کتاب کار زبان دوازدهم با جواب – تدریس کامل درس دوم

تدریس کامل درس دوم کتاب کار زبان دوازدهم با جواب تمرینات

کتاب کار زبان دوازدهم با جواب تمرینات در سایت فرهیخته و مردمی خلایق. برای دریافت جواب تمرینات درس دوم کتاب کار ، در ادامه با ما همراه باشید.

کتاب کار زبان دوازدهم با جواب

کتاب کار زبان دوازدهم با جواب

آماده شوید.

.Complete the table with the name of dictionaries

نمونه سوالات زبان پایه دوازدهم – جدول را با نام دیکشنری ها کامل کنید.

کتاب کار زبان دوازدهم با جواب

چند مثال را در زیر می بینید.

کتاب کار زبان دوازدهم با جواب

.Write the names of four online dictionaries and their web addresses

نمونه سوالات زبان پایه دوازدهم – نام چهار دیکشنری آنلاین را به همراه آدرس وب شان را بنویسید.

آبادیس – گلاسب – بست دیک – فست دیکشنری

آدرس وب سایت ها :

کتاب کار زبان دوازدهم با جواب

کتاب کار زبان دوازدهم با جواب

کتاب کار زبان دوازدهم با جواب

بخش اول : درک ریدینگ

.A dictionary is a book which explains the meanings of words and expressions

دیکشنری کتابی است که معنی کلمات و اصطلاحات را توضیح می دهد.

.You can find words easily because dictionaries put them in alphabetical order

شما می توانید لغات را به سادگی پیدا کنید چون دیکشنری ها آن ها را به ترتیب الفبا قرار می دهند.

.(‘The word ‘dictionary’ comes from the Latin ‘dictio’ (‘saying

کلمه دیکشنری از کلمه لاتین dictio ( به معنی گفته ) می آید.

.There are several types of dictionaries

چندین نوع دیکشنری وجود دارد.

Dictionaries which explain words and how they are used; dictionaries which translate words from

one language to another; dictionaries of biography which tell about famous people; and technical dictionaries which explain the meanings of technical words

دیکشنری هایی که کلمات و نحوه استفاده از ان ها را نشان می دهند ، دیکشنری هایی که کلمات را از یک زبان به زبان دیگر ترجمه می کنند ، دیکشنری هایی بیوگرافی ( زندگی نامه ) که درباره افراد مشهور صحبت می کنند و دیکشنری های فنی که معانی کلمات فنی را توضیح می دهند.

 .’Dictionaries which explain what words mean give a clear ‘defnition of them

دیکشنری هایی که توضیح می دهند معنی کلمات چیست تعریف واضحی از آن ها می دهند.

.A good dictionary also gives more information about words

به علاوه ، یک دیکشنری خوب اطلاعات بیشتری درباره کلمات می دهد.

.For instance, it explains how they are pronounced

به طور مثال توضیح می دهد کلمات چگونه تلفظ می شوند.

.Usually the International Phonetic Alphabet (IPA) is used for this purpose

معمولا برای این منظور از الفبای آوایی بین المللی (IPA) استفاده می شود.

.There are also dictionaries which translate words into other languages

علاوه بر این دیکشنری هایی وجود دارد که کلمات را به زبان های دیگر ترجمه می کنند.

;Very often one volume translates both ways

اغلب اوقات یک کتاب ، دو روش را بیان می کند.

for example, half of the book is from English to Persian and the other half from Persian to English

برای نمونه ، نیمی از کتاب از انگلیسی به فارسی و نیم دیگر از فارسی به انگلیسی است.

When using a dictionary to find out how to say something in another language, one has to be careful to choose

.the right meaning

هنگامی که شخصی از یک دیکشنری استفاده می کند تا بفهمد چگونه چیزی را به زبان دیگر بیان کند ، باید مراقب باشد که معنی درست را انتخاب کند.

 . ‘A word like ‘right’ has several meanings in English, for example ‘correct’ and ‘the opposite of left

کلمه ای مثل right در انگلیسی چندین معنی دارد. به عنوان مثال به معنای “صحیح” و در معنای ” متضاد چپ” .

A word like ‘present’ may be used as an adjective, meaning ‘not absent’, as a noun, meaning ‘gift’ or as a verb, meaning ‘give

کلمه ای چون present می تواند در جایگاه صفت به معنی “غایب نبودن” ، در جایگاه یک اسم به معنی “هدیه” و در جایگاه فعل به معنی “دادن” است.

Words with different meanings exist in other languages, too. A good dictionary lists all the meanings of words to

.help people find the meaning that they look for

کلمات با معانی مختلف در سایر زبان ها هم وجود دارند. یک دیکشنری خوب همه معانی کلمات را فهرست می کند تا به مردم کمک کند معنی ای را که دنبالش هستند را بیابند.

.A complete dictionary also tells you about the origin of words and the story behind them

به علاوه یک دیکشنری کامل ، درباره ریشه کلمات و داستانی که در پشت آن ها وجود دارد هم به شما اطلاعات می دهد.

.’For example, the words like ‘pajamas’, ‘bazaar’ and ‘paradise’ entered English from Persian

برای نمونه کلماتی چون pajamas ( پیژامه ) , bazaar ( بازار ) و paradise ( بهشت ) از فارسی وارد انگلیسی شدند.

کتاب کار زبان دوازدهم با جواب

A. True or False

جزوه زبان انگلیسی دوازدهم – درست یا غلط

. A word starting with ‘p’ appears before a word starting with ‘m’ in a dictionary

در دیکشنری ، کلمه ای که با p شروع می شود قبل از کلمه ای که با m شروع می شود دیده می شود. ( نادرست )

.Some dictionaries do not give users the meaning of words

بعضی از دیکشنری ها معانی کلمات را به کاربران نمی دهند. ( نادرست )

.The word ‘bazaar’ is not English, originally

کلمه bazaar اصالتا انگلیسی نیست. (درست)

کتاب کار زبان دوازدهم با جواب

.B. Answer the following questions

جزوه زبان انگلیسی دوازدهم – به سوالات زیر جواب دهید.

?Why can we find words in a dictionary easily

چرا ما می توانیم کلمات را به سادگی در دیکشنری پیدا کنیم؟

.because dictionaries put them in alphabetical order

چون دیکشنری ها آن ها را به ترتیب الفبا قرار می دهند.

?What is the difference between technical dictionaries and biographical ones

تفاوت بین دیکشنری های فنی و بیوگرافی در چیست؟

.biographical dictionaries tell about famous people but technical dictionaries explain the meanings of technical words

دیکشنری هایی بیوگرافی ( زندگی نامه ) درباره افراد مشهور صحبت می کنند اما دیکشنری های فنی معانی کلمات فنی را توضیح می دهند.

مطلب مرتبط:  انگلیسی دوازدهم تجربی ، ریاضی و انسانی - درس سوم : انرژی تجدید پذیر

?’What is the origin of the word ‘dictionary

ریشه کلمه dictionary چیست؟

.(‘The word ‘dictionary’ comes from the Latin ‘dictio’ (‘saying

کلمه دیکشنری از کلمه لاتین dictio ( به معنی گفته ) می آید.

کتاب کار زبان دوازدهم با جواب

.C. Look up three different meanings for the words ‘arm’ and ‘foot’ in your dictionary

در دیکشنری خود به دنبال سه معنی مختلف برای کلمات arm و  foot بگردید.

arm

دست‌ (از شانه‌ تا نوک‌ انگشت‌)، بازو، شاخه‌، قسمت‌ ، شعبه‌ ، جنگ‌ افزار، سلاح‌، اسلحه‌، دسته‌ء‌ صندلی‌ یا مبل‌

foot

پا، قدم‌، پاچه‌ ، دامنه‌، هجای‌ شعری‌، پایکوبی‌ کردن‌، پازدن‌،پرداختن‌ مخارج‌

.D. Read the text again and highlight the most important ideas

دوباره متن را خوانده و ایده های مهم را هایلایت کنید.

در درس دوم زبان پایه دوازدهم درباره استراتژی هایلایت کردن صحبت کردیم. برای یادآوری اینجا کلیک کنید.

پاسخ این تمرین بر عهده دانش اموز واگذار می شود.

کتاب کار زبان دوازدهم با جواب

بخش دوم : لغت

.A. Odd one out

جزوه زبان انگلیسی دوازدهم – در هر سطر یکی از کلمات با بقیه فرق می کند. این کلمه را پیدا کنید.

a) elementary                  b) technical               c) advanced            d) intermediate

 a) app                              b)  CD                           c) PC                       d) cell phone

a) introduction                b) definition               c) pronunciation    d) collocation

a) effective                      b) useful                    c) confusing            d) helpful

a) spelling                       b) adverb                   c) preposition          d) adjective

جواب ها:

کتاب کار زبان دوازدهم با جواب

?B. What do the following items stand for

هر یک از گزینه های زیر علامت اختصاری چه چیزی هستند؟

:IT

Information Technology

فناوری اطلاعات ، تکنولوژی اطلاعات

:PC

personal computer
کامپیوتر شخصی

:IRIB

Islamic Republic of Iran Broadcasting

پخش جمهوری اسلامی ایران

:CD

compact disc
دیسک فشرده

:DVD

digital video disc
دیسک ویدئویی دیجیتال
کتاب کار زبان دوازدهم با جواب

.C. Match the definitions with the words

نمونه سوال زبان دوازدهم – تعریف ها و کلمات را با هم تطبیق دهید.

کتاب کار زبان دوازدهم با جواب

جواب

کتاب کار زبان دوازدهم با جواب

معنی ها :

سازماندهی کردن و به ترتیب قرار دادن – مرتب کردن

فکر کردن و اعتقاد داشتن – فرض کردن

چیزی که به جای چیز دیگر قرار می گیرد. – نماد

چیزی را در خود داشتن – در بر گرفتن

اینکه به کسی بگوییم چیزی خوب است – توصیه کردن

.D. Fill in the blanks with the given words. Make the necessary changes

نمونه سوال زبان دوازدهم – جاهای خالی را با کلمات داده شده پر کنید. تغییرات لازم را اعمال کنید.

کتاب کار زبان دوازدهم با جواب

…………………..This monolingual dictionary has about 50,000

?………………What does BC

.The building is a …………………………..of new and old styles

.The…………………… of the book is available on our website

 .Being able to communicate …………………. is one of the most important life skills

جواب:

کتاب کار زبان دوازدهم با جواب

معنی جملات کامل شده:

این دیکشنری تک زبانه حدود ۵۰۰۰۰ مَدخل دارد.

BC علامت اختصاری چیست؟

این ساختمان ترکیبی از سبک های جدید و قدیم است.

مقدمه این کتاب در وب سایت ما موجود است.

یکی از مهم ترین مهارت های زندگی “توانایی ارتباط برقرار کردن به طور موثر ” است.

کتاب کار زبان دوازدهم با جواب

کتاب کار زبان دوازدهم با جواب

بخش سوم : گرامر

.(Combine the following sentences. Use an appropriate relative pronouns (who, whom and which

نمونه سوال زبان دوازدهم – جملات زیر را با استفاده از ضمیرهای موصولی مناسب ترکیب کنید. (who , whom , which)

 .I saw the man. The man lives next door

من مرد را دیدم. مرد در خانه بغلی زندگی می کند.

 .I saw the man whom lives next door

من مردی را که در خانه بغلی زندگی می کند دیدم.

.The mechanic had an accident. He is very skillful

مکانیک تصادف کرد. او خیلی ماهر است.

.The mechanic who is very skillful had an accident

مکانیکی که خیلی ماهر است تصادف کرد.

.We bought some books. Our teacher suggested them

ما تعدادی کتاب خریدیم. معلممان آن ها را پیشنهاد کرد.

.We bought some books which our teacher suggested them

ما تعدادی کتاب را که معلممان پیشنهاد کرد را خریدیم.

.The students talked to the teacher. John met him before

دانش آموزان با معلم صحبت کردند. جان قبلا او را ملاقات کرد.

.The students talked to the teacher whom John met before

دانش آموزان با معلمی که قبلا جان ملاقات کرده بود صحبت کردند.

.She watched the DVD. Her father bought it

او DVD را تماشا کرد. پدرش آن را خرید.

.She watched the DVD which her father bought

او دی وی دی ای را که پدرش خرید را تماشا کرد.

.(B. Complete the following conditional sentences. (type II

دانلود کتاب زبان انگلیسی پایه دوازدهم – جملات شرطی نوع دوم زیر را کامل کنید.

 .I know you do not go to bed early these days. If you……………..(go) to bed earlier, you………………..(not be) tired

. I do not have a smart phone. If I …………………(have) one, I………………….. (use) an online dictionary

 He likes to learn French but cannot spend time practicing it. If he …………………..(have) more time, he………..(learn) French

 .We want to help you but we do not have enough information We …………(help) you if we……………. (know) how

مطلب مرتبط:  پاسخ کتاب کار زبان دوازدهم – تدریس درس اول کتاب کار زبان دوازدهم

 .I do not have a good job and cannot earn enough money. I………………(earn) a lot of money if I………….(get) a good job

در بخش دوم گرامر درس دوم ، در مورد شرطی نوع دوم توضیح کامل دادیم. برای یادآوری اینجا را کلیک کنید.

جواب ها:

کتاب کار زبان دوازدهم با جواب

معنی متن :

می دانم تو این روزها زود به رختخواب نمی روی. اگر زودتر به رختخواب می رفتی خسته نبودی.

من تلفن هوشمند ندارم. اگر یک تلفن هوشمند داشتم از یک دیکشنری آنلاین استفاده می کردم.

او دوست دارد فرانسوی را یاد بگیرد اما نمی تواند برای پرداختن به آن وقت بگذارد. اگر او وقت بیشتری داشت فرانسوی را یاد می گرفت.

ما می خواهیم به تو کمک کنیم اما اطلاعات کافی نداریم. اگر می دانستیم چطور ، به تو کمک می کردیم.

من شغل خوبی ندارم و نمی توانم پول زیادی در بیاورم. اگر شغل خوبی گیرم می آمد پول زیادی بدست می آوردم.

کتاب کار زبان دوازدهم با جواب

.C. Complete the following sentences

دانلود کتاب زبان انگلیسی پایه دوازدهم – جملات زیر را کامل کنید.

………………  , If it rained

…………………..  , If you knew Chinese very well

………………. , A cheetah is an animal that

…………….. , Japanese are the people who

جواب این تمرین به عهده دانش آموزان واگذار می گردد.

کتاب کار زبان دوازدهم با جواب

بخش چهارم : نوشتاری

.A. Look at the examples below. Find the one which has a correct format of a paragraph

کتاب زبان انگلیسی سال دوازدهم – به مثال های زیر نگاه کنید. بررسی کنید کدام مورد بر اساس فرمت صحیح پاراگراف نوشته شده است.

در مورد پاراگراف و فرمت ساخت آن در بخش نوشتاری درس دوم توضیح دادیم. برای مراجعه به درس مذکور اینجا کلیک کنید.

کتاب کار زبان دوازدهم با جواب

کتاب کار زبان دوازدهم با جواب

کتاب کار زبان دوازدهم با جواب

بهترین جواب: مورد دوم

معنی متن:

مورچه ها در همه جای جهان یافته می شوند. آن ها خانه هایشان را در ساختمان ها ، باغ ها و غیره می سازند. آن ها در خاکریز زندگی می کنند. مورچه ها حشرات سخت کوشی هستند. آن ها در تمام طول تابستان برای فصل زمستان غذا جمع آوری می کنند. آن ها وقتی یک شیرینی را که روی زمین قرار گرفته را می بینند به آن چسبیده و آن را به خانه خود می برند. بنابراین به این طریق زمین را تمیز می کنند. مورچه ها عموما قرمز و سیاه رنگ هستند. آن ها دو چشم و شش پا دارند. آن ها حشراتی اجتماعی هستند. آن ها به صورت گروهی یا کلونی زندگی می کنند. بیشتر مورچه ها پسماند خورهایی هستند که هر غذایی را که بتوانند پیدا کنند می خورند. آن ها معمولا فاقد بال هستند اما در زمان تکثیر بال در می آورند. گاز آن ها خیلی دردناک است.

.B. Skim the paragraph and write a suitable topic for it

دانلود کتاب زبان انگلیسی پایه دوازدهم – پاراگراف مورد نظر را skim کرده و برای آن عنوان مناسبی بیابید. ( به عهده خودتان)

.C. Scan the paragraph and highlight three specific facts

پاراگراف مورد نظر را scan کرده و سه واقعیت خاص را هایلایت کنید. ( به عهده خودتان)

D. Read the following paragraph. Find the topic sentence and underline the idea or explanation about the topic

کتاب زبان انگلیسی سال دوازدهم – پاراگراف زیر را بخوانید. جمله موضوعی را بیابید. زیر ایده آن یا توضیح درباره موضوع خط بکشید.

.Water is the most essential element in our life

آب اساسی ترین عنصر در زندگی ما است.

.We cannot think of life without water

بدون آب نمی توانیم به زندگی فکر کنیم.

.We need water to drink, to wash our bodies and clothes, to cook our food and to grow crops, vegetables and fruits

به آب برای نوشیدن ، شستشوی بدن و لباس ها ، پخت غذایمان و پرورش محصولات ، سبزیجات و میوه جات نیاز داریم.

.Water is also essential for animals, birds, insects, etc

آب همچنین برای حیوانات ، پرندگان ، حشرات و… هم ضروری است.

.We need huge resources of water to generate electricity on a large and commercial scale

ما برای تولید الکتریسیته در مقیاس عظیم و تجاری به منابع عظیم آب نیاز داریم.

.Nearly 70 percent of our body is water

تقریبا ۷۰ درصد بدن ما آب است.

.No living being can exist for long without water, the most valuable liquid

هیچ موجود زنده ای نمی تواند برای مدت طولانی بدون آب – که ارزشمندترین مایع است – زنده بماند.

.We use oceans, seas, rivers and lakes as waterways to carry goods, passengers, etc

ما از اقیانوس ها ، دریاها ، رودخانه ها و دریاچه ها به عنوان آبراه هایی برای انتقال کالاها ، مسافران و غیره استفاده می کنیم.

.Lack of rain causes droughts

کمبود باران باعث خشکسالی می شود.

.Thus, water is very important to our life and our planet

بنابراین آب برای زندگی ما و سیاره مان خیلی مهم است.

جمله موضوعی این متن همان خط اول آن است:

کتاب کار زبان دوازدهم با جواب

موضوع : آب            ایده: حیاتی بودن آب

کتاب کار زبان دوازدهم با جواب

.E. For each word, write a topic sentence

برای هر یک از کلمات زیر یک جمله موضوعی بنویسید.

 swimming

watching TV

pollution

wildlife

Iran

جواب بر عهده خودتان. برای یاد آوری به بخش آخر مقاله آموزش درس دوم مراجعه کنید.

کتاب کار زبان دوازدهم با جواب

تدریس کامل درس دوم کتاب کار زبان دوازدهم با جواب تمرینات

نمونه سوالات زبان پایه دوازدهم , کتاب کار زبان دوازدهم با جواب , جزوه زبان انگلیسی دوازدهم , نمونه سوال زبان دوازدهم , دانلود کتاب زبان انگلیسی پایه دوازدهم , کتاب زبان انگلیسی سال دوازدهم

اگر مطلب فوق به‌درد‌بخور است، با بقیه به اشتراک بگذارید تا از آن استفاده کنند:

مطالب مرتبط

16 نظرات
بیشترین رای
جدیدترین قدیمی ترین
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها