پاسخ کتاب کار زبان یازدهم – تدریس درس اول کتاب کار یازدهم

پاسخ کتاب کار زبان یازدهم را از سایت خلایق دریافت کنید.

پاسخ کتاب کار زبان یازدهم – اگر می خواهید کلیه محتوای درس اول کتاب کار پایه یازدهم را به رایگان دریافت کنید ، در این مقاله با ما همراه باشید.

دانلود کتاب زبان انگلیسی پایه یازدهم

پاسخ کتاب کار زبان یازدهم

آماده شوید.

:A. Find 6 languages below

پاسخ کتاب کار زبان یازدهم – در بین کلمات زیر ۶ زبان را بیابید.

Arabic, China, Persian, American, Italy, Spanish, Japanese, German, Egypt, Continent, Russian, Belgium, Australia ,Asia, European,

جواب:

Arabic, Persian, American,Spanish, Japanese, German

.B. Mark the regions where people mainly speak these languages

نواحی ای را که مردم عمدتا به این زبان ها صحبت می کنند علامت بزنید. (به عهده خودتان)

پاسخ کتاب کار زبان یازدهم

دانلود کتاب زبان انگلیسی پایه یازدهم

پاسخ کتاب کار زبان یازدهم

بخش اول : درک مطلب

Hints for learning a language better

رهنمود هایی برای یادگیری بهتر یک زبان

.Learning a new language doesn’t always mean sitting in the classroom and studying language books

یادگیری یک زبان جدید همیشه به معنی نشستن در کلاس درس و مطالعه کتاب های زبان نیست.

In fact, language teachers suggest you to do plenty of extra learning outside of school, places like your home or a library near you

در واقع معلمان زبان به شما پیشنهاد می کنند بخش زیادی از {فرآیند} یادگیری اضافی را در بیرون مدرسه انجام دهید. جاهایی مثل خانه یا کتابخانه ای در نزدیکی {خانه} تان.

.There are a number of ways to improve your understanding of the language

برای بالا رفتن {بهتر شدن – بهبود} درک شما از زبان چند راه وجود دارد.

For example, if you want to improve your English or any other foreign languages, you should consider some of these hints

برای نمونه اگر شما می خواهید زبان انگلیسی یا هر زبان دیگرتان را تقویت کنید باید تعدادی از این نکات {راهنمایی ها} را در نظر بگیرید.

.If you add a few of these ideas to your day-to-day language learning, you’ll certainly see some improvement

اگر تعدادی از این ایده ها را به آموزش روزانه زبان خود ضمیمه کنید قطعا شاهد قدری پیشرفت خواهید بود.

.Get a good dictionary. A dictionary is your best friend while you’re learning English

یک دیکشنری خوب بگیرید {انتخاب کنید}. در خلال آموزش انگلیسی ، دیکشنری بهترین دوست شما است.

Read a lot. Reading is a great way of practicing your English in your own time. Books and newspapers are useful to improve your English

زیاد روخوانی کنید. خواندن ، یک راه عالی برای تمرین انگلیسی در وقتی که می گذارید است. کتاب ها و روزنامه ها در تقویت انگلیسی شما مفیدند.

Label things in your house. Buy a pack of labels and then write the name of items on them, such as phone, window, etc. This is great for beginners

 در منزل اشیاء را برچسب بزنید. یک بسته برچسب خریداری کرده و نام موارد {مختلف} را روی آن ها بنویسید. مثل تلفن ، پنجره و غیره. این کار برای مبتدیان عالی است.

Practice English whenever you can. It’s important that you don’t leave your English learning inside the classroom. Make sure you never escape learning

هر وقت که برایتان مقدور است انگلیسی تمرین کنید. مهم است که  آموزش انگلیسی را در کلاس درس رها نکنید. {به کلاس درس محدود نکنید.} اطمینان حاصل کنید که هیچ وقت از آموزش رویگردان نیستید.

.Write every day. Try and write something every day using new words and grammar that you’ve learned

هر روز {مطلب} بنویسید. هر روزه با استفاده از لغات و گرامر تازه ای که آموخته اید چیزی نوشته و {خود را} بیازمایید.

.Watch television and movies and listen to good radio programs

تلویزیون و فیلم تماشا کنید و به برنامه های مفید رادیو گوش فرا دهید.

.Practice every day. Make yourself a study plan. Decide how much time a week you are going to study

هر روزه تمرین کنید. برای خودتان یک برنامه مطالعه بچینید. برنامه ریزی کنید که قصد دارید در یک هفته چقدر برای مطالعه وقت بگذارید.

.Don’t be afraid to make mistakes. Be confident when speaking or writing in English

از اشتباه کردن نترسید. موقع صحبت کردن یا نوشتن انگلیسی اعتماد به نفس داشته باشید.

.Practice all four language skills: Reading, writing, speaking and listening

تمام مهارت های چهارگانه زبان را تمرین کنید: یعنی خواندن ، نوشتن ، صحبت کردن و گوش کردن.

دانلود کتاب زبان انگلیسی پایه یازدهم

A. True or False

پاسخ کتاب کار زبان یازدهم – درست یا غلط

.Classroom is the only place to learn a foreign language

کلاس درس تنها مکان یادگیری یک زبان خارجی است. ( غلط )

.You can improve your English if you use different types of media

اگر از انواع مختلف رسانه ها استفاده کنید می توانید انگلیسی خود را تقویت کنید. ( درست )

.Writing the name of things on them is a useful way to learn new words

مطلب مرتبط:  جواب سوالات کتاب کار زبان یازدهم - درس سوم کتاب کار - زبان یازدهم

نوشتن راه اشیاء بر روی آن ها روش مفیدی برای یادگیری کلمات جدید است. ( درست )

.B. Scan and answer the questions

پاسخ کتاب کار زبان یازدهم – {متن} را اسکن کرده و به سوالات پاسخ دهید.

?How many learning hints are suggested in this text

در این متن چند نکته آموزشی پیشنهاد می شود؟

.nine hints are suggested

۹ نکته پیشنهاد می شود.

.Name two house parts mentioned in the text

دو بخش { از تمرین های } خانگی را که در متن ذکر شد نام ببرید.

Watching television and movies and listening to good radio programs

تماشای تلویزیون و فیلم و گوش دادن به برنامه های مفید رادیویی.

?How many times did the word ‘language’ appear in the text

کلمه language چند بار در متن دیده شد؟

جواب به عهده خودتان.

دانلود کتاب زبان انگلیسی پایه یازدهم

.C. Scan and answer the following questions

پاسخ کتاب کار زبان یازدهم – {متن} را اسکن کرده و به سوالات زیر پاسخ دهید.

?What is your best friend in learning a foreign language

بهترین دوست شما در یادگیری زبان انگلیسی چیست؟

dictionary

?Which places are better to learn English

برای یادگیری انگلیسی چه جاهایی بهتر {مناسب تر} هستند؟

home and library

.Find four language skills in the text

چهار مهارت زبان را در متن بیابید.

Reading , writing , speaking and listening

پاسخ کتاب کار زبان یازدهم

 بخش دوم : لغت

.A. One odd out

پاسخ کتاب کار زبان یازدهم – در هر سطر یکی از کلمات با بقیه فرق دارد. آن را مشخص کنید.

. region   ,        part     ,        area      ,                planet

China    ,     Belgium     ,      England     ,        Europe

belief         ,       brain     ,        wish     ,           feeling

moon       ,        century   ,           year       ,      month

hundred       ,        million      ,       many       ,     ten

جواب ها:

پاسخ کتاب کار زبان یازدهم

.B. Match columns A and B

پاسخ کتاب کار زبان یازدهم – ستون های A و B را با هم تطبیق دهید.

پاسخ کتاب کار زبان یازدهم

جواب:پاسخ کتاب کار زبان یازدهم

معنی:

تعویض بلندگوها

دانش بومی

تغییر کردن به طور عمده

فهمیدن زبان

منطقه مزروعی

برطرف کردن نیازها

.C. Put the words in three groups considering their meanings

پاسخ کتاب کار زبان یازدهم – کلمات را بر حسب معنی به سه دسته تقسیم کنید.

پاسخ کتاب کار زبان یازدهم

اگر به کلمات نگاه کنیم متوجه می شویم این کلمات را می توان در سه دسته قاره ها ، زبان ها و وسایل ارتباطی طبقه بندی کرد.

وسایل ارتباطی:

email , telephone , letter , mobile phone

زبان ها:

Persian , Arabic , French , Spanish

قاره ها:

Africa , Asia , Europe , America

D. These words are ‘hello’ in six different languages. Match the words  with the maps and name their languages

نمونه سوال زبان یازدهم – در زیر کلمه سلام را در ۶ زبان مختلف می بینید. این کلمات را با نقشه ها و زبان ها تطبیق دهید.

پاسخ کتاب کار زبان یازدهم پاسخ کتاب کار زبان یازدهم

Guten Tag : روز به خیر –          Halo: سلام             آلمانی

Hola : سلام                      – اسپانیایی

Bonjour  : سلام، روز بخیر                 – فرانسوی

Ciao   :      سلام                – ایتالیایی
konnichiwa :  سلام          – ژاپنی
Namaste    : سلام            – هندی

.E. Fill in the blanks with the given words. Make the necessary changes

نمونه سوال زبان یازدهم – جاهای خالی را با کلمات داده شده پر کنید. تغییرات لازم را اعلام کنید.

popular, exist, point, percent, region, range

.In this shop, prices ……………….. from 10 to 50 dollars

.This artist is quite …………………… among young people

.In winter, birds fly to Southern ……………….. of the country

.More than 80 ………………….. of people have access to the Internet

.There is no sign that life ………………….. on other planets

جملات کامل:

پاسخ کتاب کار زبان یازدهم

در این مغازه قیمت ها از ۱۰ تا ۵۰ دلار تغییر می کند.

این هنرمند در بین جوانان ، خیلی محبوب است.

در زمستان ، پرندگان به نقاط جنوبی کشور پرواز می کنند.

بیش از ۸۰ درصد مردم به اینترنت دسترسی دارند.

هیچ نشانه ای از حیات در سیاره دیگر وجود ندارد.

پاسخ کتاب کار زبان یازدهم

بخش سوم: گرامر

.A. Look at the pictures. Complete the following sentences

نمونه سوال زبان یازدهم – به تصاویر نگاه کرده و جملات زیر را کامل کنید.

پاسخ کتاب کار زبان یازدهم

جواب ها:

.I bought 15 Kg rice

من ۱۵ کیلوگرم برنج خریدم.

.There are a lot of books in my library

مطلب مرتبط:  ترجمه انگلیسی به فارسی و آموزش کامل درس اول انگلیسی پایه یازدهم

در کتابخانه من تعداد زیادی کتاب وجود دارد.

.There is some water in the glass

در لیوان قدری آب وجود دارد.

.Mahsa is going to eat some cheese

مهسا قصد دارد قدری پنیر بخورد.

 .B. Complete the following sentences with appropriate units and measure words

جزوه زبان انگلیسی یازدهم – جمله های زیر را با یکاها و کلمات اندازه گیری کامل کنید.

(I should drink ……………… every day. (water

(I eat…………..every week. (cake

(My father buys ……………………every month. (meat

(I eat ………………. for breakfast. (bread

(She ate ………………….. yesterday. (melon

جملات کامل شده:پاسخ کتاب کار زبان یازدهم

معنی ها:

من باید هر روز ۸ لیوان آب بخورم.

من هر هفته یک تکه کیک می خورم.

پدرم هر ماه دو کیلو گرم گوشت می خرد.

من برای صبحانه یک نان می خورم.

او دیروز یک تکه خریزه خورد.

پاسخ کتاب کار زبان یازدهم

بخش چهارم : تلفظ

.A. Read the numbers with appropriate stress

جزوه زبان انگلیسی یازدهم – اعداد را با استرس صحیح بخوانید.

در مورد استرس اعداد در انگلیسی در درس اصلی توضیح دادیم. برای یادآوری اینجا کلیک کنید.

با دانستن این نکات می توانید استرس کلمات زیر را تعیین کنید.

۱۳-۱۸-۲۰-۴۰-۶۰-۹۰

پاسخ کتاب کار زبان یازدهم

بخش پنجم: نوشتاری

.A. Read the following sentences. Put (S) for subjects, (O) for objects, (V) for verbs and (Adv) for adverbs

جزوه زبان انگلیسی یازدهم – جمله های زیر را بخوانید. به جای فاعل ها S ، به جای مفعول ها O ، به جای فعل ها V و به جای قیدها Adv قرار دهید.

.The man is eating lunch quickly

مرد دارد به سرعت ناهار می خورد.

.We study English hard

ما به سختی {با جدیت} انگلیسی مطالعه می کنیم.

.The old woman fell down

پیرزن ناگهان زمین افتاد.

.The baby laughed very loudly

نوزاد با صدای خیلی بلند خندید.

.I cooked the cake in the kitchen last Sunday

من یک شنبه پیش در آشپزخانه کیک پختم.

جواب ها: فاعل ها را با قرمز ، مفعول ها را با سبز ، فعل ها را با آبی و قیدها را با صورتی مشخص کرده ایم. البته در جمله اول ، is فعل کمکی است که زیر آن خط نکشیده ایم.

پاسخ کتاب کار زبان یازدهم

.B. Read the Reading in Student Book. Underline 5 subjects, circle 5 verbs and double underline 5 objects

بخش ریدینگ را در کتاب دانش آموزی بخوانید. زیر ۵ تا از فاعل ها خط بکشید. دور ۵ فعل خط بکشید. دور ۵ مفعول دو بار خط بکشید. (به عهده دانش آموز)

.C. Fill in the blanks with appropriate nouns and verbs

نمونه سوالات زبان پایه یازدهم – جاهای خالی را با اسم ها و فعل های مناسب پر کنید.

 ……speaks………….. very well…………………..

 .Shahin bought some …………………… yesterday

wrote a…………… to his brother………………

………………Many…………….. live in

جملات کامل شده را ببینید. شما خودتان می توانید به روش خودتان آن ها را کامل کنید.

پاسخ کتاب کار زبان یازدهم

معنی:

جعفر فرانسوی را خیلی خوب صحبت می کند.

شاهین دیروز قدری شکلات خرید.

غضنفر به برادرش نامه ای نوشت.

تعداد زیادی از مردم در شهرها زندگی می کنند.

کتاب کار زبان یازدهم با جواب

.D. Unscramble the following sentences

نمونه سوالات زبان پایه یازدهم – جمله های زیر را مرتب کنید.

?bread / much / your mother / does / how / need

?How much bread does need your mother

مادرت چقدر برنج نیاز دارد؟

.like / I / to drink / of / water / glass / a

.I like to drink a glass of water

من دوست دارم یک لیوان آب بخورم.

?cars / are / lots / there / in / street / the / of

?Are there lots of cars in the street

آیا در خیابان تعداد زیادی ماشین وجود دارد؟

.has / she / two / thirty / classmates / her class / in

.she has thirty two classmates in her class

او در کلاسش ۳۲ همکلاسی دارد.

.my friends / saw / of / lot / a / chicken / the / in / yard

.My friends saw a lot of chicken in the yard

دوستان من در محوطه تعداد زیادی جوجه دیدند.

کتاب کار زبان یازدهم با جواب

.E. Look at the pictures and write appropriate sentences for each one

نمونه سوالات زبان پایه یازدهم – به تصاویر نگاه کرده و برای هر کدام جمله مناسبی بنویسید.

every morning……………………….

.She prays every morning

او هر روز صبح نماز می خواند.

پاسخ کتاب کار زبان یازدهم

now…………………………

.She is teaching English now

او اکنون در حال تدریس انگلیسی است.

پاسخ کتاب کار زبان یازدهم

.yesterday…………………………………

.They go to cinema yesterday

آن ها دیروز به سینما رفتند.

پاسخ کتاب کار زبان یازدهم

.next Friday………………………….

.They will travel Shiraz next Friday

آن ها هفته آینده به شیراز مسافرت خواهند کرد.

پاسخ کتاب کار زبان یازدهم

پاسخ کتاب کار زبان یازدهم را از سایت خلایق دریافت کنید.

پاسخ کتاب کار زبان یازدهم , نمونه سوالات زبان پایه یازدهم , جزوه زبان انگلیسی یازدهم , نمونه سوال زبان یازدهم , دانلود کتاب زبان انگلیسی پایه یازدهم , کتاب کار زبان یازدهم با جواب

اگر مطلب فوق به‌درد‌بخور است، با بقیه به اشتراک بگذارید تا از آن استفاده کنند:

مطالب مرتبط

11 نظرات
بیشترین رای
جدیدترین قدیمی ترین
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها