پاسخ کتاب کار زبان دهم – تدریس درس ۳ کتاب کار دهم

پاسخ کتاب کار زبان دهم در سایت خلایق – درس سوم

پاسخ کتاب کار زبان دهم – در این جا کلیه مطالب درس سوم کتاب کار زبان دهم را تدریس کرده و تمرینات آن را حل می کنیم.

ویدئوی اول:

پاسخ کتاب کار زبان دهم

بخش اول : درک مطلب

?Who is a scientist

دانشمند کیست؟

.The world around us is full of amazing things

دنیای اطراف ما پر از چیزهای شگفت آور است.

.Knowing this beautiful world is very interesting for humans

شناخت این دنیای زیبا برای انسان ها خیلی جالب است.

.One group of people who study the world are scientists

گروهی از مردم که بر روی جهان مطالعه می کنند دانشمندان هستند.

.A scientist studies nature, animals, or people

یک دانشمند بر روی طبیعت ، حیوانات یا مردم مطالعه می کند.

.Scientists work hard and do research to solve problems, find facts or invent new things

دانشمندان سخت کار می کنند و تحقیق می کنند تا  مسائل را حل کنند ،  وقایع را بیابند یا چیزهای جدید اختراع کنند.

.Scientists learn about the world by observing and experimenting

دانشمندان با مشاهده و آزمایش در مورد جهان چیزها را می آموزند.

.There are different types of scientists

انواع مختلفی دانشمند وجود دارد.

.Some of them study plants, earth, seas, or animals

برخی از آن ها روی گیاهان ، زمین ، دریاها یا حیوانات مطالعه می کنند.

.Others study people and how they behave and learn

عده ای دیگر بر روی مردم و  ] این که مردم [ چگونه رفتار می کنند و یاد می گیرند ، مطالعه می کنند.

.Some scientists like to study history or languages

برخی از دانشمندان علاقمندند  در مورد تاریخ یا زبان ها مطالعه کنند.

.Others are interested in making new things

عده ای دیگر علاقمند به ساخت چیزهای جدید هستند.

.They want to make people’s lives easier

آنها می خواهند زندگی مردم را راحت تر کنند.

.Some scientists become very famous and rich

برخی از دانشمندان خیلی مشهور و ثروتمند می شوند.

.Many people around the world may remember their names and faces

نام و قیافه ی  آن ها ممکن است در سراسر دنیا در یاد خیلی از مردم بماند.

.’But this is not what they call ‘success

اما این چیزی نیست که آن ها موفقیت بنامند.

.They feel successful when they solve problems  and  find answers to their questions

آن ها وقتی احساس موفقیت می کنند که مسائل را حل کنند و جواب های سوالاتشان را بیابند.

پاسخ کتاب کار زبان دهم

True or False

درست یا نادرست

.Only scientists like to study the world

فقط دانشمندان دوست دارند جهان را مطالعه کنند. (نادرست)

.There are different types of scientists

انواع مختلفی دانشمند وجود دارد. (درست)

.Scientists think ‘success’ means becoming rich

دانشمندان فکر می کنند موفقیت به معنای ثروتمند شدن است. (نادرست)

.Answer the following questions

به سوالات زیر جواب دهید.

?How do scientists learn about the world

دانشمندان چگونه در مورد جهان کسب اطلاعات می کنند {می آموزند}؟

.They work hard and do research

آن ها سخت کار کرده و تحقیق می کنند.

? What does an inventor do

یک مخترع چه می کند {کار یک مخترع چیست}؟

.He makes new things

او چیزهای جدید درست می کند.

? Do you like to do research about the world

آیا شما دوست دارید درباره جهان تحقیق کنید؟

.Yeah , I do

بله. دوست دارم.

ویدئوی دوم:

کتاب کار زبان دهم

پاسخ کتاب کار زبان دهم

.Unscramble the following sentences

پاسخ کتاب کار زبان دهم – جمله های زیر را مرتب کنید.

doing research / a new medicine / when / was /she / Shirin / found /

.Shirin found a new medicine when she was doing a research

شیرین در حین تحقیق داروی جدیدی کشف کرد.

the injured animal / they / trying hard / were / to save /

.They were trying hard to save the injured animal

آن ها داشتند سخت تلاش می کردند تا حیوان زخمی را نجات دهند.

English / as a translator / worked / when / he / studying / Hassan / was / at university /

.Hassan worked as a translator when he was studying English at university

حسن وقتی داشت در دانشگاه انگلیسی می خواند به عنوان یک مترجم فعالیت می کرد.

?called him / Reza / studying / Arabic book / when / his / was / his mother /

?Was Reza studying his Arabic book when his mother called him

مطلب مرتبط:  جواب سوالات کتاب کار زبان دهم - تدریس کامل درس چهارم کتاب کار

آیا وقتی مادر رضا صدایش کرد داشت کتاب عربی را مطالعه می کرد؟

.Look at this photo. My uncle took it yesterday at 8 o’clock. Then complete the sentences

به این عکس نگاه کنید. عمویم آن را در ساعت ۸ صبح دیروز گرفت. سپس جمله ها را کامل کنید.

پاسخ کتاب کار زبان دهم

کتاب کار زبان دهم

.My father was reading a newspaper

پدرم داشت روزنامه می خواند.

.—————————————————–  My mother

.————————————————-My sister was

.———————————————- My brother was

.———————————————–My grandfather

جمله های کامل شده به صورت زیر است:

پاسخ کتاب کار زبان دهم

معنی جملات فوق به صورت زیر است:

پدرم داشت روزنامه می خواند.

مادرم داشت کتابی می خواند.

خواهرم داشت تکالیفش را انجام می داد.

برادرم داشت با لپ تابش کار می کرد.

پدربزرگم داشت به رادیو گوش می کرد.

.Write what you were doing at the given times

پاسخ کتاب کار زبان دهم – بنویسید در زمان های نامبرده داشتید چه می کردید؟

————————————————————————-, Yesterday afternoon

——————————————————————-, Last week this moment

—————————————————————————– ,This morning at 5

——————————,When my mother was cooking dinner last night

جمله های فوق را به روش های مختلفی می توان تکمیل کرد. چند نمونه از جواب های ممکن را می توانید ببینید:

پاسخ کتاب کار زبان دهم

اما معنی جملات:

دیروز بعد از ظهر داشتم با دوستانم فوتبال بازی می کردم.

هفته قبل در این لحظه من داشتم به دوستم گیتار یاد می دادم.

در ساعت ۵ امروز صبح داشتم پیاده سر کارم می رفتم.

دیشب وقتی مادرم داشت شام می پخت یک بشقاب افتاد زمین و شکست.

پاسخ کتاب کار زبان دهم

.’Read the following text. Complete it with appropriate ‘self-pronouns

متن زیر را بخوانید. با ضمیرهای  self جملات را کامل کنید.

Yesterday I was all alone. I was cleaning the house.  As no one was helping me, I was doing everything ——————- . It –was very difficult. I remember how my mother cleaned the house—————-when we didn’t help her

.I was still working when my mother came in. I was cleaning the kitchen

?”——————————She asked: “Babak, did you do that

.”I answered: “Yes, mom, ——————-.  I did it for you

.She said, Thank you, dear

.“But now wait, don’t do that ——————– . Let’s do everything  together

جواب ها :

پاسخ کتاب کار زبان دهم

معنی جملات :

تمام دیروز  را تنها بودم. داشتم خانه را تمیز می کردم. چون هیچ کس نبود به من کمک کند داشتم همه کارها را خودم انجام می دادم. خیلی سخت بود. یادم می آید مادرم وقتی ما کمکش نمی کردیم چگونه خودش خانه را تمیز می کرد.

احساس تاسف و شرمندگی کردم. وقتی مادرم آمد هنوز داشتم کار می کردم. داشتم اشپزخانه را تمیز می کردم. پرسید: بابک خودت این کار را کردی؟

جواب دادم بله مامان. خودم. این کار رو به خاطر تو کردم. او گفت: ممنونم عزیزم. اماالان صبر کن ، این کار رو خودت نکن. بیا با هم انجام دهیم.

و حالات سوالات مربوط به این متن و جواب آن ها:

  ?Did Babak’s brothers clean the house themselves

.No , he clean the house himself

? Was Babak cleaning the room when his mother came in

.Yes , he was cleaning the room when his mom came in

? Will his mother clean the kitchen herself

.No , they will clean the kitchen together

معنی جملات را ببینید.

آیا برادران بابک خانه را خودشان تمیز کردند؟

نه. او خودش خانه را تمیز کرد.

آیا وقتی مادر بابک رسید داشت خانه را تمیز می کرد؟

بله وقتی مادرش رسید او داشت اتاق را تمیز می کرد.

آیا مادرش آشپزخانه را خودش تمیز خواهد کرد؟

نه. آن ها آشپزخانه را با هم تمیز خواهند کردند.

ویدئوی سوم:

پاسخ کتاب کار زبان دهم

پاسخ کتاب کار زبان دهم

بخش سوم : لغت

.Read the descriptions and find the word

توضیحات را خوانده و کلمه {مربوطه} را بیابید.

.a person who does research and finds facts

شخصی که تحقیق کرده و وقایع را کشف می کند.

.to stop doing something

توقف انجام کاری

.something that you believe

چیزی که شما {بهش} باور دارید.

.to grow or change into a stronger, larger or better form

رشد کردن یا تغییر به شکلی بزرگ تر ، قوی تر یا بهتر

.to find an answer to a problem

کشف یا جواب دادن به یک مساله

جواب ها به صورت زیرند. برای دریافت توضیحات بیشتر به ویدئوی سوم در بالا مراجعه کنید.

مطلب مرتبط:  دستور زبان انگلیسی و ترجمه انگلیسی به فارسی درس اول زبان 10

پاسخ کتاب کار زبان دهم

پاسخ کتاب کار زبان دهم

.One odd out

{در هر گروه} یکی با بقیه فرق دارد {آن را پیدا کنید}.

  1. a. find                  b. solve               c. invent           d. attend
  2. a. grow up           b. develop          c. destroy         d. increase
  3. a. inventor           b. researcher     c. farmer          d. thinker
  4. a. observatory     b. library            c. laboratory    d. memory
  5. a. powerful          b. weak              c. strong           d. energetic

برای دریافت معنی این کلمات به ویدئوی بالا مراجعه کنید.

پاسخ کتاب کار زبان دهم

.Math the column A and B

دانلود پاسخ کتاب کار زبان دهم – ستون های A و B را با هم تطبیق دهید.

پاسخ کتاب کار زبان دهم

جوابها را با گلوله های هم رنگ مشخص کرده ایم. برای دریافت توضیحات بیشتر به ویدئوی بالا مراجعه کنید.

پاسخ کتاب کار زبان دهم

.Put these famous people in four groups

دانلود پاسخ کتاب کار زبان دهم – این افراد مشهور را در ۴ گروه طبقه بندی کنید.

پاسخ کتاب کار زبان دهم

جواب ها را می توانید در زیر ببینید.پاسخ کتاب کار زبان دهم

.Fill in the blanks with the given words

کتاب کار زبان دهم با جواب – جاهای خالی را با کلمات داده شده پر کنید.پاسخ کتاب کار زبان دهم

.The airplane is one of the greatest ———————— of human

.Some scientists are very ————————– in their lives

.When children ———————- their personality changes

?Do you ——————– what she was saying about Mars

.He changed the —————– to have more light in the room

جمله های تکمیل شده به صورت زیرند. توضیحات بیشتر و معنی این جملات را می توانید در ویدئوی سوم ببینید.

پاسخ کتاب کار زبان دهم

.Use appropriate nouns with the following verbs

کتاب کار زبان دهم با جواب – با فعل های زیر از اسامی مناسب استفاده کنید.

پاسخ کتاب کار زبان دهم

جواب ها :

پاسخ کتاب کار زبان دهم

ویدئوی چهارم:

پاسخ کتاب کار زبان دهم

بخش چهارم : تلفظ

.Say the sentences with emphatic stress over the appropriate element

پاسخ تمرینات کتاب کار زبان دهم – جملات را با استرس تاکیدی بر روی بخش مربوطه بیان کنید.

(I was reading Arabic. (Not Amir

.I was reading Arabic not Amir

(I was reading Arabic. (Not writing Arabic

.I was reading Arabic not writing Arabic

(I was reading Arabic. (Not English

.I was reading Arabic not writing Arabic

به ویدئوی بالا مراجعه کنید.

ویدئوی پنجم :

پاسخ کتاب کار زبان دهم

بخش پنجم : نوشتاری

.Complete the spelling of words

پاسخ تمرینات کتاب کار زبان دهم – املای کلمات زیر را کامل کنید.

r … m … mb … r

at … e … d

b u … … d

in … e … t

cr … … te

b … l … … ve

کلمات کامل شده به صورت زیرند.

پاسخ کتاب کار زبان دهم

 

.Complete the word family chart

پاسخ تمرینات کتاب کار زبان دهم – جدول کلمات هم خانواده زیر را کامل کنید.

پاسخ کتاب کار زبان دهم

جوابها را ببینید. برای توضیحات بیشتر به ویدئوی بالا مراجعه کنید.

پاسخ کتاب کار زبان دهم

.Read the text. Find nouns, adjectives and verbs. Write them in appropriate columns

 پاسخ تمرینات کتاب کار زبان دهم – متن را بخوانید. اسم ها ، صفت ها و فعل ها را یافته و در ستون های مناسب بنویسید.

Yesterday, it was snowing heavily. Maryam was playing inside. She really wanted to go out to play. But she stayed in because it was very cold outside. She was thinking about what to do to have fun inside the house. She went into her room. She was looking at her things when her

.friend Mina called. She lives next door. Mina was coming to Maryam’s house with her mother

.She was bringing some interesting books and games

.They were reading and playing all evening

.They really had a good time

جواب ها به صورت زیرند. توضیح کامل در ویدئو موجود است.

پاسخ کتاب کار زبان دهم

پاسخ کتاب کار زبان دهم در سایت خلایق – درس سوم

پاسخ کتاب کار زبان دهم , کتاب کار زبان دهم , کتاب کار زبان دهم با جواب , پاسخ تمرینات کتاب کار زبان دهم , جواب سوالات کتاب کار زبان دهم , دانلود پاسخ کتاب کار زبان دهم

اگر مطلب فوق به‌درد‌بخور است، با بقیه به اشتراک بگذارید تا از آن استفاده کنند:

مطالب مرتبط

Subscribe
اطلاع رسانی برای :
50 نظرات
بیشترین رای
جدیدترین قدیمی ترین
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها