این سایت به فروش میرسد. به واتس آپ شماره زیر، پیام ارسال فرمایید. 

09305140449

پاسخ کتاب کار زبان دوازدهم – تدریس درس اول کتاب کار زبان دوازدهم

پاسخ کتاب کار زبان دوازدهم را در سایت خلایق ببینید.

در مقاله حاضر پاسخ کتاب کار زبان دوازدهم – البته درس اول کتاب کار – را می توانید ببینید. هدف از ارائه این مطالب دسترسی رایگان همه دانش آموزان به آموزش سریع ، رایگان و با کیفیت است.  متن ها را ترجمه و تمرین ها را حل کنید و با جواب های ما مقایسه نمایید. این بهترین راه یادگیری یک درس است.

پاسخ کتاب کار زبان دوازدهم

پاسخ کتاب کار زبان دوازدهم

آماده شوید.

.Write the names of the following people

آموزش زبان انگلیسی پایه دوازدهم – نام افراد زیر  را بنویسید.

پاسخ کتاب کار زبان دوازدهم .

Muhammad Husayn Tabataba’i

پاسخ کتاب کار زبان دوازدهم

Amir Kabir

پاسخ کتاب کار زبان دوازدهم

Dr. Maryam Mirzakhani

پاسخ کتاب کار زبان دوازدهم

Tahereh Saffarzadeh

پاسخ کتاب کار زبان دوازدهم

Gholamreza Takhti

پاسخ کتاب کار زبان دوازدهم

Ali-Akbar Dehkhoda

پاسخ کتاب کار زبان دوازدهم

?B. Do you know why we appreciate their work

آموزش زبان انگلیسی پایه دوازدهم – آیا می دانید چرا از کار آن ها تقدیر می کنیم؟

  .Muhammad Husayn Tabataba’i was an Islamic philosopher

محمد حسین طباطبایی یک فیلسوف اسلامی بود.

.Amir Kabir was one of the most greatest improvers who has lived ever in Iran
امیر کبیر یکی از بزرگ ترین آبادگرانی بود که تا بحال در ایران زیسته است.
 .Dr. Maryam Mirzakhani was a mathematician
دکتر مریم میرزا خانی یک ریاضیدان بود.
.Tahereh Saffarzadeh was a poet , and Qoran researcher
طاهره صفارزاده یک شاعر و محقق قرآنی بود.
.Gholamreza Takhti was a great wrestler
غلامرضا تختی یک کشتی گیر بزرگ بود.
.Ali-Akbar Dehkhoda has written Dehkhoda dictionary
علی اکبر دهخدا دیکشنری دهخدا را نوشته است.
پاسخ کتاب کار زبان دوازدهم

پاسخ کتاب کار زبان دوازدهم

بخش اول : درک ریدینگ

;It is very important for us to respect our elders. It is also important to note that elders were not born elders

.they were kids like us and now have grown old

برای ما بسیار مهم است که که به بزرگ ترهایمان احترام بگذاریم. همچنین مهم است یاداوری کنیم که بزرگ تر ها بزرگ تر به دنیا نیامده بودند ، آن ها کودکانی بودند مثل ما و اکنون پیر شده اند.

.A few years hence we will also grow older

از این رو ، چند سال دیگر ما هم پیر خواهیم شد.

If today we respect them, our present and future generations will carry those values and will learn to respect us as well when we grow old

اگر ما امروز به آن ها احترام بگذاریم ، نسل های حاضر و آینده قدر آن ها را خواهند دانست و یاد خواهند گرفت وقتی پیر شدیم به ما هم احترام بگذارند.

.Elders have a lot to share with us: their life experiences, their failures , their successes and many more

بزرگ تر ها چیزهای زیادی برای به اشتراک گذاشتن با ما دارند: تجربیات زندگی ، شکست ها و موفقیت هایشان و خیلی چیزهای دیگر.

Thus we need to care for them because they deserve to be cared for. Respect and care for elders start with our parents as they are our real first teachers in our life

بنابراین لازم است از آن ها مراقبت کنیم چون آن ها لایق مراقبت هستند.  احترام و مراقبت از بزرگ ترها از والدینمان شروع می شود چون آن ها اولین معلمان واقعی زندگی مان هستند.

No matter what we do in life, who we are, and where we live, we must love them as they love us unconditionally. They feel honored when we appreciate and respect them

مهم نیست که ما در زندگی چه می کنیم، چه کسی هستیم و در کجا زندگی می کنیم، ما باید آنها را دوست داشته باشیم چون آنها بدون هیچ قید و شرطی ما را دوست دارند. وقتی ما ار آنها قدردانی کرده و به آنها احترام می گذاریم، آن ها احساس افتخار می کنند.

So it is our duty to help them when needed because they are not young enough to handle things on

.their own like before

بنابراین وظیفه ما این است که در صورت نیاز به آنها کمک کنیم ، زیرا آنها به اندازه کافی جوان نیستند که بتوانند اموراتشان را مانند قبل کنترل کنند.

پاسخ کتاب کار زبان دوازدهم

پاسخ کتاب کار زبان دوازدهم

.Using the following question starters, generate questions and then answer them

آموزش زبان انگلیسی پایه دوازدهم – با استفاده از کلمات پرسشی زیر ، سوالاتی مطرح کرده و به آن ها پاسخ دهید.

?Why

?How

?What

?Who

این تمرین بر عهده دانش آموزان واگذار می شود. درباره این کلمات در بخش قواعد درس اول توضیح دادیم. برای کسب اطلاعات بیشتر ، این جا کلیک کنید.

.Find what the underlined pronouns refer to

زبان انگلیسی پایه دوازدهم – ضمیرهایی که زیرشان خط کشیده شده به چه چیزی اشاره دارند؟

 Paragraph 1: they

اشاره دارد به بزرگ ترها (elders)

    Paragraph 2: they

مطلب مرتبط:  دانلود کتاب انگلیسی دوازدهم - تدریس درس اول زبان 12 به همراه حل تمام تمرینات

اشاره دارد به والدین ما ( our parents)

Paragraph 3: them

اشاره دارد به والدین ما ( our parents)

.Skim the text and write a title for it

زبان انگلیسی پایه دوازدهم – متن را skim کرده و برای آن عنوانی بیابید.

در مورد skimming متن در درس دوم کتاب زبان پایه یازدهم توضیح داده یم. برای یادآوری می توانید به این درس مراجعه کنید.

جواب تمرین را بر عهده دانش آموزان واگذار می کنیم.

پاسخ کتاب کار زبان دوازدهم

پاسخ کتاب کار زبان دوازدهم

بخش دوم : لغت

:Read the ‘text’ and find antonyms for the following words

زبان انگلیسی پایه دوازدهم – متن را خوانده و متضاد کلمات زیر را پیدا کنید.

past

متضاد : present

unreal

متضاد : real

hate

متضاد : love

finish

متضاد : start

.Match the definitions with the words

جواب سوالات کتاب کار زبان دوازدهم – تعاریف را با کلمات مطابقت دهید.

پاسخ کتاب کار زبان دوازدهم

جواب ها:

پاسخ کتاب کار زبان دوازدهم

معنی ها

all the people of about the same age within a society – generation

تمام مردم تقریبا هم سن در یک جامعه – نسل

  a lack of success in doing something – failure

عدم موفقیت در انجام کاری – شکست

  to be grateful for – appreciate

شکرگذار بودن – قدردانی کردن

  to be worthy – deserve

ارزشمند بودن – شایستگی داشتن

پاسخ کتاب کار زبان دوازدهم

.Fill in the blanks with the given words. Make the necessary changes

جواب سوالات کتاب کار زبان دوازدهم – جاهای خالی را با کلمات داده شده پر کنید. تغییرات لازم را اعمال کنید.

پاسخ کتاب کار زبان دوازدهم

.Parnia never ………… her toys with her cousins

.talking Students show their ……………  for the teacher by not

…………… Their first attempt to climb Sabalan ended in

………….The project will be completed two weeks

جواب سوالات کتاب کار زبان دوازدهم – جملات کامل شده را ببینید.

پاسخ کتاب کار زبان دوازدهم

معنی جمله های فوق به صورت زیر است:

پرنیا هرگز اسباب بازی هایش را با بچه های فامیلش شریک نمی شود.

دانش آموزان با صحبت نکردن (سکوت) احترامشان را نسبت به معلمشان نشان می دهند.

اولین تلاش آن ها برای صعود از سبلان ، به شکست ختم شد.

پروژه دو هفته بعد کامل خواهد شد.

.Complete the following verbs with a noun or an adjective

جواب سوالات کتاب کار زبان دوازدهم – افعال زیر را با یک اسم یا صفت کامل کنید.

grow

grow flowers (پرورش گل ها)

feel

feel good (احساس خوب داشتن)

handle

balanced handle (دستگیره تعادل)

care for

care for parents (مراقبت از والدین)

پاسخ کتاب کار زبان دوازدهم

پاسخ کتاب کار زبان دوازدهم

گرامر

.Make active and passive sentences

{با کلمات زیر} جملات معلوم و مجهول بسازید.

برای آشنایی با نحوه ساخت جملات مجهول برای زمان های مختلف به درس اول مراجعه کنید.

 hunter / the cruel / the gazelle / killed

       .Active:  The cruel hunter killed the gazelle – معلوم

معلوم : شکارچی بی رحم غزال را کشت.

.Passive : The gazelle was killed by the cruel hunter  – مجهول

مجهول : غزال توسط شکارچی بی رحم کشته شد.

 my mother/ Sina / gave / for his birthday / a book/

       .Active:  My mother gave Sina a book for his birthday   – معلوم

مادرم برای روز تولد سینا به او کتابی داد.

.Passive : A book was given Sina   – مجهول

کتابی به سینا داده شد.

 invented/ Baird/ the first television/ in 1924

       .Active:  Baird invented the  first television in 1924   – معلوم

بِرد در سال ۱۹۲۴ اولین تلویزیون را اختراع کرد.

      .Passive :The  first television was invented by Baird in 1924  – مجهول

اولین تلویزیون در سال ۱۹۲۴ توسط برد اختراع شد.

always / I / keep/ in the fridge/ the butter

.Active:  I always keep the butter in the fridge   – معلوم

من همیشه کره را در یخچال نگه داری می کنم.

      .Passive : The  butter always is kept in the fridge  – مجهول

کره همیشه در یخچال نگه داری می شود

did not/ inform /you/ us/ the results/ about

.Active: You did not inform us about the results   – معلوم

شما ما را از نتایج مطلع نکردید.

      .Passive : The  results were not informed  – مجهول

نتایج اطلاع رسانی نشدند.

.Write the passive verbs in the correct tenses

برای هر زمان ، فعل مجهول مناسب بیاورید.

(The robber …………………. by the police last week.  (find

(The first  fast  food  restaurants ………………….  in our city thirty years ago. (open

(I have two parrots. They …………….  in the cage. (keep

(Persian ………….  in Iran, Tajikstan and Afghanistan. (speak

(Jack’s money ……………..  in the train. (steal

جمله های تکمیل شده :

پاسخ کتاب کار زبان دوازدهم

معنی جملات :

سارق هفته قبل توسط پلیس پیدا شد.

اولین رستوران های فست فود در شهر ما ، ۳۰ سال پیش افتتاح شدند.

من دو طوطی دارم. آن ها در قفس نگه داری می شوند.

مطلب مرتبط:  کتاب کار زبان دوازدهم با جواب - تدریس کامل درس دوم

فارسی در ایران ، تاجیکستان و افغانستان صحبت می شود.

پول جک در قطار دزدیده شد.

پاسخ کتاب کار زبان دوازدهم

Complete the following sentences with appropriate tag questions

پاسخ کتاب کار زبان دوازدهم – جملات زیر را با استفاده از پرسشواره مناسب کامل کنید.

?………………………..It’s a lovely day

?……………………….You haven’t done your homework

?……………….There is a problem here

?…………………Hamid never says a word

?……………………Kate forgot to feed the chickens

جواب:

 پاسخ کتاب کار زبان دوازدهم

معنی

روز قشنگی است. مگه نه؟

شما تکالیفتان را انجام نداده اید. این طور نیست؟

اینجا مشکلی هست. نیست؟

حمید هرگز یک کلمه هم حرف نمی زند. مگه نه؟

کِیت فراموش کرد به جوجه ها غذا بدهد. مگه نه؟

پاسخ کتاب کار زبان دوازدهم

بخش چهارم : نوشتاری

.Complete the sentences with and, or, but and so

آموزش زبان انگلیسی پایه دوازدهم – جمله های زیر را با and , or , but و also کامل کنید.

.She didn’t invite me, ……………..  I didn’t go to her birthday party

.Robert can sing well, ………………..  he cannot draw well

.My grandfather can’t sleep, ………………………  he is going to drink a glass of hot milk

.I’m hungry, …………………..  there is no food in the kitchen

.We can take a taxi, …………………….  travel by train

.Reza and Saeed went swimming last week,  ………………  they had a nice time

جواب:

پاسخ کتاب کار زبان دوازدهم

معنی جمله ها :

او من را دعوت نکرد و من {هم} به جشن تولد او نرفتم.

رابرت می تواند به خوبی آواز بخواند اما نمی تواند به خوبی نقاشی بکشد.

پدربزرگم نمی تواند بخوابد بنابراین قصد دارد یک لیوان شیر داغ بخورد.

من گرسنه ام اما در آشپزخانه غذایی نیست.

ما می توانیم تاکسی بگیریم یا با قطار سفر کنیم.

رضا و سعید هفته پیش به شنا رفتند و بهشون خوش گذشت.

.Correct the underlined words using and, but, or and so

پاسخ کتاب کار زبان دوازدهم – کلماتی که زیرشان خط کشیده شده را با استفاده از and , but , or و so تصحیح کنید.

پاسخ کتاب کار زبان دوازدهم پاسخ کتاب کار زبان دوازدهم

او به رستوران رفت و غذا سفارش داد.

.It’s raining, or take your umbrella

جمله درست:                                                        .It’s raining, so take your umbrella

دارد باران می بارد پس چترت را ببر.

.It’s 3 p.m., so I’m not tired at all

جمله درست:                                                        .It’s 3 p.m., but I’m not tired at all

ساعت ۳ بعد از ظهر است اما من اصلا خسته نیستم.

.There is snow in the street, and it’s not too cold

جمله درست:                                      .There is snow in the street, but it’s not too cold

در خیابان برف وجود دارد اما {هوا} خیلی سرد نیست.

.Shiva has an exam tomorrow, but she must study well tonight

جمله درست:              .Shiva has an exam tomorrow, so she must study well tonight

شیوا فردا یک امتحان دارد بنابراین باید امشب به خوبی مطالعه کند.

.My uncle was very tired, or he went to sleep

جمله درست:                                                .My uncle was very tired, so he went to sleep

عمویم خیلی خسته بود بنابراین رفت تا بخوابد.

.C. Put the words in correct order

کتاب کار زبان دوازدهم – کلمات را مرتب کرده و جمله بسازید.

asked  / a question  / my teacher / so / replied / I

.My teacher asked a question so I replied

معلمم سوالی پرسید من هم جواب دادم.

studies / Mary / but / she / cannot / the exam / pass / a lot

.Mary studies a lot but she can not pass the exam

ماری زیاد مطالعه می کند اما نمی تواند امتحان را پاس می کند.

went  / my brother / to the library / at all  / he / didn’t / but / study

.My brother went to the library but he didn’t study at all

برادرم به کتابخانه رفت اما اصلا مطالعه نکرد.

Reza / the class / attend / in hospital / he / cannot / so / is

   .Reza is in hospital so he can not attend in the class

رضا در بیمارستان است بنابراین نمی تواند در کلاس شرکت کند.

پاسخ کتاب کار زبان دوازدهم را در سایت خلایق ببینید.

کتاب کار زبان دوازدهم , آموزش زبان انگلیسی پایه دوازدهم , زبان انگلیسی پایه دوازدهم , جواب سوالات کتاب کار زبان دوازدهم

اگر مطلب فوق به‌درد‌بخور است، با بقیه به اشتراک بگذارید تا از آن استفاده کنند:

مطالب مرتبط

30 نظرات
بیشترین رای
جدیدترین قدیمی ترین
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها