جزوه زبان انگلیسی دوازدهم – تدریس کامل درس دوم زبان پایه دوازدهم

جزوه زبان انگلیسی دوازدهم – تدریس کامل درس دوم در قالب جزوه

جزوه زبان انگلیسی دوازدهم را در سایت خلایق تجربه کنید. در این مقاله تصمیم دارم درس دوم زبان انگلیسی پایه دوازدهم را برای شما تدریس کنم. سعی من بر این است در این سایت مطالب بیشتر کتابهای دوازدهم تجربی را برای شما تدریس کنم. 

در مقاله حاضر من و دوستانم با آموزش زبان انگلیسی پایه دوازدهم – درس دوم – در خدمت شما هستیم.

آموزش صوتی زبان انگلیسی

عنوان درس و مطالب شروع درس ، این ها هستند:

.Look it Up

به آن مراجعه کن

:Interesting Facts

واقعیت های جالب

.The first Persian dictionary was compiled around 1000 years ago

اولین دیکشنری فارسی حدود ۱۰۰۰ سال پیش تالیف گردید.

.(The largest dictionary in the world took 134 years to complete (from 1864 to 1998

تکمیل شدن بزرگ ترین دیکشنری جهان ۱۳۴ سال طول کشید (از ۱۸۶۴ تا ۱۹۹۸).

.Around  ۴,۰۰۰  new words  are  added  to  the  English  dictionary every year

هر سال حدود ۴۰۰۰ لغت جدید به دیکشنری انگلیسی اضافه می شود.

The size of the smallest dictionary in the world is about 27×۱۸mm

.which needs to be read with a magnifying glass

اندازه کوچک ترین دیکشنری جهان حدود ۲۷*۱۸ میلی متر است که برای خواندن {آن} ذره بین لازم است.

جزوه زبان انگلیسی دوازدهم

جزوه زبان انگلیسی دوازدهم

آماده شوید.

.Match pictures with dictionary types

زبان انگلیسی پایه دوازدهمتصویرها را با نوع دیکشنری تطبیق دهید.

جزوه زبان انگلیسی دوازدهم جزوه زبان انگلیسی دوازدهم

۱- A monolingual dictionary

یک دیکشنری تک زبانه

۲- A bilingual dictionary

یک دیکشنری دو زبانه

جواب: باید با توجه به مطالب روی جلد دیکشنری ها ، نوع آن ها را تعیین کنیم. جواب ها را در زیر ببینید.

جزوه زبان انگلیسی دوازدهم

.Check which type of dictionary you use in the following situations

زبان انگلیسی پایه دوازدهم – چک کنید در موارد زیر از کدام نوع دیکشنری استفاده می کنید.

جزوه زبان انگلیسی دوازدهم

جواب

جزوه زبان انگلیسی دوازدهم

.Check what types of information you cannot find in an English dictionary

کتابهای دوازدهم تجربی – چک کنید که در یک دیکشنری انگلیسی چه نوع اطلاعاتی را نمی توانید بیابید.

English meaning

معنی انگلیسی

Persian meaning

معنی فارسی

Pronunciation

تلفظ

stories and poems

داستان ها و اشعار

(word types (verb, noun, adjective, etc

انواع لغت ( فعل ، اسم ، صفت و غیره )

synonyms and antonyms

مترادف ها و متضادها

جواب : مورد دوم

جزوه زبان انگلیسی دوازدهم

جزوه زبان انگلیسی دوازدهم

گفتگو

.Majid is going to choose a suitable dictionary for his English class. He is talking to his English teacher during the break

مجید قصد دارد برای کلاس انگلیسی اش یک دیکشنری مناسب پیدا کند. او دارد در طول زنگ تفریح با معلم انگلیسی اش صحبت می کند.

.Majid: Excuse me Mr. Iranmehr, I wonder if you can help me

مجید : ببخشید اقای ایمان مهر. دارم فکر می کنم آیا شما می توانید کمکم کنید {یا نه}.

?Mr. Iranmehr: Sure. How can I help you

آقای ایمان مهر : مطمئنا. چطور می توانم کمکتان کنم؟

.Majid: I’d like some information about a good English dictionary

مجید : دوست دارم قدری اطلاعات درباره یک دیکشنری انگلیسی خوب بدست آورم.

?Mr. Iranmehr: Oh, well. Have you ever used a dictionary

آقای ایمان مهر : اوه . خب . آیا تا به حال از یک دیکشنری استفاده کرده ای؟

Majid: Actually, I haven’t. But I’ve heard that using a good dictionary can really help me learn English better

مجید : در واقع نه. اما شنیده ام استفاده از یک دیکشنری خوب واقعا می تواند در یادگیری بهتر انگلیسی به من کمک کند.

.Mr. Iranmehr:  That’s right. First, I recommend a learner’s dictionary

آقای ایمان مهر : درست است. در ابتدا {ی کار} من یک دیکشنری دانش آموزی را توصیه می کنم.

?Majid: What is a learner’s dictionary

مجید : دیکشنری دانش آموزی چیست؟

.Mr. Iranmehr: It is designed for foreign students. It also helps them learn English better

آقای ایمان مهر : این { نوع دیکشنری } برای دانش آموزان خارجی طراحی می شود. همچنین به آن ها کمک می کند انگلیسی را بهتر بیاموزند.

?Majid: Is there only one type of it

مجید: فقط یک نوع از آن وجود دارد؟

.Mr. Iranmehr: No, in fact dictionaries have different types, levels, and sizes

آقای ایمان مهر : نه در واقع دیکشنری ها انواع ، سطوح و اندازه های مختلفی دارند.

?Majid: What type do you suggest

مجید : شما چه نوعی را پیشنهاد می کنید؟

Mr. Iranmehr: I suppose a monolingual dictionary is more suitable for you, because you can find word information in English

آقای ایمان مهر : گمان می کنم یک دیکشنری تک زبانه برای تو مناسب تر باشد چون می توانی {در آن} اطلاعات کلمه را به انگلیسی بیابی.

?Majid: And what about levels

مجید: و سطح آن ها چطور است؟

Mr. Iranmehr: Well, there are usually three levels: elementary, intermediate and advanced. For you as a high school

.student, an elementary one is OK

آقای ایمان مهر : خب ، آن ها معمولا سه سطح دارند: مقدماتی ، متوسط و پیشرفته. برای تو که یک دانش آموز دبیرستانی یک {دیکشنری} مقدماتی خوب است.

?Majid: Do I need a small size one

مجید: آیا من به یک { دیکشنری } سایز کوچک نیاز دارم؟

.Mr. Iranmehr: Yes, a pocket dictionary. You can carry it wherever you go

آقای ایمان مهر : بله. یک دیکشنری جیبی. می توانی هرجا می روی آن را ببری.

?Majid: Oh, it’s very good. And hmm…, is it expensive

مجید : اوه . خیلی خوب است. و ممممم….. گران است؟

Mr. Iranmehr:  No, such dictionaries are not expensive. By the way , you can use a free online dictionary, too. And also there are some free dictionaries for PCs and apps for smart phones

آقای ایمان مهر : نه. چنین دیکشنری هایی گران نیستند. ضمنا می توانی از یک دیکشنری آنلاین رایگان هم استفاده کنی. و همچنین تعدادی دیکشنری رایگان برای کامپیوترهای خانگی و اپلیکشن هایی برای گوشی های هوشمند وجود دارد.

!Majid: Thanks, that’s a good idea, but I’d like to use a pocket dictionary

مجید: ممنونم. ایده خوبی است. اما من مایلم از یک دیکشنری جیبی استفاده کنم.

.Answer the following questions orally

کتابهای دوازدهم تجربی – به سوالات زیر شفاها جواب دهید.

?What type of dictionary does Mr. Iranmehr recommend

آقای ایمان مهر چه نوع دیکشنری ای را توصیه می کند؟

.He offered an elementary monolingual English dictionary

او یک دیکشنری انگلیسی تک زبانه مقدماتی را پیشنهاد کرد.

?What factors do you consider when you want to choose a dictionary

وقتی شما می خواهید یک دیکشنری انتخاب کنید چه فاکتورهایی را در نظر می گیرید؟

 .I usually choose simple and applied dictionaries

من معمولا دیکشنری های ساده و کاربردی را انتخاب می کنم.

?What type of dictionary do you often use

شما اغلب چه دیکشنری ای استفاده می کنید؟

 .I use pocket size dictionaries and online dictionaries

من از دیکشنری های جیبی و آنلاین استفاده می کنم.

جزوه زبان انگلیسی دوازدهم

جزوه زبان انگلیسی دوازدهم

کلمات و اصطلاحات جدید

.Look , Read and Practice

آموزش زبان انگلیسی پایه دوازدهم – نگاه کرده ، خوانده و تمرین کنید.

جزوه زبان انگلیسی دوازدهم

.Try to avoid foods that contain a lot of fat

سعی کنید از غذاهایی که دارای مقدار زیادی چربی هستند اجتناب کنید.

جزوه زبان انگلیسی دوازدهم

.’I circled the dictionary entry for the word ‘purpose

من مَدخل دیکشنری را برای کلمه purpose دور زدم.

جزوه زبان انگلیسی دوازدهم

.C is the symbol for carbon

C نماد کربن است.

جزوه زبان انگلیسی دوازدهم

.I.R. stands for Islamic Republic

.I.R مخفف Islamic Republic است.

جزوه زبان انگلیسی دوازدهم

.Mehran couldn’t figure out what the teacher was talking about

مهران نمی توانست بفهمد معلم داشت در مورد چی صحبت می کرد؟

.Read and Practice

آموزش صوتی زبان انگلیسی – بخوانید و تمرین کنید.

combination: an arrangement in a particular order

ترکیب : آرایشی برای یک ترتیب خاص

.From the letters X and Y we can get two combinations : XY and YX

از حروف X وy  می توانیم دو ترکیب بدست آوریم : XY  و YX

Introduction: the part at the beginning of a book that gives a general idea of what it is about

مقدمه : بخشی از آغاز یک کتاب که یک ایده کلی از آنچه کتاب درباره آن است ، می دهد.

.This book has only a two-page introduction

این کتاب فقط یک مقدمه دو صفحه ای دارد.

effectively: in a way that is successful and achieves what you want

به طور موثر : به روشی که موفق است و شما را به چیزی که می خواهید می رساند.

.If you know how to study more effectively, you’ll be able to learn more

اگر بدانید چگونه موثرتر مطالعه کنید ، خواهید توانست بیشتر یاد بگیرید.

arrange: to put things in a neat, attractive, or useful order

مرتب کردن : قرار دادن اشیاء به صورت مرتب ، جذاب یا ترتیب مفید.

.We’ll need to arrange the chairs around the table

نیاز خواهیم داشت { لازم است } که صندلی ها را دور میز بچینیم.

jump into: to suddenly decide to do something

پریدن به : تصمیم ناگهانی برای انجام کاری

.I did not read the introduction and jumped into the next part

مقدمه را نخواندم و به {سراغ} بخش بعدی رفتم.

.Go to Part ‘Vocabulary’ of your Workbook and do A and C

آموزش زبان انگلیسی پایه دوازدهمبه بخش “لغت” کتاب کار بروید و بخش های A  و C را انجام دهید. {جواب در مقاله مرتبط موجود است}

جزوه زبان انگلیسی دوازدهم

روخوانی

How to Use a Dictionary

چگونه از یک دیکشنری استفاده کنیم.

.A good dictionary gives the user information about words such as spellings,  pronunciations  and  definitions

یک دیکشنری خوب اطلاعاتی چون املا ، تلفظ و تعاریف را درباره کلمات به کاربر می دهد.

.It also gives examples of how to use the words in sentences correctly

چنین دیکشنری ای همچنین مثال هایی از چگونگی استفاده صحیح از لغات در جمله ها را می دهد.

.Therefore, it is essential to know how to use a dictionary

بنابراین یادگیری نحوه استفاده از دیکشنری ضروری است.

.In this lesson, we provide you with some helpful tips on how to use a dictionary effectively

در این درس چند نکته مفید برای استفاده موثر از دیکشنری را در اختیار شما قرار می دهیم.

  1. .Choose the Right Dictionary

دیکشنری مناسبی انتخاب کنید.

There are many different types of dictionaries such as learner’s dictionaries, general dictionaries, picture dictionaries, etc

انواع مختلفی دیکشنری وجود دارد. مثل دیکشنری های مقدماتی ، عمومی ، تصویری و غیره.

.Therefore, first identify your needs

بنابراین ، اول چیزی را که لازم دارید { نیازهایتان } شناسایی کنید.

.Without choosing the right one you cannot meet your language needs

بدون انتخاب یک دیکشنری مناسب ، نمی توانید نیازهای زبان {مورد نظر} تان را بیابید.

  1. .Read the Introduction

مقدمه را بخوانید.

.The best way to learn how to use your dictionary effectively is to read its introduction

بهترین روش برای یادگیری چگونگی استفاده موثر از دیکشنری {مورد نظر} تان این است که مقدمه آن را بخوانید.

This section explains issues like how entries are arranged, what information is offered in entries and what abbreviations and pronunciation symbols are used throughout the entries

این بخش شامل توضیحاتی این چنینی است: مَدخَل ها چگونه چیده می شوند ، در مدخل ها چه اطلاعاتی پیشنهاد می شود و در تمام این مَداخل ها {از} چه علامات اختصاری و تلفظی استفاده می شود.

  1.  .Learn the Abbreviations

مخفف ها را یاد بگیرید {منظور علامت های مخفف قراردادی در دیکشنری است.}.

.Different types of abbreviations are often used in the definitions for a word

برای تعریف های { مختلف} یک کلمه ، اغلب انواع گوناگونی علامت اختصاری استفاده می شود.

.This can be confusing if you do not know what the abbreviations stand for

اگر ندانید این مخفف ها نشانه چه چیزی هستند ، ممکن است گیج شوید.

  1. .Learn the Guide to Pronunciation

راهنمای تلفظ را یاد بگیرید.

If you immediately jump into using the dictionary without understanding the pronunciation guide, it  can be difficult to figure it out

اگر برای استفاده از دیکشنری بدون فهمیدن راهنمای تلفظ ، فورا به سراغ آن بروید فهم آن مشکل خواهد بود.

  1. .Read the Guide Words

واژه های راهنما را بخوانید.

.These are the two words at the top of each page that show the first and last entries on the page

این ها دو کلمه در بالای هر صفحه اند که اولین و آخرین مَدخل های صفحه را نشان می دهد

 .These words will help you find the word you are looking for in the right letter section

این کلمات به شما کمک خواهند کرد کلمه ای را که دنبالش هستید را در بخش حرف مربوطه بیابید.

  1. .Read the Definitions

تعریف ها را بخوانید.

Once you find an entry, you can find the exact meaning of the word, its pronunciation, part of speech, synonyms , antonyms, and probably its origin

به محض یافتن یک مَدخل ، می توانید معنی دقیق کلمه ، تلفظش ، بخش گفتار ، مترادف ها ، متضادها و احتمالا ریشه آن را بیابید.

  1. .Look for Collocations

دنبال کالوکیشن ها (  گروه واژه ها ) بگردید.

.Learning the meaning of a single word is not usually enough

معمولا یاد گرفتن معنی یک لغت به تنهایی کفایت نمی کند.

.Through sentence examples, try to learn ‘words in combination’ to expand your vocabulary

سعی کنید از طریق مثال های جمله ای ، کلمات را در ترکیب یاد گرفته و {دامنه} لغت تان را گسترش دهید.

جزوه زبان انگلیسی دوازدهم

های لایت کردن

منظور از هایلایت کردن یک مطلب ، خط کشیدن و برجسته کردن مطالب مهم یک متن است.

یکی از راه های خوب برای به خاطر سپردن مطالب ، خلاصه نویسی و درک بهتر منظور یک متن ، هایلایت کردن اطلاعات آن است. برای هایلایت کردن ، باید سرخط های زیر را به کار ببندیم.

ایده های اصلی متن را های لایت کنید.

فقط نکات کلیدی را هایلایت کنید. از جزئیات صرف نظر کنید.

به جای تمام جمله ، فقط عبارت ها و بخش های مهم آن را هایلات کنید.

مطلب مرتبط:  کتاب کار زبان دوازدهم با جواب - تدریس کامل درس دوم

از هایلایت کردن تمام جمله ها یا بخش زیادی از متن خودداری کنید.

جزوه زبان انگلیسی دوازدهم

جزوه زبان انگلیسی دوازدهم

درک مطلب

.Read the following paragraph and highlight the most important information

آموزش صوتی زبان انگلیسی – پاراگراف زیر را خوانده و مهم ترین اطلاعات {آن} را هایلایت کنید.

.Sharks are not all the same. In fact there are nearly 400 different kinds

همه کوسه ها مثل هم نیستند. در واقع  آن ها حدود ۴۰۰ نوع مختلف دارند.

.Most sharks never attack peoples

بیشتر کوسه ها هرگز به مردم حمله نمی کنند.

.Only special group of sharks can be dangerous

فقط گروه خاصی از کوسه ها می توانند خطرناک باشند.

.They kill an average of forty people every year

آنها سالانه به طور میانگین ۴۰ نفر را می کشند.

.Let’s compare sharks with snakes

بیایید کوسه ها را با مارها مقایسه کنیم.

.Snakes kill about 60000 people every year

مارها هر ساله ۶۰۰۰۰ نفر را می کشند.

.And let’s not forget that people kill 25000000 sharks every year

و فراموش نکنیم که مردم هر ساله ۲۵۰۰۰۰۰۰ کوسه را می کشند.

متن هایلایت شده می تواند به صورت زیر باشد:

.Sharks are nearly 400 different kinds . Only special group of them can be dangerous

.And let’s not forget that people kill 25000000 sharks every year

کوسه ها تقریبا ۴۰۰ نوع مختلف دارند. فقط گروه خاصی از آن ها می توانند خطرناک باشند. و فراموش نکنیم که مردم سالانه ۲۵ میلیون کوسه را می کشند.

متن فوق در رابطه با تعامل کوسه ها و انسان ها و خطرات متقابلشان برای هم بود. به همین خاطر هم از مارها که جزئیات و اطلاعات جانبی بودند صرف نظر کردیم.

Now go back to the ‘Reading’. It claims that you can be familiar with useful information to use a dictionary more effectively. Highlight parts of the passage that support this claim

اکنون به دیدینگ برگردید. {متن} ریدینگ مدعی است برای استفاده کارامدتر از یک دیکشنری ، می توانید اطلاعات مفیدی کسب کنید.

بخش هایی از متن را که این موضوع را پوشش می دهند های لایت کنید.

( بر عهده دانش آموز )

.Read the ‘Reading’. Generate questions with the following question starters and then answer them

ریدینگ را بخوانید. با کلمات پرسشی زیر ، سوالاتی مطرح کرده و به آن ها پاسخ بگویید.

این تمرین در مورد کلمات پرسشی یا همان کلمات شروع کننده سوال است که در درس قبل در مورد آن ها توضیح دادیم.

برای کسب توضیحات درباره این کلمات ، این جا کلیک کنید.

این بخش هم بر عهده دانش آموزان واگذار می گردد.

What

How

Where

جزوه زبان انگلیسی دوازدهم

گسترش دامنه لغت

Word Part Families

کلمات هم خانواده

کتاب صوتی انگلیسی – یکی از راه های فهمیدن معنی یک کلمه جدید ، پیدا کردن کلمات هم خانواده آن و یافتن رابطه معنایی بین این کلمات است.

حتی اگر نتوانید معنی دقیق را بفهمید ، درک شما از این تشابه برای خواندن آن کلمه مفید است.

به عنوان نمونه به جمله زیر توجه کنید:

.“We provide you with some helpful information on how to use a dictionary more “effectively

فرض کنید معنی کلمه effect  را می دانید. در این صورت حتی اگر معنی کلمه effectively  را در جمله فوق ندانید می توانید معنی حدودی آن را حدس بزنید.

در انگلیسی به این تکنیک word attack گفته می شود ( یعنی حمله به کلمه ). در این روش برای درک معنی خیلی از کلماتی که بلد نیستیم از هم خانواده های آن ها کمک می گیریم.

یکی از راه های قوی شدن در این زمینه ، یادگیری پیشوندها ، پسوندها ، نوع و معانی آن ها است.

مثال : فرض کنید معنی کلمه search (به معنی جستجو) را می دانید.

معنی پیشوند re ( به معنای دوباره و مجدد ) را هم می دانید.

معنی پسوند فاعلی er به (به معنی انجام دهنده) را هم می دانید.

با این دانش ، با مشاهده فعل research می توانید به معنای آن که “جستجوی مجدد” است پی ببرید.

با دیدن کلمه searcher می توانید معنی آن را که “پژوهشگر” است ، حدس بزنید.

مثال دوم : در دوران راهنمایی یاد گرفتید پسوند ache به معنای “درد” است. پس هر گاه قبل از آن نام یکی از اعضای بدن بیاید به معنای “درد در آن ناحیه” است.

 toothache= دندان درد                              headache= سردرد

همین طور که می بینید برای گسترش دامنه لغت ، صرفا حفظ کلمات کافی نیست. بلکه یاد گرفتن هم خانواده ها ، پیشوندها و پسوندها خیلی مفید است.

Look at the following sentences. Write down at least one other word you know that is related to the bold word

کتاب صوتی انگلیسی – به جمله های زیر نگاه کرده و برای کلمه مشخص شده ، حداقل یک هم خانواده بیابید.

.My job has become increasingly difficult

کار من به طرز فزآینده ای سخت شده است.

increase – increasing

.He wasn’t very communicative and kept to himself

او چندان پرحرف نبود و سرش توی لاک خودش بود. {با کسی معاشرت نمی کرد}

communicate – communication

.The police believe the fire was started accidently

پلیس معتقد است آتش به طور اتفاقی شروع شده بود.

accident – accidental

.The pollution is endangering the crops

آلودگی ، محصولات را در معرض خطر قرار می دهد.

danger – dangerously

.We searched unsuccessfully for a map of Kerman

ما دنبال نقشه کرمان بودیم اما {نتیجه} موفقیت آمیز نبود.

succeed- success – successful

.Attack these words to figure out their meanings. Try to write down other words related to them

:For example

بر کلمات زیر تمرکز کرده و معنی آن ها را بیابید. سعی کنید کلمات دیگری مرتبط به آن ها را بنویسید. به مثال توجه کنید:

جزوه زبان انگلیسی دوازدهم

مترادف ها به صورت زیرند:

/Disconnection:                       disconnect/         connection/              connect

Unsystematically :                 systematic            system                 unsystematic

incomprehensible :               comprehensible        comprehension         comprehensive

unexpectedly :                       expectedly          expect                 expectation

international :                       nation               national                   native

unchangeable:                      changeable          change               changing

دریافت معنی کلمات ، بر عهده دانش آموز واگذار می شود.

جزوه زبان انگلیسی دوازدهم

گرامر

بخش اول گرامر : ضمیرها ( قیدها ) ی موصولی

ضمیرهای موصولی: کلماتی هستند که ۲ جمله را به هم ربط می دهند. این کلمات با توجه به این که مرجع ضمیر چه کسی باشد متفاوتند.

who , whom , Which , that

ضمیرهای موصولی به سه دسته تقسیم می شوند:

ضمیرهای موصولی که فقط برای انسان به کار می روند:

who – whom

 

ضمیر موصولی که فقط برای غیر انسان به کار می رود:

which

ضمیر موصولی که هم برای انسان و هم غیر انسان به کار می رود.

that

ضمیر موصولی who

به این ضمیر موصولی ، ضمیر موصولی فاعلی گفته می شود. ضمیر موصولی فاعلی فقط برای انسان استفاده می شود و هنگامی به کار می رود که بخواهیم نشان دهیم فاعل ، کاری را انجام داده است.

مثال

.The city was made for girls who love dollhouses and boys who play with toy trains

شهر برای دخترانی ساخته شده بود که خانه های عروسکی را دوست داشتند و پسرانی که با قطار های اسباب بازی ، بازی می کنند.

نکته: ضمیر موصولی who ، همیشه بعد از اسم یا ضمیر فاعلی و قبل از فعل می آید.

جزوه زبان انگلیسی دوازدهم

مثال

جزوه زبان انگلیسی دوازدهم

معنی جملات:

مکانیکی که ماشین را تعمیر کرد ، دوست علی بود.

دختری که دارد انگلیسی صحبت می کند اهل هند است.

ضمیر موصولی whom

ضمیر موصولی whom ضمیر موصولی مفعولی است. این ضمیر فقط برای انسان به کار می رود و نشان می دهد که بر روی شخص کار انجام شده است.

جزوه زبان انگلیسی دوازدهم

مثال

.The man whom you saw is going to work

 مردی که دیدی ، دارد سر کار می رود.

.The boy whom I invited has blue eyes

پسری که من دعوت کردم چشمان آبی دارد.

.The driver whom we spoke to him arrived very late

 راننده ای که باهاش صحبت کردیم خیلی دیر رسید.

ضمیر موصولی which

برخلاف ۲ مورد قبلی این ضمیر موصولی فقط برای غیر انسان به کار می رود. این ضمیر موصولی هم حالت فاعلی و هم حالت مفعولی دارد یعنی بعد از کلماتی که فاعل یا مفعول واقع شده اند می آید.

مثال

.The bicycle which he bought is a new one

 دوچرخه ای که او خرید از نوع جدید است.

.The animal which attacked you was a dog

 حیوانی که به تو حمله کرد سگ بود.

ضمیر موصولی that

این ضمیر مفعولی برای انسان و غیر انسان به کار می رود و حالت فاعلی و مفعولی دارد و در عمل به جای هر سه مورد فوق به کار می رود.

مثال

.This is the man that I met him last week

این همان مردی است که هفته پیش ملاقات کردم.

.These are books that  you lent me

 این ها همان کتاب هایی هستند که تو به من قرض دادی.

.This is the dog that bited the James

این همان سگی است که جیمز را گاز گرفت.

جزوه زبان انگلیسی دوازدهم

.Read the following text

متن زیر را بخوانید.

.The first Persian dictionary which is still published was compiled more than 900 years ago

اولین دیکشنری فارسی که هنوز {هم} منتشر می شود بیش از ۹۰۰ سال قبل تالیف گردید.

.Loghat-e Fors was made by Asadi Toosi who was a famous poet in the 5th century

لغتِ فُرس ، توسط اسدی توسی که شاعر معروف قرن پنجم بود ، بوجود آمد.

.The list of entries has been arranged according to the final letters of the words

لیست مَدخل ها ، طبق حروف آخر کلمات چیده شده است.

.There are example sentences which were taken from poetry

جملات نمونه ای وجود دارند که از شعر به عاریت گرفته شده بودند.

.The dictionary has synonyms and explanations that were used by young poets

این دیکشنری دارای مترادف ها و توضیحاتی است که توسط شاعران نوظهور { آن دوران }استفاده شده بودند.

.This dictionary has been used widely by the poets who lived after Asadi Tusi

این دیکشنری به طور وسیعی توسط شاعرانی که بعد از اسدی توسی زیسته اند ، مورد استفاده قرار گرفته است.

.Many words have been added to the first dictionary which Asadi compiled

به دیکشنری اولیه ای که اسدی توسی گردآوری کرد کلمات بسیاری اضافه شده است.

.The dictionary has been published several times and is a valuable treasure of Persian language

این دیکشنری بارها منتشر شده و گنجینه ارزشمندی از زبان فارسی است.

.Read the following example sentences

جملات نمونه زیر را بخوانید.

جزوه زبان انگلیسی دوازدهم جزوه زبان انگلیسی دوازدهم

در مورد ضمایر موصولی به طور مفصل توضیح دادیم. اکنون باید بتوانید این جمله ها را به سادگی ترجمه کنید.

.Tell your teacher how ‘relative clauses’ are made

به معلمتان بگویید ضمایر موصولی چگونه ساخته می شوند. ( توضیح داده شد )

‘.Read the ‘Reading’ and underline all ‘relative clauses

ریدینگ را خوانده و زیر ضمایر موصولی خط بکشید. (به عهده خودتان)

‘.Read the following paragraph and fill in the blanks with ‘who’ or ‘which

جزوه زبان انگلیسی دوازدهم – پاراگراف زیر را خوانده و جاهای خالی را با ضمایر موصولی who یا which پر کنید.

جزوه زبان انگلیسی دوازدهم

دانلود کتاب زبان دوازدهم – جدول کامل شده و معنی متن را در زیر می توانید ببینید.

جزوه زبان انگلیسی دوازدهم

معنی :

آقای ساندرز پزشکی است که در یک شهر زندگی می کند. او در روستایی کار می کند که نزدیک آن شهر است. هر روز صبح او به روستا رفته و در هنگام عصر به خانه بر می گردد. آقای ساندرز معمولا سوار قطار صبح می شود. این قطار در ساعت ۷:۳۰ وارد ایستگاه می شود.قطاری که او سوار می شود خیلی شلوغ نیست. تعدادی معلم و کارگر هستند که در ان روستا کار می کنند.

آقای ساندرز بعضی از آن ها را می شناسد. آن ها گاهی درباره چیزهای جالب توجه مثل آب و هوا و ورزش صحبت می کنند. او اغلب در قطار مطالعه می کند. او کتاب ها و روزنامه هایی را که از دکه ایستگاه قرض می گیرد را می خواند.

با وجود این که سفر او به روستا حدود ۴۵ دقیقه طول می کشد او از هر دقیقه آن لذت می برد. او از آن دسته مردانی است که دوست دارد وقتش را خردمندانه سپری کند.

.Complete the following sentences. Then compare them with your friends

دانلود کتاب زبان دوازدهم – جملات زیر را کامل کرده ، سپس آن ها را با دوستانتان مقایسه کنید.

.Example: Rudaki who lived in the 4th century is a famous Persian poet

مثال : رودکی که در قرن چهارم می زیست یک شاعر سرشناس ایرانی است.

Ostrich is a bird

 .Ostrich is a bird which lives in Africa and Australia

شترمرغ پرنده ای است که در آفریقا و استرالیا زندگی می کند.

Our English teacher

.Our English teacher who thought us last year has died

معلم انگلیسی ما که پارسال به ما درس می داد ، مرده است.

The notebook

.the note book which I wrote mathematics has lost

دفتری که {در آن} ریاضی می نوشتم گم شده است.

به جای هر یک از ضمیرهای موصولی فوق می توان از that استفاده کرد.

.Go to Part ‘Grammar’ of your Workbook and do A

به بخش گرامر کتاب کار مراجعه کرده و بخش A را انجام دهید. ( به مقاله مربوطه مراجعه کنید )

ترجمه کتاب زبان دوازدهم

(Conditional sentences (Type II

بخش دوم گرامر : جملات شرطی نوع دوم

در درس سوم زبان انگلیسی پایه یازدهم با جملات شرطی ، ساختار آن ها ، روش ساخت ، سوالی و منفی کردن آن ها آشنا شدیم.

مطلب مرتبط:  زبان انگلیسی پایه دوازدهم - تدریس کامل درس سوم کتاب کار زبان 12

در آنجا شرطی نوع صفر و شرطی نوع اول را آموزش دادیم. برای یادآوری می توانید اینجا کلیک کنید.

در این درس ، با شرطی نوع دوم آشنا خواهید شد.

شرطی نوع دوم ، آینده در گذشته است. یعنی نشان می دهد اگر شرطی در گذشته اتفاق می افتاده در پی آن جواب شرط هم رخ می داده است.

در جملات شرطی نوع دوم قسمت شرط گذشته ی ساده و جواب شرط ، آینده ی ساده  در گذشته است.

شرطی نوع دوم به صورت یکی از دو فرم زیر ساخته می شود:

جزوه زبان انگلیسی دوازدهم

مثال

جزوه زبان انگلیسی دوازدهم

معنی:

اگر بهرام می دانست شما این جا زندگی می کنید برای دیدنتان می آمد.

اگر من مردی ثروتمند بودم برای شما یک خانه می خریدم.

مثال های بیشتر

.If the car was cheaper , we could buy one

اگر ماشین ارزان تر بود می توانستیم یکی بخریم.

.If they were here , I would tell them the truth

اگر آن ها این جا بودند به آن ها حقیقت را می گفتم.

نکته : در شرطی نوع دوم در صورتی که بدانیم شرط عملا غیر ممکن است ، برای همه ی فاعل ها از were  استفاده می کنیم.

این موضوع را در جمله بالا می توانید ببینید. به جای was از were استفاده کرده ایم.

مثالی دیگر

.If I were you , I wouldn’t go there

اگر جای تو بودم { که نیستم } ، به آن جا نمی رفتم.

سوالی کردن و منفی کردن شرطی نوع دوم

مانند سوالی و منفی کردن شرطی نوع صفر و شرطی نوع اول است.

شرطی ها را معمولا با جواب شرط سوالی می کنند. برای این منظور می توان جواب شرط را به اول جمله آورد یا در همان جای خودش سوالی کرد.

برای کسب اطلاعات می توانید به مطالب مربوطه در  درس سوم زبان یازدهم مراجعه کنید.

.Read the following example sentences

ترجمه کتاب زبان دوازدهم – جملات نمونه زیر را بخوانید.

جزوه زبان انگلیسی دوازدهم

معنی جملات به ترتیب از بالا به پایین:

اگر پیرمرد عینکش را {همراه} داشت می توانست کاغذ را بخواند.

اگر آن ها در روستا زندگی می کردند سالم تر بودند.

اگر هوا گرم تر می شد  آن ها به شمال مسافرت می کردند.

اگر جان خانه بود می توانست ماشین را تعمیر کند.

اگر مادرم خانه بود از او کمک می خواستم.

اگر جای تو بودم یک خانه می خریدم.

.Go to Part ‘Grammar’ of your Workbook and do B and C

جزوه زبان انگلیسی دوازدهم – به بخش گرامر کتاب کار رفته و تمرینات بخش های B  و C  را انجام دهید. ( جواب ها در مقاله مذکور موجود می باشند )

جزوه زبان انگلیسی دوازدهم

شنیداری و گفتاری

 Speaking Strategy

ترجمه کتاب زبان دوازدهم – استراتژی صحبت کردن

: Talking about Imaginary Situations

صحبت کردن درباره موقعیت های خیالی

.We use ‘conditional type II’ to talk about imaginary situations

جزوه زبان انگلیسی دوازدهم – از شرطی نوع دوم برای صحبت کردن درباره موقعیت های خیالی استفاده می کنیم.

.Oh ! Look. It is raining so heavily

اوه ! نگاه کن. دارد باران خیلی شدیدی می بارد.

?What would you do if it weren’t raining

اگه بارون نمی اومد چه می کردی؟

.Hmm… If it were sunny , I would go to the park. I am really bored

همم…اگه آفتابی بود به پارک می رفتم. من واقعا کسلم.

.We can play one of our thinking games , instead

در عوض می توانیم یکی از بازی های فکری مان را انجام دهیم.

.We could play ‘smart kids’ if Sina were home

اگر سینا خانه بود می توانستیم {بازی} “بچه های هوشمند” را بازی کنیم.

.This one is also fun. Let’s try it

این هم جالبه. بیا بازی کنیم.

.You may use the following to talk about imaginations, hopes, and wishes

جزوه زبان انگلیسی دوازدهم – برای ابراز مواردی چون تخیلات ، امید و آرزوها می توانید از موارد زیر استفاده کنید.

?What would you do if you were me

اگر جای من بودی دوست داشتی چه کنی؟

?What would you do if you had wings

اگر بال داشتی چه می کردی؟

?What would you do if you were a university student

اگر دانشجو بودی چه می کردی؟

جزوه زبان انگلیسی دوازدهم

جزوه زبان انگلیسی دوازدهم

نوشتاری

Paragraph

پاراگراف

پاراگراف چیست؟

به گروهی از جملات در مورد یک ایده خاص ، پاراگراف می گویند.

یک پاراگراف می تواند اطلاعات بدهد ، عقیده ای را اطلاع بدهد ، مطلبی را شرح دهد یا حتی داستانی کوتاه را بیان کند.

تمام جملات پاراگراف در مورد ایده مشابهی صحبت می کنند. پس اگر خواستید درباره ایده جدیدی مطلب بنویسید باید پاراگراف جدیدی را آغاز کنید.

فرمت پاراگراف

پاراگراف شکل خاصی دارد. در هر پاراگراف ، جمله ها با هم گروه بندی می شوند. هر یک از جملات پاراگراف با حرف بزرگ شروع شده و با نقطه ، علامت سوال یا علامت تعجب پایان می یابد. 

.Look at the examples below. Choose the one which has the right shape for a paragraph

جزوه زبان انگلیسی دوازدهم – به مثال های زیر نگاه کنید. موردی را که قالب درست یک پاراگراف را دارد انتخاب کنید.

جزوه زبان انگلیسی دوازدهم

جزوه زبان انگلیسی دوازدهم

مورد دوم درست است.

به معنی متن توجه کنید.

Oceans and Lakes

اقیانوس ها و دریاچه ها

.Oceans and lakes have much in common, but they are also quite different

اقیانوس ها و دریاچه ها اشتراکات زیادی دارند اما گذشته از این کاملا متفاوتند.

Both are bodies of water, but oceans are very large bodies of salt water, while lakes are much smaller bodies of fresh water

هر دو حجم های آب هستند اما اقیانوس ها حجم های خیلی بزرگی از آب شورند در حالی که دریاچه ها حجم های خیلی کوچک تری از آب شیرین هستند.

.Lakes are usually surrounded by land, while oceans are what surround continents

دریاچه ها معمولا توسط خشکی احاطه می شوند در خالی که اقیانوس ها چیزی هستند که قاره ها را احاطه می کنند.

.Both have plants and animals living in them

هر دو شامل گیاهان و حیواناتی هستند که درآن ها زندگی می کنند.

.The ocean is home to the largest animals on the planet, whereas lakes support much smaller forms of life

اقیانوس زیستگاه بزرگ ترین حیوانات سیاره است در حالیکه دریاچه ها اقسام خیلی کوچک تر حیات را پوشش می دهند.

جزوه زبان انگلیسی دوازدهم

The topic sentence

جمله موضوعی

در زبان انگلیسی ، بسیاری از پاراگراف ها شامل یک جمله موضوعی هستند. این جمله که در آغاز پاراگراف ظاهر می شود به ما اطلاعاتی می دهد که شامل موارد زیر است:

ایده اصلی موضوع  یا  توضیح درباره آن  +  موضوع

مثال:

جمله موضوعی ۱ :

جزوه زبان انگلیسی دوازدهم

من و خواهرم همیشه به والدینمان احترام می گذاریم.

موضوع جمله موضوعی : من و خواهرم                                    ایده :احترام به والدین

جمله موضوعی ۲ :

جزوه زبان انگلیسی دوازدهم

چیتا حیوانی وحشی است از خانواده گربه سانان.

موضوع جمله موضوعی : چیتا                               توضیح : متعلق بودن به خانواده گربه سانان

جمله موضوعی پاراگراف ، معمولا در اول یا آخر پاراگراف می آید. اما همیشه این طور نیست. گاهی در هر نقطه ای از پاراگراف دیده می شود.

.Find the topic and the idea or explanation of the topic

دانلود زبان انگلیسی – به جملات موضوعی زیر نگاه کنید. موضوع ، ایده یا توضیح مربوط به هر جمله را مشخص کنید.

 .Language is a system of communication

زبان سامانه ای از ارتباطات است.

 .About fifty percent of the world’s languages have fewer than 5000 speakers

حدود ۵۰ درصد زبان های دنیا کم تر از ۵۰۰۰ متکلم دارند.

.Bad habits and addictions can be harmful to health

عادات و اعتیادات بد می توانند برای سلامتی مضر باشند.

.Art is what people create with imagination and skill

هنر چیزی است که مردم با تخیل و مهارت خلق می کنند.

.Handicrafts are good examples of the art and culture of a country

صنایع دستی نمونه های خوبی ازهنر و فرهنگ یک کشور هستند.

جواب:

جزوه زبان انگلیسی دوازدهم

  , Read the following paragraphs. First find the topic sentence , then circle the topic, and underline the explanation or idea about the topic

دانلود زبان انگلیسی – پاراگراف های زیر را بخوانید. اول جمله موضوعی را بیابید سپس دور موضوع خط بکشید و زیر توضیح یا ایده موضوع خط بکشید.

متن ها را ترجمه می کنیم. تعیین جمله موضوعی ، موضوع ، توضیح و ایده بر عهده دانش آموزان.

  Ants are found everywhere in the world. They make their home in buildings, gardens, etc. They live in anthills. Ants are very hardworking insects. Throughout the summers they collect food for the winter season. Whenever they find a sweet on the floor , they stick to the sweet and carry it to their home. Thus, in this way, they clean the floor. Ants are generally red and black in color. They have two eyes and six legs. They are social insects

مورچه ها در همه جای دنیا یافت می شوند. آنها خانه خود را در ساختمان ها ، باغ ها و … می سازند. آنها در خاکریزهای خودشان زندگی می کنند. مورچه ها حشرات بسیار سخت کوشی هستند. در تمام تابستان ها برای فصل زمستان غذا جمع می کنند. وقتی یک {دانه} شکر روی کف اتاق پیدا می کنند به ان چسبیده و آن را به خانه شان می برند. بنابراین به این طریق کف اتاق را تمیز می کنند. در حالت کلی مورچه ها در دو رنگ قرمز و سیاه هستند. آن ها دارای دو چشم و ۶ پا هستند. آن ها حشراتی اجتماعی هستند.

The stars are tiny points of light in the space. On a clear night we can see around 2,000 to 3,000 stars without using a telescope. Stars look tiny in the sky because they are far away from the Earth. In ancient times the sky watchers found patterns of stars in the sky

ستاره ها نقاط کوچکی از نور در فضا هستند.  در یک شب صاف می توانیم حدود ۲۰۰۰ تا ۳۰۰۰ ستاره را بدون استفاده از تلسکوپ ببینیم. ستاره ها در آسمان کوچک به نظر می رسند چون خیلی از زمین دورند. در روزگاران باستان ، تماشاگران آسمان ، برای ستارگان درون آسمان الگوهایی پیدا کردند.

An online dictionary is one that is available on the Internet or World Wide Web and is accessed through a Web browser using a computer or a mobile device, primarily by typing a term into a search box on the site. Online dictionaries offer immediate, direct access through large databases to a word’s spelling and meanings, plus a host of information, including its spellings, pronunciation, and origin, etc

یک دیکشنری آنلاین ، دیکشنری ای است که در اینترنت یا “وب جهان گستر” موجود است و از طریق یک مرورگر وب ، با استفاده از یک کامپیوتر یا یک وسیله سیار ، عمدتا با تایپ یک عبارت درون یک باکس جستجو در سایت ، قابل دسترسی است.

دیکشنری های آنلاین  از طریق پایگاه های داده ، دسترسی فوری و مستقیم به معانی و املای کلمات را به اضافه یک میزبان اطلاعات شامل املا ، تلفظ ، ریشه و … پیشنهاد می کنند. 

A hearing device is available for some people suffering from hearing loss. This device uses a magnet. Like other aids, it converts sounds into vibrations and transmits them directly to the magnet, and then to the inner ear, producing a clearer sound. The device helps those with a hearing loss caused by infection or other problems in the middle ear

برای مردمی که از ناشنوایی رنج می برند یک وسیله شنوایی وجود دارد. در این وسیله ، یک آهنربا بکار می رود. مانند سایر کمک ها ، این { وسیله } صداها را به ارتعاشات تبدیل کرده و آن ها را مستقیما به آهنربا و سپس به گوش درونی می فرستد و صدایی واضح تر تولید می کند. این وسیله به آن هایی که ناشنوایی شان با نقص در گوش میانی یا مشکلات دیگر آن ، ایجاد شده کمک می کد.

.C. Write a topic sentence for the following items

دانلود زبان انگلیسی – برای گزینه های زیر یک جمله موضوعی بنویسید.

جزوه زبان انگلیسی دوازدهم

جواب :

.sport plays an important role in our health

 .writing memories was one of the commonest hobbies in 19th century

.forest is different from jungle

.smoking is harmful

.firefighters are hard working peoples

  .Avicenna is one of the most famous Persian scientists in all over the words

 .Clear energy includes winds , waves , solar energies and etc

.Persian Gulf is in the south of Iran

معنی جملات:

ورزش نقش مهمی را در سلامتی ما ایفا می کند.

نوشتن خاطرات یکی از رایج ترین سرگرمی ها در قرن نوزدهم بود.

forest ( جنگل انبوه ) با jungle ( جنگل تُنُک ) فرق دارد.

سیگار کشیدن مضر است.

آتش نشان ها مردم سخت کوشی هستند.

ابوعلی سینا یکی از معروف ترین دانشمندان ایرانی در جهان است.

انرژی پاک شامل انرژی باد ، امواج ، انرژی خورشیدی و … می شود.

خلیج فارس در جنوب ایران قرار دارد.

جزوه زبان انگلیسی دوازدهم – تدریس کامل درس دوم در قالب جزوه

جزوه زبان انگلیسی دوازدهم , زبان انگلیسی پایه دوازدهم , آموزش صوتی زبان انگلیسی , آموزش زبان انگلیسی از پایه , کتابهای دوازدهم تجربی , آموزش زبان انگلیسی پایه دوازدهم , دانلود زبان انگلیسی , ترجمه کتاب زبان دوازدهم , کتاب صوتی انگلیسی , کتاب زبان انگلیسی , دانلود کتاب زبان دوازدهم ، شرطی نوع دوم

اگر مطلب فوق به‌درد‌بخور است، با بقیه به اشتراک بگذارید تا از آن استفاده کنند:

مطالب مرتبط

Subscribe
اطلاع رسانی برای :
71 نظرات
بیشترین رای
جدیدترین قدیمی ترین
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها