این سایت به فروش میرسد. به واتس آپ شماره زیر، پیام ارسال فرمایید. 

09305140449

دستور زبان انگلیسی و ترجمه انگلیسی به فارسی درس اول زبان ۱۰

دستور زبان انگلیسی و تدریس کامل درس اول زبان انگلیسی پایه دهم را در این مقاله بیاموزید.

در این مقاله درس اول زبان انگلیسی پایه دهم را به طور کامل برای شما تدریس خواهیم کرد. سوالات زبان انگلیسی پایه دهم را به همراه دستور زبان انگلیسی ، ترجمه انگلیسی به فارسی ، ترجمه فارسی به انگلیسی ، مکالمه زبان انگلیسی و نمونه سوال درس اول زبان انگلیسی دهم ، در قالب متن و فیلم آموزش ربان انگلیسی فرا خواهید گرفت.

در واقع هدف ما آموزش زبان انگلیسی آنلاین است. اگر به دنبال یادگیری زبان انگلیسی مخصوصا زبان انگلیسی پایه دهم هستید با ما در این مقاله و مقالات مربوط به درس های دیگر و درس های کتاب کار همراه باشید.

 دستور زبان انگلیسی

انگلیسی دهم تجربی ، ریاضی و انسانی : آماده شوید.

.Match the pictures with sentences

تصویرها را با جملات تطبیق دهید.

دستور زبان انگلیسی

putting out the fire

فرونشاندن آتش

cutting the trees

قطع درختان

hurting animals

صدمه رساندن به حیوانات

helping the injured animals

کمک رسانی به حیوانات مجروح

جواب ها را در زیر می توانید ببینید. در کنار هر جمله ، کد تصویر مربوطه درج شده است.

 دستور زبان انگلیسی

?Which is good for the nature? Which is bad

از موارد زیر کدام موارد برای طبیعت خوب و کدام موارد بد هستند؟

protecting trees

محافظت از درختان

cleaning the nature

تمیز کردن طبیعت

hunting the animals

شکار حیوانات

dropping the rubbishes

آشغال انداختن

جواب ها را به صورت طبقه بندی شده می توانید ببینید.

دستور زبان انگلیسی

دستور زبان انگلیسی

بخش دو : ترجمه انگلیسی به فارسی

.Match the pictures with animals

تصاویر را با حیوانات تطبیق دهید.

اسامی حیوانات به صورت زیر است:

 دستور زبان انگلیسی

تصویر حیوانات هم این ها هستند:

دستور زبان انگلیسی

نتیجه مقایسه را در زیر می بینید. برای دریافت تلفظ صحیح نام حیوانات به فیلم آموزش زبان انگلیسی بالای صفحه مراجعه کنید.

دستور زبان انگلیسی

?Can you divide animals into 2 groups? How

آیا می توانید حیوانات را به دو دسته تقسیم بندی کنید؟ چگونه؟

جواب: بله. با توجه به اهلی و وحشی بودن حیوانات این کار را انجام می دهیم. نتیجه طبقه بندی به صورت زیر است:

 دستور زبان انگلیسی

دستور زبان انگلیسی

مکالمه زبان انگلیسی

دستور زبان انگلیسی

 

 

مریم دارد از موزه طبیعت و حیات وحش دیدن می کند. او دارد با آقای رضوی صحبت می کند. آقای رضوی در موزه کار می کند.

?Maryam: Excuse me, what is it? Is it a leopard

مریم: ببخشید. این چیست؟ آیا یک پلنگ است؟

Mr. Razavi:No, it is a cheetah

آقای رضوی: نه. این یک یوزپلنگ است.

?Maryam: Oh, a cheetah

مریم: اوه یک یوزپلنگ؟

Mr. Razavi:Yeah, an Iranian Cheetah. It is an endangered animal

آقای رضوی: بله. یک یوزپلنگ ایرانی. این یک حیوان در معرض خطر انقراض است.

?Maryam: I know. I heard there are around 70 of them alive. Yes

مریم: می دانم. من شنیده ام حدود ۷۰ تا از آن ها زنده است. این طوره؟

Mr. Razavi: Right, but the number will increase

آقای رضوی:بله. اما این تعداد افزایش خواهد یافت.

?Maryam: Really?! How

مریم: واقعا؟ چگونه؟

Mr. Razavi:Well, we have some plans. For example, we are going to protect their homes, teach people to take more care of them and make movies about their life

آقای رضوی:خب ، ما چند تا برنامه داریم. مثلا قصد داریم از زیستگاه های آن ها محافظت کنیم ، به مردم آموزش دهیم بیشتر مراقب آن ها باشند و در مورد زندگی آن ها فیلم بسازیم.

دستور زبان انگلیسی

دستور زبان انگلیسی : سوالات زبان انگلیسی پایه دهم

.Answer the following questions orally

به سوالات زیر به طور شفاهی پاسخ دهید.

 ?Where are they talking *

.They are talking in a museum

 ?Are there many cheetahs alive **

No, there are a few alive

 ?Do you take care of animals ***

.Yes , we take care of them

دستور زبان انگلیسی 14

ترجمه انگلیسی به فارسی : کلمات و اصطلاحات جدید

Look and Practice

نگاه کرده و تمرین کنید.

دستور زبان انگلیسی

.We live on Earth

ما روی زمین زندگی می کنیم.

دستور زبان انگلیسی

.Tiger is a wild animal

ببر یک حیوان وحشی است.

دستور زبان انگلیسیچ

.I went to Golestan Jungle last year

من پارسال به جنگل گلستان رفتم.

دستور زبان انگلیسی

.They are destroying the jungle

آن ها دارند جنگل را تخریب می کنند.

 دستور زبان انگلیسی

.Persian lion died out about 75 years ago

شیر ایرانی حدود ۷۵ سال پیش منقرض گردید.

 دستور زبان انگلیسی

.Pay attention! Don’t swim here

توجه کنید: در این جا شنا نکنید.

دستور زبان انگلیسی

.Tooran is the natural home of Persian zebra

توران زیستگاه طبیعی گورخر ایرانی است.

دستور زبان انگلیسی

.Moghan Plain is a nice place in the North-West of Iran

دشت مغان مکان زیبایی در شمال غرب ایران است.

 دستور زبان انگلیسی

بخش دو : ترجمه انگلیسی به فارسی

.Read and Practice

بخوانید و تمرین کنید.

a few: not many; a small number of things or people

چند تا: زیاد نیست. تعداد کمی از چیزها و افراد

.There are a few Iranian cheetahs

تعداد کمی یوزپلنگ ایرانی وجود دارد.

human: a person

انسان: یک انسان

All humans must take care of the nature

تمام افراد بشر باید از طبیعت محافظت کنند.

Instead:  in place of someone or something else

به جای: به جای کسی یا چیز دیگر

?There’s no coffee- would you like a cup of tea instead

قهوه نداریم. به جاش یک فنجان چای میل دارید؟

future: the time after now

آینده: زمان بعد از اکنون

.Everyone needs to plan for the future

همه نیاز دارند برای آینده برنامه ریزی کنند.

ترجمه ریدینگ زبان انگلیسی دهم را می توانید در فیلم آموزش زبان انگلیسی زیر ببینید یا در متن زیر آن مطالعه کنید.

 دستور زبان انگلیسی

 .Today, there are some endangered animals on Earth

امروزه تعدادی از حیوانات روی زمین در معرض انقراض قرار دارند.

.It means that we can find a few of them around us

این بدان معنا است که ما فقط می توانیم تعداد معدودی از آن ها را در  پیرامون مان بیابیم.

.Some examples are whales, pandas, tigers and Asian elephants

چند مثال عبارتند از: نهنگ ها ، پانداها ،  ببرها  و فیل های آسیایی.

.Humans destroy the natural homes of the animals in the jungles, lakes, and plains

نوع بشر ، زیستگاه های طبیعی حیوانات درون جنگل ها  – دریاچه ها  و دشت ها را تخریب می کند.

.As the number of people on earth increases, they will need more places for living

هم چنان که تعداد افراد روی زمین افزایش می یابد ، انسان ها به مکان های بیشتری برای زندگی نیاز خواهند داشت.

.They cut trees and destroy lakes

آن ها درختان را قطع می کنند و دریاچه ها را نابود می کنند.

.They make homes and roads instead

آن ها در عوض خانه و جاده می سازند.

.Then the animals won’t have a place to live

آن وقت حیوانات مکانی برای زندگی نخواهند داشت.

.They will die out

آن ها منقرض خواهند شد.

.Iranian Cheetah is among these animals

یوزپلنگ ایرانی {هم}  در بین این حیوانات قرار دارد.

.This wild animal lives only in the plains of Iran

این حیوان وحشی فقط در دشت های ایران زندگی می کند.

.Now there are only a few Iranian cheetahs alive

اکنون فقط تعداد کمی از یوزپلنگ های ایرانی زنده اند.

.If people take care of them, there is hope for this beautiful animal to live

اگر مردم از آن ها مراقبت کنند ، امیدی برای زنده ماندن این حیوان زیبا وجود دارد.

Recently, families are paying more attention to the nature, students learn about saving the wildlife , and some hunters don’t go hunting anymore

اخیرا خانواده ها به طبیعت توجه بیشتری می کنند ، دانش آموزان در مورد نجات حیات وحش ]مطلب[ می آموزند و برخی از شکارچیان دیگر به شکار نمی روند.

.Hopefully, the number of cheetahs is going to increase in the future

با امید به این که تعداد یوز پلنگ ها در آینده رو به افزایش برود.

ترجمه ریدینگ زبان انگلیسی دهم به پایان رسید. حالا به قسمت درک مطلب می پردازیم.

دستور زبان انگلیسی

یادگیری زبان انگلیسی : درک مطلب

.Choose the best answer

بهترین جواب را انتخاب کنید.

?Which of them is not an endangered animal

 دستور زبان انگلیسی

کدام یک از موارد زیر ، حیوان در معرض خطر نیست؟ ببر – یوزپلنگ – اسب

جواب درست: گزینه c

? Where is the natural home of Iranian Cheetah

دستور زبان انگلیسی

کدام یک زیستگاه طبیعی یوزپلنگ ایرانی است؟ جنگل – دشت – کوه

جواب درست: گزینه b

? Which place is not a natural home of wild animals

مطلب مرتبط:  انگلیسی دهم تجربی ، ریاضی و انسانی : جزوه و فیلم رایگان درس چهارم

 دستور زبان انگلیسی

کدام مکان زیستگاه طبیعی حیوانات وحشی نیست؟ پارک – دریاچه – جنگل

جواب درست: گزینه a

True/False

مکالمه زبان انگلیسی : درست/نادرست

 .In the past, many hunters paid attention to the wildlife

در گذشته ، خیلی از شکارچی ها به حیات وحش توجه می کردند. اشتباه

 .Students are interested in protecting the nature

دانش آموزان به محافظت از طبیعت علاقمندند.

.When people take care of cheetahs, the number of this animal will increase

وقتی مردم از یوزپلنگ ها محافظت کنند تعداد این حیوان افزایش خواهد یافت.

.Match two halves of each sentence

دو نیمه جمله ها را با هم تطبیق دهید.

 1. When a few numbers of an animal live on

…………………………………………….………..,Earth

 1. …………..,If we take care of Iranian cheetahs
 2. ……………………….………,People need more places for living

.when their number increases

.it means that it is an endangered animal

.some hunters go hunting

.they will live in the future

جواب:

 دستور زبان انگلیسی

دستور زبان انگلیسی درس اول زبان انگلیسی پایه دهم را می توانید در فیلم آموزش زبان انگلیسی بالا ببینید یا در ادامه مطالعه کنید.

دستور زبان انگلیسی

زمان آینده ساده در انگلیسی – کاربرد be going to

الف : زمان آینده ساده در انگلیسی

تعریف : آینده ساده نشان دهنده عملی است که در آینده اتفاق خواهد افتاد.

مثال:

من هفته بعد به گرگان سفر خواهم کرد.

پدرم سال بعد یک ماشین خواهد خرید.

اگر در مصرف انرژی صرفه جویی نکنیم در آینده با مشکل مواجه خواهیم شد.

دستور ساخت آینده ساده

بقیه جمله + فعل اصلی + will + فاعل

مثال

.Students will go to school

دانش آموزان به مدرسه خواهند رفت.

.I will study physics at university

من در دانشگاه فیزیک خواهم خواند.

.I will save the nature

من طبیعت را نجات خواهم داد.

.You will save the nature

شما طبیعت را نجات خواهید داد.

.He will save the nature

او طبیعت را نجات خواهد داد.

آینده ساده منفی

برای ساخت آینده ساده منفی ، کافی است بعد از will ، کلمه not را اضافه کنیم.

مثال

.The children will not play in the yard

بچه ها در حیاط بازی نخواهند کرد.

.Alice and Kate will not go to the library tomorrow

آلیس و کیت فردا به کتابخانه نخواهند رفت.

گاهی به جای will not  از شکل مخفف آن won’t استفاده می کنیم.

مثال

.I won’t be here tomorrow

من فردا اینجا نخواهم بود.

.We won’t lose many plants and animals

ما گیاهان و حیوانات زیادی را از دست نخواهیم داد.

فرم سوالی آینده ساده

برای سوالی کردن کافی است will را به اول جمله بیاوریم.

مثال:

.Our family will buy a new car next year

خانواده ما سال آینده یک ماشین نو خواهد خرید.

?Will our family buy a new car next year

آیا خانواده ما سال آینده یک ماشین نو خواهد خرید؟

.Reza has an exam on Monday

رضا روز دوشنبه یک امتحان دارد.

?Will Reza has an exam on Monday

آیا رضا روز دوشنبه یک امتحان خواهد داشت؟

برای سوالی کردن جمله منفی آینده ساده not  will یا  won’t را به اول جمله می آوریم.

مثال:

.I will not destroy the nature

من طبیعت را تخریب نخواهم کرد.

?Will not I destroy the nature

آیا من طبیعت را تخریب نخواهم کرد؟

?They won’t save the kid

آن ها کودک را نجات نخواهند داد.

?Won’t they save the kid

آیا آن ها کودک را نجات نخواهند داد؟

سوالی کردن آینده ساده با کلمات پرسشی

کافی است فاعل ، مفعول ، قید زمان یا مکان را حذف کرده و کلمه ی پرسشی مورد نظر را در اول جمله قرار دهیم.

مثال:

.The tourists will visit Shiraz next summer

گردشگران تابستان آینده از شیراز بازدید خواهند کرد.

?Who will visit Shiraz next summer

در تابستان بعدی چه کسی از شیراز دیدن خواهد کرد؟

When will the tourists visit the Shiraz

گردشگران کی از شیراز دیدن خواهند کرد؟

Where will the tourists visit next summer

گردشگران تابستان بعدی از کجا دیدن خواهند کرد؟

?What will the tourists do next summer

گردشگران تابستان بعد چه خواهند کرد؟

ب : کاربرد be going to

در بخش قبل با زمان آینده ساده در انگلیسی آشنا شدیم. حالا با با be going to آشنا می شویم.

.I usually have lunch at home. Today I am going to have lunch at a restaurant

من معمولا در خانه ناهار می خورم. امروز قصد دارم در یک رستوران ناهار بخورم.

.She usually leaves home at 8. Today she is going to leave home at 7

او معمولا خانه را در ساعت ۸ ترک می کند. او امروز قصد دارد خانه را در ساعت ۷ ترک کند.

.He is going to watch the news

او قصد دارد اخبار تماشا کند.

.They are going to call us on Monday

آن ها قصد دارند دوشنبه با ما تماس بگیرند.

برای ساخت جمله به کمک be going to از قاعده زیر استفاده می کنیم. یعنی بعد از فاعل be going to ، فعل اصلی و بقیه جمله را می آوریم.

دستور زبان انگلیسی

از الگوی زیر برای برنامه ها و تصمیماتی که از قبل گرفته شده اند استفاده می شود.

فعل به شکل ساده  +  going to  + am/is/are   +  فاعل

مثال

.We are going to travel to Brazil

تفاوت آینده ی ساده با آینده ی قطعی  ( فرق will با going to )

از be going to  زمانی استفاده می کنیم که تصمیم از قبل گرفته شده باشد و  انجام آن قطعی باشد.

اما از  will زمانی استفاده می کنیم که تصمیم در همون لحظه گرفته شده باشد.

امیدوارم فرق will با going to  را فهمیده باشید.

سوالی کردن: برای سوالی کردن جمله دارای عبارت be going to فعل tobe را به اول جمله می آوریم.

مثال

.She is going to buy some meat

او قصد دارد قدری گوشت بخرد.

?Is she going to buy some meat

آیا او قصد دارد قدری گوشت بخرد؟

منفی کردن: برای منفی کردن جمله ی دا رای عبارت  be going to کافی است بعد ازفعل to be کلمه  not را اضافه کنیم.

مثال

.The teacher is not going to finish this lesson before the holiday

معلم قصد ندارد این درس را قبل از تعطیلات تمام کند.

از be going to می توانیم برای زمان گذشته هم استفاده کنیم. برای زمانی که قرار بوده کاری انجام شود اما انجام نشده است.

مثال

.They were going to cook shrimp last night but forgot

آن ها دیشب قصد داشتند {خوراک} میگو درست کنند اما فراموش کردند.

.That stupid boy was going to offend the dog but it bited him

آن پسر احمق قصد داشت سگ را اذیت کند اما سگ او را گاز گرفت.

نکته: معمولا بعد از  be going to ، از دو فعل go  و come استفاده نمی شود بلکه به جای آن ها از زمان حال استمراری با قید زمان مشخص استفاده می شود.

مثال

.He is going to come my home tomorrow

او قصد دارد فردا به خانه من بیاید.

.He is coming my home tomorrow

او دارد به خانه من می آید.

.My sister is going to go outdoor 1 hour later

خواهرم قصد دارد یک ساعت بعد به بیرون برود.

.My sister is going outdoor 1 hour later

خواهرم دارد یک ساعت بعد به بیرون می رود.

توصیه می کنم قبل از مطالعه ادامه متن فیلم آموزش زبان انگلیسی زیر را ببینید.

دستور زبان انگلیسی ، آموزش زبان انگلیسی آنلاین – شنیداری و صحبت کردنی

.You may use future tense to ask someone about their plans or explain about your own plans

با استفاده از فعل زمان آینده می توانید از مردم درباره برنامه هایشان بپرسید یا درباره برنامه های خودتان توضیح دهید.

برای نمونه به مکالمه زبان انگلیسی زیر توجه کنید. این مکالمه از کتاب اقتباس شده است.

?What are you going to do this weekend

قصد داری آخر این هفته کجا بروی؟

.I am going to go to Golestan jungle

قصد دارم به جنگل گلستان بروم.

?Will you visit a museum

آیا از یک موزه دیدن خواهی کرد؟

.No, I am going to go out and enjoy the wildlife

نه. قصد دارم بیرون بروم و از حیات وحش لذت ببرم.

برای رساندن منظور می توانید از عبارات زیر هم استفاده کنید.

What will/are you going to do? I will/am going to……..

مطلب مرتبط:  پاسخ کتاب کار زبان دهم - تدریس کامل درس اول کتاب کار زبان پایه دهم

Where are you going to go? (where will you go)? I’m going to go to…….. (I will go…………)

.Listen to the following conversations and tick what the speaker is going to do

به مکالمات زیر گوش کنید و کارهایی را که گوینده قصد دارد انجام دهد را تیک بزنید.

Cnversation1

یادگیری زبان انگلیسی : مکالمه ۱

?Where are you going to go this summer

این تابستان قصد دارید کجا بروید؟

.I am going to go to Brazil

من قصد دارم به برزیل بروم.

?Really? What will you do there

واقعا؟ آن جا چه خواهی کرد؟

.I am going to go visit people and places

قصد دارم از مردم و اماکن دیدن کنم.

?What’s interesting about Brazil

نکته جالب در مورد برزیل چیست؟

.Well, it’s nature and wild animals

خب ! طبیعت و حیوانات وحشی آن.

 1. Alice is going to go to

آلیس قصد دارد برود به ……

         برزیل                            استرالیا

دستور زبان انگلیسی

 1. Alice will visit

آلیس دیدن خواهد کرد از ……..

   اماکن                     مردم

دستور زبان انگلیسی

conversations 2

یادگیری زبان انگلیسی : مکالمه ۲

?Are you going to stay home this weekend

آیا شما قصد دارید این آخر هفته در خانه بمانید؟

.No, we won’t. we’ll go out

نه. نخواهیم ماند. بیرون خواهیم رفت.

?Where will you go

کجا خواهید رفت؟

.We are going to visit our relatives in Varamin

ما قصد داریم از اقواممان در ورامین دیدن کنیم.

?Will you do anything else

آیا کار دیگری هم خواهید کرد؟

.I am not sure yet

هنوز مطمئن نیستم.

 1. Shahab is going to دستور زبان انگلیسی
 1. His family will

 دستور زبان انگلیسی

برای تقویت زبان ، باید ترجمه فارسی به انگلیسی را هم تمرین کنید. برای این منظور توصیه می کنیم با دوستان و معلم خود به انگلیسی صحبت کنید.

 دستور زبان انگلیسی

آموزش زبان انگلیسی دهم : تلفظ

گاهی در زبان انگلیسی در حین صحبت ، تن صدا را بالا یا پایین می برند. با این کار منظور گوینده بهتر به مخاطب منتقل می شود. به این کار تغییر آهنگ صدا می گوییم.

آهنگ صدا در زبان انگلیسی به ۳ نوع تقسیم می شود:

دستور زبان انگلیسی

آهنگ نزولی: یعنی تن صدا را در یک سیلاب نهایی استرس دار از  یک کلمه یا گروهی از کلمات پایین بیاریم.

نکته: آهنگ نزولی در سوالاتی که با کلمات پرسشی wh شروع می شوند خیلی رایج است.

مثال:

دستور زبان انگلیسی

معنی ها :

نزدیک ترین اداره پست به این جا کجا است؟

فیلم کِی تمام می شود؟

دو مثال دیگر :

دستور زبان انگلیسی

من فکر می کنم ما کاملا گم شده ایم.

باشه. این مجله ای است که تو می خواستی.

.Listen to the following sentences. They have all falling intonation

به جمله های زیر گوش کنید. این جمله ها همه آهنگ نزولی دارند.

 دستور زبان انگلیسی

برای دریافت معنی جملات و شنیدن نحوه تلفظ جملات به فیلم آموزش زبان انگلیسی بالا مراجعه کنید.

.Listen and find where the sentence finishes. Do this by putting a full stop (.) or capitalization

آموزش زبان انگلیسی دهم : به جمله های زیر گوش کنید و ببینید که جمله کجا تمام می شود. این کار را با بزرگ نویسی حرف اول جمله و قرار دادن نقطه در پایان جمله انجام دهید.

 توضیح: در زبان انگلیسی جمله با حرف بزرگ آغاز می شود و در پایان جمله حتما باید نقطه قرار دهیم.

انگلیسی دهم تجربی ، ریاضی و انسانی : متن تصحیح شده را در زیر می توانید ببینید.

دستور زبان انگلیسی

برای دریافت معنی جملات فوق به فیلم آموزش زبان انگلیسی بالا مراجعه کنید.

دستور زبان انگلیسی

دستور زبان انگلیسی : اسم {Noun}

اسم ها را در زبان انگلیسی از یک لحاظ به چهار نوع تقسیم می کنند. این طبقه بندی را همراه با مثال ها می توانید در زیر ببینید.

دستور زبان انگلیسی

Read the second paragraph of the reading passage , find the nouns and write them in the correct circles of the word web. You can add more circles

پاراگراف دوم متن ریدینگ را بخوانید. اسم ها را یافته و در حلقه های مناسب در زیر طبقه بندی کنید. در صورت لزوم ، حلقه های بیشتری به تصویر اضافه کنید.

 دستور زبان انگلیسی

نتیجه طبقه بندی به صورت زیر است:

دستور زبان انگلیسی

دستور زبان انگلیسی : اسم های مفرد و جمع {singular and plural}

اسم ها در زبان های مختلف از جمله زبان انگلیسی به دو دسته مفرد و جمع طبقه بندی می شوند.

در زبان انگلیسی اسم های مفرد خود به دو دسته زیر تقسیم می شوند:

 دستور زبان انگلیسی

چند مثال برای جمع بستن اسم های با قاعده:

 دستور زبان انگلیسی

چند مثال برای جمع بستن اسم های بی قاعده:

دستور زبان انگلیسی

اسم های بی قاعده ، همان طور که از اسم شان معلوم است از قاعده خاصی پیروی نمی کنند بلکه باید شکل جمع آن ها را بیاموزیم.

.Write the correct form of each noun

در زیر فرم صحیح هر اسم را بنویسید.

 دستور زبان انگلیسی

جواب ها را در زیر می توانید ببینید. هر جا که کلمه نیاز به تغییر ندارد با علامت تیک مشخص شده و هر جا کلمه نیاز به جمع بستن داشته ، این کار را انجام داده ایم.

 دستور زبان انگلیسی

در کتاب کار انگلیسی دهم ، تمرین های مشابه زیادی در زمینه اسم ها مطرح شده است.

دستور زبان انگلیسی : اسم های خاص و عام

اسم ها از یک لحاظ به دو دسته خاص و عام تقسیم می شوند:

اسم های عام: اسم هایی هستند که به یک مفهوم عام اشاره دارند.

اسم های خاص: اسم هایی که به چیز یا شخص خاصی اشاره دارند.

مثل این موارد. در تصویر زیر ، سه مورد بالایی اسم های عام و سه مورد پایینی اسم های خاص هستند.

 دستور زبان انگلیسی

.Circle the correct answer

سوالات زبان انگلیسی پایه دهم : در متن زیر ، دور جواب های درست خط بکشید.

 1. /Today, (Iran/ iran)’s mountains and plains are the natural (Home

home) of many animals. One of them is the black (Bear/ bear) which

.lives in a few (Parts/ parts) of the country

 1. Amin (Askari/ askari) is a pilot. He is 40 (Years/ years) old. He lives

.with his (Wife/ wife) and his two daughters in (Tabriz/ tabriz). He loves his job

 1. The (Persian/ persian) Gulf is a very important sea. It is between Iran and some (Arab/ arab) countries
 2. Its (Wildlife/ wildlife) is amazing. You can see some beautiful (Sea/ sea) animals such as (Dolphins/ dolphins) there

جواب ها را در زیر می توانید ببینید.

 دستور زبان انگلیسی

دستور زبان انگلیسی : نشانه های اسم

در انگلیسی تعدادی اسم وجود دارند که قبل از اسم ها می آیند. در جدول زیر تعدادی از این اسامی را می توانید ببینید. این اسم ها در ستون سمت چپ با رنگ قرمز مشخص شده اند.

در ستون سمت راست ، مثال های مربوط به هر اسم را می توانید ببینید.

 دستور زبان انگلیسی

:Read the following sentences and circle the nouns

نمونه سوال درس اول زبان انگلیسی دهم : جملات زیر را بخوانید و دور اسم ها خط بکشید.

.The weather is beautiful in the spring

هوا در بهار زیبا است.

.This is a low mountain, but those mountains are high

این یک کوه کم ارتفاع است اما آن کوه ها مرتفعند.

.Nasim read a book on the bus last week

نسیم هفته قبل در اتوبوس یک کتاب خواند.

 Some people do not take care of animals

بعضی از مردم از حیوانات مراقبت نمی کنند.

.I saw two wolves in the zoo of Shiraz

من در باغ وحش شیراز دو گرگ دیدم.

جواب ها را در زیر می بینید. زیر اسم ها خط کشیده شده است.

دستور زبان انگلیسی

بقیه دروس زبان انگلیسی پایه دهم و کتاب کار انگلیسی دهم را در همین سایت مشاهده کنید.

امیدوارم از آموزش زبان انگلیسی آنلاین ما نهایت استفاده را ببرید.

دستور زبان انگلیسی و تدریس کامل درس اول زبان انگلیسی پایه دهم را در این مقاله بیاموزید.

English-language-grammer-1

دستور زبان انگلیسی ، زبان انگلیسی پایه دهم ، دستور زبان انگلیسی ، ترجمه انگلیسی به فارسی ، ترجمه فارسی به انگلیسی ، مکالمه زبان انگلیسی ، نمونه سوال درس اول زبان انگلیسی دهم ، فیلم آموزش زبان انگلیسی ، آموزش زبان انگلیسی آنلاین ، یادگیری زبان انگلیسی ، سوالات زبان انگلیسی پایه دهم ، انگلیسی دهم تجربی ، فرق will با going to ، زمان آینده ساده در انگلیسی ، کتاب کار انگلیسی دهم ، ترجمه ریدینگ زبان انگلیسی دهم

اگر مطلب فوق به‌درد‌بخور است، با بقیه به اشتراک بگذارید تا از آن استفاده کنند:

مطالب مرتبط

47 نظرات
بیشترین رای
جدیدترین قدیمی ترین
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها