آموزش زبان انگلیسی (گرامر زبان انگلیسی زمانها)

آموزش زبان انگلیسی (گرامر زبان انگلیسی زمانها )

جلسه اول: گرامر زبان انگلیسی (گرامر زبان انگلیسی زمانها )

فعل : زمان و ترجمه افعال در زبان انگلیسی

در این جلسه از آموزش زبان انگلیسی ، به معرفی افعال در زبان انگلیسی ، زمان و ترجمه آنها پرداخته می شود.

آموزش زبان انگلیسی , گرامر زبان انگلیسی , گرامر زبان انگلیسی زمانها  , زبان انگلیسی

آموزش زبان انگلیسی

حال استمراری :  +am, is, are فعل ساده+ ing

مثال:  I am eating

ترجمه: درحال خوردن هستم، دارم می خورم، می خورم

گذشته استمراری : Was, were+ فعل ساده+ ing

مثال: I was eating

ترجمه: در حال خوردن بودم، داشتم می خوردم، می خوردم

آینده استمراری : فعل will+ be+ ing

مثال: I will be eating

ترجمه: در حال خوردن خواهم بود

آینده در گذشته استمراری : Would+ be+ فعل ساده+ ing

مثال: I would be eating

ترجمه:  درحال خوردن خواهم بود

 

زمان ساختار                 ترجمه
حال استمراری   +am, is, are فعل ساده+ ing   در حال+ فعل+ هست+ شناسه

می + فعل+ شناسه

گذشته استمراری Was, were+ فعل ساده+ ing در حال+ فعل+ بود+شناسه؛

می+ فعل گذشته+ شناسه

آینده استمراری Will + be+ فعل ساده+ ing در حال + فعل+ خواهم( سایر شناسه ها) بود
آینده در گذشته استمراری Would+ be+ فعل ساده+ ing در حال+ فعل+ خواهم(سایر شناسه ها) بود

زمان حال کامل : have, has+ قسمت سوم فعل

مثال:  I have eaten

ترجمه:  خورده ام

گذشته کامل : had+ قسمت سوم فعل

مثال: I had eaten

ترجمه:  خورده بودم

آینده کامل : will+ have + قسمت سوم فعل

مثال: I will have eaten

ترجمه: خورده ام

آینده در گذشته کامل : would+ have+ قسمت سوم فعل

مثال: I would have eaten

ترجمه:  خورده بودم؛ می خوردم( بن ماضی)

زمان ساختار ترجمه
حال کامل have, has+ قسمت سوم فعل فعل ساده + ه + شناسه فعل
گذشته کامل had+ قسمت سوم فعل فعل ساده+ ه+  بود+ شناسه فعل
آینده کامل will+ have + قسمت سوم فعل فعل ساده+ ه+ شناسه فعل
آینده در گذشته کامل would+ have+ قسمت سوم فعل فعل ساده+ ه+ بود+ شناسه

می+ فعل ساده+ شناسه( بن ماضی)

حال کامل استمراری : have,has+ been+ فعل   ing

مثال: I have been eating

ترجمه:  در حال خوردن بوده ام / می خورده ام

گذشته کامل استمراری : had+ been+ فعل ing

مثال: I had been eating

ترجمه: در حال خوردن بوده ام / می خورده ام

آینده کامل استمراری ( کاربرد ندارد): will+ have+ been+ فعل ing

مثال: I will have been eating

آینده در گذشته کامل ( کاربرد ندارد): would+ had+ been+ فعل+ ing

مثال: I would had been running

زمان                  ساختار ترجمه
حال کامل استمراری have,has+ been+ فعل   ing

 

در حال فعل+ بوده+ شناسه

می+ فعل+ ه+ شناسه

گذشته کامل استمراری  had+ been+ فعل ing

 

در حال فعل+ بوده+ شناسه

می+ فعل+ ه+ شناسه

آینده کامل استمراری ( کاربرد ندارد)  will+ have+ been+ فعل ing

 

________
آینده در گذشته کامل ( کاربرد ندارد)  would+ had+ been+ فعل+ ing

 

________

 فعل مجهول :

حال ساده مجهول :, is, are+ قسمت سوم فعل

مثال: the food is eaten

ترجمه: غذا خورده می شود

گذشته ساده مجهول: was,were+ قسمت سوم فعل

مثال: the food was eaten

ترجمه: غذا خورده شد

آینده ساده مجهول: will+ be+ قسمت سوم فعل

مثال: the food will be eaten

ترجمه: غذا خورده خواهد شد

آینده در گذشته ساده مجهول: would+ be+ قسمت سوم فعل

مثال: the food would be eaten

ترجمه: غذا خورده شد/ غذا خورده می شد( بن ماضی)

 

زمان ساختار ترجمه
حال ساده مجهول

 

is, are+ قسمت سوم فعل

 

فعل+ ه+ می شود
گذشته ساده مجهول

 

 was,were+ قسمت سوم فعل

 

فعل+ ه+ شد
آینده ساده مجهول

 

 will+ be+ قسمت سوم فعل

 

فعل+ ه+ خواهد شد
آینده در گذشته ساده مجهول

 

 would+ be+ قسمت سوم فعل

 

فعل+ ه+ شد

فعل+ می+ شد

حال کامل مجهول: have, has+ been+ قسمت سوم فعل

مثال: The food has been eaten

ترجمه: غذا خورده شده است

گذشته کامل مجهول: had+ been+ قسمت سوم فعل

مثال: the food had been eaten

ترجمه: غذا خورده شده بود

آینده کامل مجهول: will+ have+ been+ قسمت سوم فعل

مثال: The food will have been eaten

ترجمه: غذا خورده خواهد شد

آینده در گذشته کامل مجهول: would+ have+ been+ قسمت سوم فعل

مثال: The food would have been eaten

ترجمه: غذا خورده شده بود/ خورده می شد

زمان ساختار ترجمه
حال کامل مجهول

 

 have, has+ been+ قسمت سوم فعل

 

فعل+ شده است
گذشته کامل مجهول had+ been+ قسمت سوم فعل

 

فعل+ شده بود
آینده کامل مجهول will+ have+ been+ قسمت سوم فعل فعل+ ه+ خواهد شد
آینده در گذشته کامل مجهول would+ have+ been+ قسمت سوم فعل فعل+ ه+ شده بود

فعل+ می شد

آموزش زبان انگلیسی , گرامر زبان انگلیسی , گرامر زبان انگلیسی زمانها  , زبان انگلیسی

اگر مطلب فوق به‌درد‌بخور است، با بقیه به اشتراک بگذارید تا از آن استفاده کنند:

مطالب مرتبط