fast food

  1. .I walk to school

.I always walk to school

معنی جمله ها را می توانید در فیلم آموزش زبان انگلیسی بالای صفحه ببینید.

آموزش زبان انگلیسی

مکالمه زبان انگلیسی

سینا و بهزاد دوستان قدیمی هستند. آنها سه ماه است که همدیگر را ندیده اند. بهزاد به سینا زنگ زده است.

.Behzad: Hi Sina. How is it going? I haven’t seen you since Norooz

بهزاد: سلام سینا. احوالت چطوره؟ من تو را از نوروز ندیده ام.

Sina: Hi Behzad. Thanks for calling. I am home most of the time. I

.do different things like surfing the net and playing computer games

سینا: سلام بهزاد. از تماست ممنونم. من بیشتر اوقات خانه هستم. من کارهای مختلفی انجام می دهم مثلا وبگردی می کنم و بازی های کامپیوتری انجام می دهم.

?,…Behzad: How about your free  time? Going out, jogging, playing football

بهزاد: اوقات فراغت تو چطوره؟ بیرون می روی؟ قدم می زنی؟ فوتبال بازی می کنی؟

.Sina: Nope. I rarely go out and hang out with my friends

سینا: نه .من به ندرت  بیرون می روم و با دوستانم وقت می گذرانم.

  Behzad: I see. Reza and I are  going to Darband for climbing and

?walking this Thursday. We really like to see you. Will you come with us

بهزاد : متوجهم. من و رضا این پنج شنبه برای کوه پیمایی و قدم زنی به دربند می رویم. ما واقعا دوست داریم تو را ببینیم. آیا با ما می آیی؟

Sina : What?! Oh, no, I haven’t been there for a long time. I prefer

.to stay home and watch my movies on the weekend. I’ve bought lots of things to eat, too

سینا: چی؟ اوه نه . من مدت زیادی آن جا نبوده ام. من ترجیح می دهم خانه بمانم و در آخر هفته فیلم ببینم. من همچنین چیزهای زیادی برای خوردن خریده ام.

Behzad : Come on! Stop being a couch potato! I guess you haven’t

.exercised for a long time. I think you are a bit fat now

بهزاد : بیا برویم. تلوزیون تماشا کردن بس است. حدس می زنم برای مدت زیادی ورزش نکرده ای. من فکر می کنم تو در حال حاضر  کمی اضافه وزن داری.

Sina : Um… actually, you’re  right.  I’ve gained five kilos  in  three

!months. I really do not like to move

اومم… در واقع حق با تو است. من در عرض ۳ ماه ۵ کیلو اضافه کرده ام. در واقع من از تحرک خوشم نمی آید.

 Behzad : See? I told you. Working with computers for a long time

.makes people sick and depressed. I’ve read about this somewhere

بهزاد: می بینی؟ من بهت گفتم. کار کردن طولانی مدت با کامپیوتر باعث می شود مردم بیمار و افسرده شوند. من این را  {قبلا} جایی خوانده ام.

?Sina : All right. You won!… When and where should we meet

سینا: خیلی  خب. تو بردی. …ما کی و کجا باید هم دیگر را ببینیم؟

آموزش زبان انگلیسی

سوالات مکالمه زبان انگلیسی

.Answer the following questions orally

به سوالات زیر به صورت شفاهی پاسخ دهید.

  1. ?What does Sina do at home

.He surfs net and plays computer games

  1. ?Is Sina a sportsperson

.No , actually he isn’t

  1. ?What is your favorite sport

.I am a wrestler

معنی جملات:

سینا در خانه چه می کند؟   او وب گردی می کند و بازی های کامپیوتری انجام می دهد.

آیا سینا ورزشکار است؟ نه . در واقع او ورزشکار نیست.

ورزش مورد علاقه تو چیست؟ من یک کشتی گیر هستم.

آموزش زبان انگلیسی

کلمات و اصطلاحات جدید ( ترجمه انگلیسی به فارسی )

.Look, Read and Practice

نگاه کنید ، بخوانید و تمرین کنید.

آموزش زبان انگلیسی

.Eating vegetables is an important part of a healthy diet

خوردن سبزیجات بخش مهمی از یک رژیم سالم است.

آموزش زبان انگلیسی

.The doctor is listening to my grandfather’s heartbeat

دکتر دارد به ضربان قلب پدربزرگ من گوش می کند.

آموزش زبان انگلیسی

.My uncle has high blood pressure

عموی من فشار خون بالا دارد.

آموزش زبان انگلیسی

.My sister measures herself every month

خواهر من خودش را هر ماه اندازه می گیرد.

آموزش زبان انگلیسی

.Our neighbor had a heart attack yesterday

همسایه ما دیروز یک حمله قلبی داشت.

آموزش زبان انگلیسی

.One serving of rice is not enough for them

یک پرس غذا برای آنان کافی نیست.

آموزش زبان انگلیسی

.Smoking is harmful to everyone

سیگار کشیدن برای همه مضر است.

آموزش زبان انگلیسی

.Arash has a bad eating habit

آرش عادت بد غذا خوردن دارد.

آموزش زبان انگلیسی

.Today, addiction to technology is a big problem

امروزه اعتیاد به فناوری یک معضل بزرگ به شمار می رود.

.Read and Practice

بخوانید و تمرین کنید.

 physical: relating to the body

فیزیکی ، بدنی: مربوط به بدن

.Swimming is a physical sport

شنا یک ورزش بدنی است.

calm: without worry

آرام: بدون نگرانی

.My teacher has a very calm manner

معلم من رفتار خیلی آرامی دارد.

 balanced: with all parts existing in the correct amounts

متعادل: همه ی بخش ها در مقادیر صحیحی قرار دارند.

.A balanced diet contains lots of fruits and green vegetables

یک رژیم متعادل شامل مقادیر زیادی میوه و سبزیجات تازه است.

 recent: happening or starting a short time ago

اخیر: اتفاق افتاده یا شروع شده کمی قبل

.The price of bananas has increased in recent weeks

قیمت موز در هفته های اخیر افزایش یافته است.

emotional: relating to the emotions

عاطفی: مربوط به عواطف

.Her doctor said the problem was more emotional than physical

دکترش گفت که مشکل بیشتر عاطفی بود تا جسمی.

prevent: to stop something from happening

جلوگیری: جلوی اتفاقی را گرفتن

.Daily exercise can prevent diseases

ورزش روزانه می تواند از {بروز} بیماری ها جلوگیری کند.

آموزش زبان انگلیسی

متن ریدینگ ( ترجمه انگلیسی به فارسی )

برای یادگیری هر چه بهتر ، تحلیل متن و آشنایی با کلمات خاص ، مترادف ها و متضادها در متن ریدینگ ، به فیلم آموزش زبان انگلیسی بالای صفحه توجه کنید.

?Have you ever thought of a healthy lifestyle to live longer

آیا تا به حال برای زندگی طولانی تر به یک سبک زندگی سالم اندیشیده اید؟

.People can do many things to have a healthier life

مردم برای داشتن یک زندگی سالم تر کارهای زیادی می توانند انجام دهند.

.Most people have a special diet or do lots of exercise

بیشتر مردم یک رژیم خاص دارند یا ورزش زیادی می کنند.

.however, without a careful plan they may hurt themselves

اما بدون یک برنامه دقیق آنها ممکن است به خودشان آسیب بزنند.

.To have a healthier lifestyle, people need to do certain things

مطلب مرتبط:  کتاب کار زبان یازدهم با جواب - تدریس کامل درس دوم کتاب کار

مردم برای داشتن یک زندگی سالم لازم است اعمال خاصی را انجام دهند.

.they should check their general health

آن ها باید سلامت عمومی شان را چک کنند.

.Measuring blood pressure and heartbeat is the most important thing to do

اندازه گیری فشار خون و ضربان قلب مهم ترین کاری است که باید انجام دهند.

.They also need to check their family health history

آن ها همچنین لازم است که پیشینه سلامتی خانواده شان را بررسی کنند.

 .In this way, they understand if anyone in the family has had a special illness

از این طریق آن ها پی می برند که آیا کسی در خانواده بیماری خاصی داشته است {یا نه}

.Another thing is paying attention to physical health

موضوع دیگر توجه کردن به سلامت بدنی است.

.For example, eating healthy food helps people live longer and prevents diseases

برای مثال خوردن غذای سالم به مردم کمک می کند بیشتر عمر کنند و از بیماری ها جلوگیری می کند.

.Eating junk food makes people gain weight, and increases the risk of heart attack

خوردن غذای آماده باعث اضافه وزن مردم شده و خطر حمله قلبی را بالا می برد.

 ,Eating balanced servings of bread, vegetables, fruits, protein

 .and oil is necessary for everyone. Also, daily exercises improve people’s health condition

برای هر شخصی خوردن وعده های  متعادل نان ، سبزیجات ، میوه جات ، پروتئین و چربی لازم است.

همچنین ورزش های روزانه باعث بهبود وضعیت سلامتی مردم می شود.

.An effective way to enjoy a better lifestyle is having healthy relationships with others

یک روش موثر برای لذت بردن از یک زندگی بهتر  داشتن روابط سالم با دیگران است.

.Recent research has shown that a good social  life decreases the risk of death

تحقیقات اخیر نشان داده است که یک زندگی اجتماعی خوب خطر مرگ را کاهش می دهد.

.Sadly, some people do not visit their relatives very often these days

متاسفانه این روزها برخی از مردم اقوامشان را خیلی ملاقات نمی کنند.

.They are really busy with their work and usually use technology to communicate

آن ها واقعا مشغول کارشان هستند و معمولا از فناوری برای برقراری ارتباط استفاده می کنند.

.Bad habits and addiction can be harmful to health

عادات بد و اعتیاد می توانند برای سلامتی مضر باشند.

.One day of smoking can take around 5 hours away from the smoker’s life

یک روز سیگار کشیدن می تواند حدود ۵ ساعت از عمر سیگاری کم کند.

.Addiction to technology such as using computers for a long time is also dangerous

اعتیاد به تکنولوژی مانند اعتیاد به استفاده از کامپیوتر برای طولانی مدت نیز خطرناک است.

.Above all, the most important thing to enjoy a good life is having emotional health

علاوه بر همه این ها مهم ترین چیز برای لذت بردن از یک زندگی خوب داشتن سلامت عاطفی است.

.Praying decreases stress and gives people a calm and balanced life

عبادت کردن استرس را کاهش می دهد و به مردم یک زندگی آرام و متعادل را می دهد.

 .People with this lifestyle have had a better life

مردمی با این چنین سبک زندگی ، زندگی بهتری داشته اند.

.There are many other things people can do to live healthier and longer

خیلی چیزهای دیگر وجود دارند که مردم برای سالم تر و طولانی تر زندگی کردن می توانند انجام دهند.

The key point, however, is having a plan for the way they want

.to live and take care of their physical and emotional health

با همه این ها نکته کلیدی داشتن یک برنامه برای روشی است که آن ها می خواهند زندگی کنند و از سلامتی عاطفی و بدنیشان مراقبت کنند.

آموزش زبان انگلیسی

دستور زبان انگلیسی

در این بخش با skim کردن آشنا می شویم. منظور از skim  کردن یک متن این است که موضوع متن ، ایده اصلی و پیام نویسنده را بفهمید.

وقتی skimming می کنید می توانید پیش بینی کنید و حدس بزنید که متن درباره چیست.

مرحله اول: عنوان را بخوانید.

مرحله دوم: به عکس ها نگاه کنید.

مرحله سوم: اولین و آخرین خطوط هر پاراگراف را بخوانید.

مرحله چهارم: سریع بخوانید. لازم نیست تمام کلمات را بخوانید. جزئیات مهم نیستند.

مرحله پنجم: ایده اصلی را درک کرده و بنویسید.

برای تشخیص موضوع اصلی از خود بپرسید متن درباره چیست؟

برای تشخیص ایده اصلی از خود بپرسید مهم ترین چیزهایی که نویسنده در باره آن موضوع می گوید چیست؟

آموزش زبان انگلیسی

انگلیسی یازدهم : درک مطلب

Read the following sentences. Find each idea in the Reading

.and then write the number of the paragraph that discusses it

جملات زیر را بخوانید. هر یک از این ایده ها را در ریدینگ پیدا کنید و شماره پاراگرافی را که در مورد آن صحبت می کند را بیابید ( ترجمه انگلیسی به فارسی )

.Having a healthy relationship with others makes our lives better

داشتن رابطه سالم با دیگران ، زندگی ما را بهتر می کند.

Paragraph: 4

 .Addiction is a harmful habit

اعتیاد یک عادت مضر است.

Paragraph: 5

.Paying attention to our food is necessary for our physical health

برای داشتن سلامت بدنی ، توجه به غذایمان ضروری است.

Paragraph: 3

.Skim the Reading. Circle the main idea

انگلیسی یازدهم: متن را SKIM کنید. دور ایده اصلی خط بکشید.

.a) Smoking is harmful to health

.b) Having a healthy and long life needs a careful plan

.c) Praying gives people a healthy life

معنی جملات فوق:

سیگار کشیدن ، برای سلامت مضر است.

داشتن یک زندگی سالم و طولانی ، مستلزم داشتن یک برنامه دقیق است.

عبادت کردن به مردم یک زندگی سالم می دهد.

جواب درست ، گزینه b است.

Scan the Reading to find the following information

برای یافتن اطلاعات زیر ، ریدینگ را اسکن کنید.

?a) What increases the risk of heart attack

Eating junk food

?b) How can we check our general health

Measuring blood pressure and heartbeat

?c) What is the most important factor to have a healthier life

.Having emotional health

معنی سوالات و جواب ها را می توانید ببینید.

چه چیزی خطر حمله قلبی را افزایش می دهد؟ خوردن هله هوله

چگونه می توانیم سلامت عمومی مان را چک کنیم؟ با اندازه گیری فشار خون و ضربان قلب

مهم ترین فاکتور برای داشتن یک زندگی سالم تر چیست؟ داشتن سلامت عاطفی

آموزش زبان انگلیسی

 گسترش دامنه لغت

( یادگیری مطالب زیر می تواند برای کنکور زبان بسیار مفید و حیاتی باشد )

انگلیسی پایه یازدهم: پیشوند

پیشوند حرف یا گروهی از حروف است که در ابتدای کلمه می آید و معنی آن را عوض می کند.

در دستور زبان انگلیسی پیشوندهای متنوعی وجود دارد. هر پیشوند کاربرد و عملکرد خود را دارد.

در جدول زیر می توانید چند پیشوند معروف و پرکاربرد را ببینید. برای دریافت توضیحات کامل تر ، به فیلم آموزش زبان انگلیسی زیر صفحه مراجعه کنید.

آموزش زبان انگلیسی

انگلیسی پایه یازدهم : پسوند

پسوند حرف یا گروهی از حروف است که در انتهای کلمه می آید و معنی آن را عوض می کند.

در دستور زبان انگلیسی پسوندهای متنوعی وجود دارد. هر پسوند کاربرد مخصوص خود را دارد.

در جدول زیر می توانید چند پسوند معروف و پرکاربرد را ببینید. برای دریافت توضیحات کامل تر ، به فیلم آموزش زبان انگلیسی زیر صفحه مراجعه کنید.

آموزش زبان انگلیسی

:Read the following words. Circle the prefixes

زبان یازدهم : کلمات زیر را بخوانید. زیر پیشوندها خط بکشید.آموزش زبان انگلیسی

جواب ها را در زیر می توانید ببینید.

آموزش زبان انگلیسی

:Read the following words. Circle the suffixes

زبان یازدهمکلمات زیر را بخوانید. زیر پسوندها خط بکشید.

آموزش زبان انگلیسی

جواب ها را در زیر می توانید ببینید.

آموزش زبان انگلیسی

گاهی در کنکور زبان از این موارد تست داده می شود.

:Read the fourth paragraph of the Reading and find five suffixes

انگلیسی یازدهم: پاراگراف چهارم ریدینگ را بخوانید و ۵ پیشوند بیابید.

آموزش زبان انگلیسی

.Look at the nouns. Their adjective forms are given in the Reading. Find them

به اسامی نگاه کنید. شکل صفت آن ها در ریدینگ آورده شده است. این صفت ها را بیابید.

جواب ها را در زیر می توانید ببینید. اسم ها در سمت چپ و صفت هایشان در سمت راست نوشته شده اند.

نام پاراگراف مرجع هم همراه صفت ها آمده است.

آموزش زبان انگلیسی

گرامر زبان انگلیسی: زمان ماضی نقلی (حال کامل)

به جمله های فارسی زیر توجه کنید:

پژمان ناهارش را خورده است.

فرهنگ به مدرسه رفته است.

خانواده ی من به مسافرت رفته اند.

معلم برگه ها را تصحیح کرده است.

زمان حال کامل (ماضی نقلی) نشان می دهد کاری در گذشته نامعین اتفاق افتاده و اثر آن تاکنون باقی است.

آموزش زبان انگلیسی

الف: زمان حال کامل (ماضی نقلی در زبان انگلیسی)

قاعده ساخت زمان حال کامل در انگلیسی به صورت زیر است:

آموزش زبان انگلیسی

مثال

.Keyvan brushed his teeth

کیوان دندان هایش را مسواک زد. ( زمان گذشته ساده )

.Keyvan has brushed his teeth

کیوان دندان هایش را مسواک زده است. ( زمان حال کامل )

.My brother has opened the window

برادرم پنجره را باز کرده است. ( زمان حال کامل )

آموزش زبان انگلیسی

نکته: در صورتی که فعل جمله جزء افعال بی قاعده باشد ، شکل سوم آن با گرفتن ed درست نمی شود. در این حالت باید شکل سوم فعل را حفظ باشیم.

مثال

.Our teacher has taught lesson 7

معلم ما درس ۷ را درس داده است.

در این جا taught شکل سوم فعل بی قاعده teach است.

.They have built a new hospital in our city

مطلب مرتبط:  جواب سوالات کتاب کار زبان یازدهم - درس سوم کتاب کار - زبان یازدهم

آن ها در شهر ما یک بیمارستان ساخته اند.

در این جا built شکل سوم فعل بی قاعده build است.

در آینده نزدیک  لیست افعال بی قاعده انگلیسی با معنی pdf را در همین سایت ارائه خواهیم کرد.

ب: نشانه های زمان حال کامل (ماضی نقلی در زبان انگلیسی)

مهم ترین نشانه های حال کامل  since foryetever  هستند.

مثال

.She has practiced basketball for 3 years

او به مدت ۳ سال بسکتبال تمرین کرده است.

.My uncle has taught Arabic since 1368

عموی من از سال ۱۳۶۸ عربی درس داده است.

.He hasn’t got a job yet

او تاکنون شغلی پیدا نکرده است.

.they have traveled to Madrid ever

آن ها هرگز به مادرید سفر نکرده اند.

ج: منفی کردن و سوالی کردن زمان حال کامل (ماضی نقلی در زبان انگلیسی)

برای منفی کردن حال کامل ، به  has و have کلمه ی  not را اضافه می کنیم.

مثال

.They have left their home

آن ها از خانه شان رفته اند.

.They have not left their home

آن ها از خانه شان نرفته اند.

آموزش زبان انگلیسی

برای سوالی کردن زمان حال کامل (ماضی نقلی در زبان انگلیسی) ، جای فاعل و have/has  را  عوض می کنیم.

مثال

.I have left my school

من مدرسه ام را ترک کرده ام.

?have I left my school

آیا من مدرسه ام را ترک کرده ام؟

آموزش زبان انگلیسی

دانستن این موارد برای موفقیت در زبان کنکور حیاتی است.

آموزش زبان انگلیسی

آموزش زبان انگلیسی آنلاین : شنیداری و گفتاری

Speaking Strategy

استراتژی صحبت کردن

Talking about past experiences

صحبت کردن درباره تجربیات گذشته

.You may use ‘present perfect tense’ to ask and talk about past experiences

شما می توانید از  زمان حال کامل (ماضی نقلی در زبان انگلیسی) برای پرسیدن و صحبت در مورد تجربیات گذشته استفاده کنید.

?’A: Have you ever played the game ‘Travel to Mars

آیا شما تا بحال ” مسافرت به مریخ ” را بازی کرده ای؟

.B: Oh, yes. I have learned to play it recently. But I don’t want to play it again

اوه بله. به تازگی یاد گرفته ام آن را بازی کنم. اما دیگر نمی خواهم ان را بازی کنم.

?A: Really? Why

واقعا؟ چرا؟

.B: It takes a lot of my time. I have attended a Spanish class since last Monday

بازی کردن وقت زیادی می گیرد. از دوشنبه پیش در یک کلاس اسپانیایی شرکت کرده ام.

.I like to spend my time on that

دوست دارم وقتم را در آن کلاس سپری کنم.

.A: I see. But you can play it in your free time

متوجهم. اما می توانی در اوقات فراغتت آن را بازی کنی.

.B: I don’t know. I haven’t thought about that yet

نمی دانم. تا بحال در موردش فکر نکرده ام.

.You may use the following patterns to ask and answer about your past experiences

برای سوال و جواب کردن درباره تجربیات گذشته می توانید از الگوهای زیر استفاده کنید.

آموزش زبان انگلیسی 35

آموزش زبان انگلیسی

گرامر انگلیسی: تلفظ

.Listen to the following sentences. All of the words are important and thus they are all stressed

به جملات زیر گوش کنید. همه کلمات مهمند و بنابراین همه آن ها استرس گرفته اند.

آموزش زبان انگلیسی 37

برای شنیدن نحوه تلفظ کلمات فوق و معنی آن ها ، به فیلم آموزش زبان انگلیسی در پایین صفحه مراجعه کنید.

.Say the following sentences with appropriate stress patterns

جملات زیر را با الگوی استرس مناسب بیان کنید.

آموزش زبان انگلیسی

برای شنیدن نحوه تلفظ کلمات فوق و معنی آن ها ، به فیلم آموزش زبان انگلیسی در پایین صفحه مراجعه کنید.

گاهی در زبان کنکور از استرس در نقاط مختلف کلمه تست داده می شود.

اسم مصدر در زبان انگلیسی ( فعل ing دار )

اسم مصدر در زبان انگلیسی اسمی است که با افزودن ing به آخر فعل درست می شود.

آموزش زبان انگلیسی 39

مثال

آموزش زبان انگلیسی

جایگاه و نقش اسم مصدر در جمله

اسم مصدر می تواند در جمله یکی  از  نقش های فاعل ، مفعول و یا مفعول حرف اضافه را  داشته باشد.

* اگر فعل  ing دار در اول جمله و قبل از فعل اصلی بیاید نقش فاعلی دارد.

مثال

.Smoking in the room is forbidden

سیگار کشیدن در اتاق ممنوع است.

.Driving carelessly is dangerous

رانندگی با بی دقتی خطرناک است.

.Swimming in this river is breezy

شنا در این رودخانه فرح بخش است.

**   اگر فعل ing دار بعد از فعل بیاید نقش مفعول را بازی می کند .

مثال

.I like playing  ping – pong

من پینگ پنگ بازی کردن را دوست دارم.

.She enjoys walking in the park

من از قدم زدن در پارک لذت می برم.

.He never stops talking

 حرف زدن او تمامی ندارد.

*** اگر فعل ing دار بعد از حرف اضافه بیاید مفعول حرف اضافه است.

مثال

.They are interested in working here

آن ها به کار در این جا علاقمندند.

.She insisted on going there

او اصرار دارد که از این جا برود.

.We are tired of sitting here

ما از نشستن در این جا خسته ایم.

بعضی از فعل ها هستند که می توانیم بعد از آن ها فعل ing دار را به عنوان اسم مفعول بیاوریم

آموزش زبان انگلیسی 41

تذکر: اسم مصدر در زبان انگلیسی (فعل ing دار ) را نباید با فعل های زمان حال استمراری اشتباه بگیریم.

مثال

.I’m playing  football

من دارم فوتبال بازی می کنم.

در این جا فعل ing دار ، زمان حال استمراری را نشان می دهد.

چند نکته درباره اسم مصدر در زبان انگلیسی

۱- هر گاه در جمله یک اسم مصدر وجود داشته باشد با آن به صورت مفرد عمل می شود اما در صورتی که بیش از یکی وجود داشته باشد با آن ها به صورت جمع عمل می کنیم.

مثال

.Walking makes me happy

پیاده روی باعث شادی من می شود.

. Cycling and jogging are my favorite sports

دوچرخه سواری و پیاده روی ورزش های مورد علاقه من هستند.

۲- گاهی اوقات بعد از اسم مصدر یک اسم می آید.

مثال

.Playing football was his fun

فوتبال بازی کردن ، تفریح او بود.

.Taking photos is her hobby

عکس گرفتن سرگرمی او است.

.Learning a language takes time

یادگیری یک زبان ، زمان بر است.

۳- از اسم مصدر برای ساخت جملات هشدار دهنده استفاده می شود. به این صورت که قبل از اسم مصدر کلمه no  را می آوریم.

آموزش زبان انگلیسی

۴- از ترکیب اسم مصدر + go برای نشان دادن فعالیت های سرگرمی استفاده می شود.

 .Let’s go shopping

بیا بریم خرید.

.Yesterday, we went biking

دیروز ما رفتیم دوچرخه سواری.

مثال های بیشتر:

آموزش زبان انگلیسی 44

 به سفر دریایی رفتن ، به اسکیت رفتن ، به ماهی گیری رفتن

.Change the following verbs into gerunds. Then complete the sentences

فعل های زیر را به اسم مصدر تبدیل کنید و سپس جملات را کامل کنید.

آموزش زبان انگلیسی 45

. fast food makes you fat———

. by train is cheap and safe———

. English well is one of my goals———

. regular exercise is useful for everyone———

جملات کامل شده را در زیر می توانید ببینید.

آموزش زبان انگلیسی

معنی جملات به صورت زیر است:

فست فود خوردن باعث چاقی شما می شود.

مسافرت با قطار ، ارزان و ایمن است.

درست نویسی انگلیسی ، یکی از اهداف من است.

ورزش منظم برای همه مفید است.

.Change the following verbs into gerunds. Then complete the sentences

فعل های زیر را به اسم مصدر تبدیل کرده و سپس جمله ها را کامل کنید.

آموزش زبان انگلیسی

آموزش زبان انگلیسی

جملات کامل شده را در بالا می توانید ببینید. معنی جملات به صورت زیر است:

خواهرم از قدم زدن در باران لذت می برد.

مهران عاشق این است که والیبال بازی کند.

پدرم جمعه ها به ماهیگیری می رود.

آیا او تکالیفش را تمام کرده است؟

.Using gerunds (as subject and object) make five sentences about yourself, your family or your friends

با استفاده از اسم مصدر در زبان انگلیسی – ۵ جمله درباره خودتان ، خانواده و دوستانتان بسازید.

به فیلم آموزش زبان انگلیسی مراجعه کنید.

?Read the following sentences. Which of the underlined words is a gerund

جملات زیر را بخوانید. کدام یک از کلماتی که زیرشان خط کشیده شده ، اسم مصدر هستند؟

. They were watching a football match when I called

وقتی زنگ زدم آن ها داشتند یک مسابقه فوتبال تماشا می کردند.

 .Saeed is cycling in the park right now

سعید درست همین الان دارد در پارک دوچرخه سواری می کند.

.Farzaneh enjoys watching scientific movies

فرزانه از تماشای فیلم های علمی لذت می برد.

.My favorite sport is hiking

گردش ، ورزش مورد علاقه من است.

?Find all gerunds in the Conversation. Which one has come after a preposition

تمام اسم های مصدر مکالمه را بیابید.  کدام یک بعد از حرف اضافه آمده است؟

به فیلم زبان یازدهم در زیر مراجعه کنید.

فیلم آموزش زبان انگلیسی درس دوم- بخش دوم

آموزش زبان انگلیسی دبیرستان: درس دوم انگلیسی پایه یازدهم : یک زندگی سالم (a healthy lifestyle)

ترجمه انگلیسی به فارسی ، ترجمه فارسی به انگلیسی ،  آموزش زبان انگلیسی ،  گرامر انگلیسی ، آموزش زبان انگلیسی ، دستور زبان انگلیسی ، گرامر انگلیسی ، آموزش زبان انگلیسی آنلاین مکالمه زبان انگلیسی ، فیلم آموزش زبان انگلیسی ، انگلیسی یازدهم ، انگلیسی پایه یازدهم ، مکالمه زبان انگلیسی ، زبان یازذهم ، گذشته ساده ، ماضی نقلی در زبان انگلیسی ، زمان حال کامل ، زبان کنکور ، کنکور زبان

اگر مطلب فوق به‌درد‌بخور است، با بقیه به اشتراک بگذارید تا از آن استفاده کنند:

مطالب مرتبط

7 نظرات
بیشترین رای
جدیدترین قدیمی ترین
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها