گرامر زبان انگلیسی به زبان ساده ، ۱۵ اشتباه گرامر انگلیسی 

گرامر زبان انگلیسی به زبان ساده

در آموزش گرامر زبان انگلیسی به زبان ساده باید بدانید اشتباهات گرامر انگلیسی  متعددی وجود دارد که دشمن رایتینگ انگلیسی  است.

مطابقت فعل و فاعل در زبان انگلیسی

در مبحث گرامر انگلیسی   و رایتینگ انگلیسی  ، فعل و فاعل یک جمله انگلیسی باید از لحاظ جمع و مفرد بودن با یکدیگر مطابقت داشته بشد. اگر فاعل جمله انگلیسی مفرد باشد فعل آن هم باید مفرد بیاید و چنانچه فاعل جمع باشد فعل جمع برای آن بکار می بریم.

گرامر زبان انگلیسی به زبان ساده

مثال ۱:

An important part of my life have been the people who stood by me.  غلط

An important part of my life has been the people who stood by me  درست  .

مثال ۲:

The two best things about the party was the food and the music. غلط

The two best things about the party were the food and the music. درست

گرامر زبان انگلیسی به زبان ساده

جملات ناقص

جملات ناقص جملاتی هستند که بند مستقل ندارند. مثلا یک جمله ناقص ممکن است فاعل، فعل کامل یا هر دو را نداشته باشد. گاهی اوقات برای اینکه جمله ناقص معنی دار شود به جمله بعدی خود وابسته است.

گرامر زبان انگلیسی به زبان ساده

مثال ۱:

He gave his mother an extravagant gift after the argument. In spite of everything.غلط

In spite of everything, he gave his mother an extravagant gift after the argument. درست

مثال ۲:

The boys snuck home late that night. Then waited for the consequences. غلط

The boys snuck home late that night, then waited for the consequences. درست

گرامر زبان انگلیسی به زبان ساده

قرار ندادن کاما در انگلیسی  بعد از جزء مقدماتی

باید بعد از کلمه، عبارت یا بند مقدماتی ویرگول بگذاریم. این علامت به خواننده می گوید بعد از جزء مقدماتی کمی مکث کند و اغلب از گیج شدن خواننده پیشگیری می کند.

مطلب مرتبط:  ساختار جمله در زبان انگلیسی ، تقویت رایتینگ انگلیسی

گرامر زبان انگلیسی به زبان ساده

مثال ۱:

In case you haven’t noticed my real name doesn’t appear in the article.غلط

In case you haven’t noticed, my real name doesn’t appear in the article.درست

مثال ۲:

Before she had time to think about it Sharon jumped into the icy pool.غلط

Before she had time to think about it, Sharon jumped into the icy pool.درست

استفاده نادرست از اپوستروف با «its»

فقط وقتی با it از اپوستروف استفاده می شود که معنی آن it is یا it has باشد. It بدون اپوستروف یعنی «تعلق داشتن به آن».

گرامر زبان انگلیسی به زبان ساده

مثال ۱:

I don’t believe its finally Friday. غلط

I don’t believe it’s (it is) finally Friday. درست

مثال ۲:

The cat was licking it’s tail.غلط

The cat was licking its tail.درست

گرامر زبان انگلیسی به زبان ساده

نگذاشتن کاما در انگلیسی در جمله مرکب

ویرگول، دو یا چند بند مستقل در یک جمله مرکب را از یکدیگر جدا می سازد که توسط حرف ربط از یکدیگر جدا شده اند. ویرگول بعد از بند اول و قبل از حرف ربطی می آید که بندها را جدا می کند.

مثال ۱:

The man jumped into a black sedan and he drove away before being noticed.غلط

The man jumped into a black sedan, and he drove away before being noticed.درست

مثال ۲:

She was beautiful and she was happy and she was full of life.غلط

She was beautiful, and she was happy, and she was full of life.درست

استفاده نادرست از Or یا توصیف کننده نابجا

توصیف کننده نابجا،  کلمه، عبارت یا بندی است که به شکلی نامناسب از کلمه ای جدا شده است که آن را توصیف      می کند. جملاتی با چنین اشتباهی، ناخوشایند، مضحک و گیج کننده هستند. توصیف کننده نا بجا کلمه یا عبارتی برای توصیف اسمی است که بدرستی در جمله انگلیسی قرار نگرفته است.

مطلب مرتبط:  چطور میتوانیم انگلیسی صحبت کنیم ، مصاحبه زبان انگلیسی

مثال ۱:

While walking on the sidewalk, Mary found a sparkly girl’s bracelet.غلط

While walking on the sidewalk, Mary found a girl’s sparkly bracelet.درست

مثال ۲:

After finally setting off on the trail, the morning felt more exciting.غلط

After finally setting off on the trail, he felt the morning was more exciting.درست

  ضمایر در انگلیسی

مرجع ضمیر نامشخص

ضمایر در انگلیسی می توانند جایگزین اسم شوند و قبل از آن باید اسم شخص، شئی یا مکانی بیاید که ضمیر به آن اشاره دارد. مرجع ضمیر نامشخص ( شامل کلماتی مانندit, that, this و which) ممکن است خواننده را گیج کند و متوجه نشود ضمیر به چه اسمی اشاره دارد.

گرامر زبان انگلیسی به زبان ساده

مثال۱:

When Jonathan finally found his dog, he was so happy. (The dog or Jonathan?)غلط

Jonathan was so happy when he finally found his dog.درست

مثال ۲:

 

Don felt a lot of anger and bitterness as a result of Marie’s decision. This is what ended everything. (What ended everything? Don’s anger and bitterness or Marie’s decision?)غلط.

Don felt a lot of anger and bitterness as a result of Marie’s decision. Her choice ended everything.درست

استفاده از کلمه نادرست

کلمات و عبارات زیادی وجود دارد که معمولا به اشتباه در جمله استفاده می شود. استفاده نادرست از این کلمه ها و عبارات، معنای جمله انگلیسی را تغییر می دهد یا بی دقتی نویسنده را نشان می دهد. صدها مورد از این کلمات گیج کنند وجود دارد پس همیشه تعریف و تلفظ درست کلمه را چک کنید.

مثال ۱:

She excepted his offer to drive her home. غلط

She accepted his offer to drive her home.درست

مثال ۲:

It was a breathe of fresh air to meet someone so genuine.غلط

It was a breath of fresh air to meet someone so genuine.درست

اگر مطلب فوق به‌درد‌بخور است، با بقیه به اشتراک بگذارید تا از آن استفاده کنند:

مطالب مرتبط